Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава в четвъртък

Общинският съвет ще заседава в четвъртък

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Общински съвет- Панагюрище  ще заседава на 21.05. 2020 г. от 16.00 часа,  при следния

   ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Приемане на Анализ на дейността на РС „ПБЗН“ -Панагюрище през 2019 година. 
  2.  Присъждане на наградите „Учител на годината“, “ Творец на годината“, „Творец на Панагюрище“ за 2020 година.
  3. Кандидатстване с проектно предложение „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. 

4.Определяне на пълномощията на кметски наместник в населени места в състава на Община Панагюрище.

5. Промяна в числеността на персонала в звено „Домашен социален патронаж“.

6. Одобряване на подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план /ПП/ с възложител „Асарел- Медет“ АД, гр. Панагюрище.

 

7. Разпореждане с общинско имущество.

 

 

7.1. Одобряване учредяването на възмездно право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура върху сервитутна ивица в полза на „Еко Антрацит“ ЕАД.