Начало Местна власт Общинският съвет в Панагюрище ще заседава на 5 септември

Общинският съвет в Панагюрище ще заседава на 5 септември

СПОДЕЛИ
restorant

Редовното заседание на Общинския съвет в Панагюрище ще се проведе на 05. 09. 2018 г. от 16.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Панагюрище за първо
полугодие на 2018 година
2. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да
присъства на Общо събрание на акционерите на " МБАЛ Пазарджик" АД и
гласува от името на общината

3. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение
на инвестиционната програма.

4. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация

5. Разпореждане с общинско имущество
5.1. Даване съгласие за отписване /бракуване/ и ликвидиране на ДМА,
собственост на „ Пазари и паркинги“ ЕООД.

5.2.Отдаване под наем на земеделска  земя от ОПФ.
5.3.Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на кафе-
сладкарница, заедно с остъклен навес към нея, в сградата на Театър Дом
паметник, гр. Панагюрище.
5.4.Продажба на поземлен имот с идентификатор 59375.501.154 от Иван
Томов Джубелиев и Цветомира Томова Джубелиева.

5.5. Безвъзмездно прехвърляне собствеността на язовири публична
общинска собственост на Община Панагюрище на държавата.

5.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община
Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане изх.№ РД-05-
481/17.07.2018г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за
възстановяването им на наследниците на Панчо Цвятков Панчовски.
5.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община
Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане изх.№ РД-05-
482/18.07.2018г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за
възстановяването им на наследниците на Георги Симеонов Дураков.

5.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община
Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане изх.№ РД-05-
487/20.06.2018г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище, за
възстановяването им на наследниците на Георги Николов Загорски.

5.9. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община
Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане изх.№ РД-05-
514/30.07.2018г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за
възстановяването им на наследниците на Никола Георгиев Пенчев.