Начало Общество Обявиха 353 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования...

Обявиха 353 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски

107
0
СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

voinici

О Б Я В А

за

провеждане на конкурси за войнишки  длъжности

във военни формирования от състава на Сухопътни войски

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни

или висши училища, в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 353 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево, както следва:

1. Гарнизон Плевен – 44 длъжности;

2. Гарнизон Асеновград – 35 длъжности;

3. Гарнизон Пловдив – 60 длъжности;

4. В.Ф. 24620 Свобода – 25 длъжности;

5. В.Ф. 26400 Благоевград – 26 длъжности;

6. Гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол – 103 длъжности;

7. Гарнизон Шумен – 15 длъжности;

8. В.Ф. 28610 София – 15 длъжности;

9. В.Ф. 42600 Мусачево – 30 длъжности.

Конкурсът ще се проведе за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г.

Необходими документи:

 1. Заявление (попълва се четливо и се посочва актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния адрес, e-mail и телефон за връзка). В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.
 2. Автобиография.
 3. Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен и приложенията към тях; от документи за придобити допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв).
 5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА).
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса или резерва (ако имат такова).
 9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба).
 10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).
 11. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава).
 12. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ).
 13. Съгласие за обработка на лични данни.
 14. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Съгласно чл.21 от Наредба № Н-4/18.02.2013г. на министъра на отбраната, кандидатите за приемане на военна служба се явяват в ЦВМК лично със следните документи:

– писмо-направление от военното окръжие;

– лична карта;

– документ от психодиспансер (център за психично здраве);

– лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);

– военноотчетна книжка на служилите военна служба.

Място и срок за подаване на документи:

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да подадат лично писмено заявление с приложенията към него до 28 октомври 2016 година, по постоянен адрес, до командирите на военните формирования и началника на ВМА, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

За допълнителна информация:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик

ул. „Втори януари“ №10

ПРИЛОЖЕНИЯ