Начало Местна власт Общинският съвет заседава на 27 юли, вижте дневния ред

Общинският съвет заседава на 27 юли, вижте дневния ред

СПОДЕЛИ
ДНЕВЕН РЕД:
 
1.Удостояване на инж.Лука Иванов Гарчев със звание „Почетен гражданин на Община Панагюрище
 
2.Приемане на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище.
 
3.Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги.
 
4.Даване съгласие за бракуване на рентгенова уредба за графични изследвания, собственост на ДКЦ I – Панагюрище ЕООД
 
5.Приемане на политика за участие на община Панагюрище в търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които общината по друг начин упражнява доминиращо влияние /общински търговски дружества/.
 
6.Приемане Отчет за работата на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2021 година. Приемане План за работата на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2021 година.
 
7.Удължаване срока на Договор за управление на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД – Панагюрище.
8.Разпореждане с общинско имущество.
 
8.1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в здравна служба с. Поибрене на „АИПППДМ – Д-р Мариян Хаджиев” ЕООД.
 
8.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Оборище на „АИПППДМ – Д-р Мариян Хаджиев” ЕООД
 
8.3. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинети на І-вия етаж в сградата на Поликлиниката на АСМП – ИП хирургичен кабинет д-р Валери Николов Монов
 
8.4.Отдаване под наем чрез публичен търг на помещение в сградата на ОУ ”20-ти Април” за провеждане на занимания по народни танци.
 
8.5. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на части от спортна сграда – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006.2, находящ се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ на Сдружение „Спортен клуб Бойни спортове-Панагюрище“
 
8.6. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на части от спортна сграда – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006.2, находящ се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ на Сдружение „Обединен спортен клуб-Панагюрище“
 
8.7. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на физкултурен салон находящ се в двора на ОУ „Васил Левски“ в с. Бъта на Сдружение „Спортен клуб Топалов“
 
8.8. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на физкултурен салон находящ се в двора на ОУ „Васил Левски“ в с. Бъта на Сдружение „Спортен клуб Топалов самбо“.
 
8.9.Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на пристройка с площ 3 кв.м. към апартамент с идентификатор №59375.501.614.1.2, находящ се в сграда построена в общински поземлен имот в село Панагюрски колонии.
 
8.10.Продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244 с площ 536 кв.м, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище
 
8.11. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.589 с площ 1003 кв.м, находящ се на ул. „Проф. Петър Дееничин” в с. Панагюрски колонии.
 
8.12. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3740 с площ 372 кв.м, находящ се на ул. „Пенчо Славейков” в гр. Панагюрище
 
 
След изчерпване на дневния ред на редовното заседание , ще се проведе Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД – Панагюрище за 2020 година при следния дневен ред:
 
1.Приемане доклада на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, за дейността на дружеството през 2020 година.
2.Приемане одитирания годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2020 година и доклада на регистрирания одитор.
3.Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2020 година.
4.Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2021 година.
Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2020 г.
5.Определяне на бизнес задача на управителя на „В и К – П“ ЕООД за 2021 г.
Вписване на приетите решения в Търговския регистър.