Начало Общество Одобриха генералния В и К план на общината

Одобриха генералния В и К план на общината

СПОДЕЛИ
restorant

Кметът на общината Никола Белишки и председателят на Общинския съвет Веслина Ралчева взеха участие в заседание на Областния съвет за развитие на област Пазарджик, на което бяха представени, разгледани и съгласувани Предварителните Регионални Генерални планове за водоснабдяване и канализация на обособените територии на ВиК – дружествата за общините Панагюрище, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Пазарджик, Пещера, Ракитово и Стрелча.

Регионалните Генерални планове за водоснабдяване и канализация са разработени в изпълнение на държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водно-стопанските системи и съоръжения. Основа на политиката във водния сектор е планирането на мерките, което се осъществява както в национален, така и в териториален план. В това отношение Регионалните Генерални планове са важен стратегически документ. Те отчитат националните приоритети и възможностите за тяхното разрешаване на басейново ниво на управление на водите, формират целите и приоритетите за развитие на ВиК системите и съоръженията в обособената територия с 25 годишен обхват. Плановете дават оценка на най-ниско териториално равнище на съществуващите ВиК проблеми и предлагат начините за тяхното разрешаване и необходимите ресурси за това.

 На заседанието на Областния съвет за развитие на област Пазарджик бяха одобрени всички представени общински Регионални Генерални планове за водоснабдяване и канализация на обособените територии.

В Регионалния Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на “В и К – П” ЕООД, гр. Панагюрище са посочени начините на водоснабдяване, като са конкретизирани водоизточниците – брой и вид,  водоснабдителните зони, проблемите с водоснабдяването по населени места, както и причините за тези проблеми. Обърнато е внимание на факта, че съществува текущ проект за изграждане на Язовир Луда Яна, който да гарантира водоснабдяването в областта. Посочени са основните характеристики на обособената територия – площ, основна река, средни годишни валежи, население, брой населени места , обслужвани от “В и К – П” ЕООД, гр. Панагюрище. С данни от 2011 година са дадени стойностите за водопотребление  – битово, не битово, специфично битово и в процент загуби. В частта канализационни системи е описано управлението на отпадъчните води към настоящия момент. В три раздела са дадени мерките за подобрение на ВиК системите – външни водоснабдителни системи, разпределителни мрежи за питейна вода и канализационни системи. Направена е прогноза за динамиката на населението от преброяването през 2011 година до 2038 година и прогноза за водопотреблението за същия период. Обобщени са разходите за инвестиции в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за водоснабдяване, канализация, обща цена за изграждане, проучвания и контрол, непредвидени разходи, общо инвестиционни разходи.

Регионалния Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на “В и К – П” ЕООД, гр. Панагюрище предстои да бъде приет от Общински съвет – Панагюрище до средата на месец ноември 2013 година.

Снимка (marica.bg): През юни, тази година, Община Панагюрище бе домакин на работна среща с представители на Министерство на регионалното развитие и на консорциум, изготвил Master plan на водоснабдяването и канализацията за Централен район на Република България . Срещата имаше за цел да бъде представен на вниманието на ръководството на общината Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на “ВиК – П” ЕООД.