Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 29 март

Общинският съвет ще заседава на 29 март

СПОДЕЛИ
Общинският съвет
Реклама
 Редовното заседание на Общинския съвет е насрочено за 29 март. Дневният ред е от 7 точки. Вижте какво ще обсъждат съветниците:
 
1.Приемане на План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018-2020 година.
 
2. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2017 година
 
 3. Изменение на   Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище
 
4.Промяна на Инвестиционната програма за 2018 година
 
5.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Експрес Пак ООД гр. Панагюрище.
 
6.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Йонко Иванов Петров
 
 
7.Разпореждане с общинско имущество.
 
7.1.  Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в гр. Панагюрище
 
7.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в Здравна служба с. Бъта.
 
7.3. Отдаване под наем на помещения във витринната част под колонадата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване
 
7.4. Одобряване изкупуването на Поземлен имот с идентификатор № 55302.501.2735 с площ от 74 кв.м., находящ се на ул. “ Симеон Хаджикирилов“ № 6, собственост на Недка Димитрова Калпакова и Димитър Крайчев Крайчев
 
 
7.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Тодор Димитров Петришки.
 
 
7.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Иван Тодоров Брандийски.