Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 27 октомври

Общинският съвет ще заседава на 27 октомври

36
0
СПОДЕЛИ
restorant

obshtinski

На 27 октомври Общинският съвет ще проведе редовното си заседание от 16:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище -Никола Белишки да присъства на Общото събрание на МБАЛ-Уни хоспитал’ ООД и да гласува от името на Община Панагюрище.

2. Преобразуване на Обединен детски комплекс -Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие. Определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище.

3. Отпускане на персонална пенсия

4. Приемане годишен план за паша за мери, пасища и ливади – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2016-2017 година

5. Даване съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии през 2016 година.

6. Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територята на Община Панагюрище 1. Разпореждане с общинско имущество.

  • Промяна на договор за наем с ЕТ ‘ Данна-Йорданка Найденова’ и обособяване на търговска площ .
  • Учредяване на отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство на гаражи в кв. 145, 186 Б и 243 по плана на гр. Панагюрище.
  • Отдаване под наем на обособена част от ‘ Старата пожарна’ гр. Панагюрище, ул. ‘ Георги Бозаджиев’ № 4 чрез публичен търг с явно наддаване.
  • Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Стамат Петров Вулев.
  • Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Васил Ненчов Караатанасов