Начало Общество Отчет-анализ за дейността на Районно управление на полицията в Панагюрище през 2018...

Отчет-анализ за дейността на Районно управление на полицията в Панагюрище през 2018 година

СПОДЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБСЛУЖВАНАТА ТЕРИТОРИЯ

Районно управление на МВР град Панагюрище обслужва територия от 939 кв.км с население 32 763  човека

Населението е разсредоточено в два града и 12 села, обособени в две отделни общини – община Панагюрище и община Стрелча.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

През 2018 година най-сложна е била оперативната обстановка в град Панагюрище. Регистрираните престъпления са 61,09 % от общо регистрираните в целия обслужван район.

В град Стрелча са регистрирани 15,70 % от общо регистрираните престъпления.

В селските райони са регистрирани 23.21 % от общо регистрираните престъпления.

Престъпленията извършени на обществени места са 153  бр. за 2018г. при  184 бр. за 2017г –   намаление с 31, от тях са разкрити през 2018г. –127бр., с разкриваемост –  83.00 %, спрямо 157бр. за 2017 година  и разкриваемост – 85.32 %.

 

2018 г.2017 г.Изменение
Общо регистрирани ЗМ289327– 38
Общо регистрирани престъпления        207267– 60
Разкрити общо160208 48
Разкриваемост77,29 %77,90 %– 0,61 %
    
    
    

През 2018 година на територията обслужвана от РУ Панагюрище са регистрирани 207 криминални престъпления. През 2017 година са били регистрирани 267 криминални престъпления.

От регистрираните през 2018 година общо 207 криминални престъпления са разкрити 160 или разкриваемостта е 77.29 %. През 2017 година от регистрираните общо 267 криминални престъпления са били разкрити 208, или разкриваемостта е била 77.90 %.

През 2018 година в сравнение с 2017 година е налице намаление броя на регистрираните криминални престъпления с – 60. Налице е намаление на разкритите криминални престъпления с – 48. Разкриваемостта е намаляла незначително от 77.90 % на 77.29 %, с изменение – 0.61 %.

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУ-ПАНАГЮРИЩЕ

 

Резултатите по линии на работа са както следва:

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

Регистрирани престъпления:

2018г. – 10 бр.,  2017г. –  19 бр. –  намаление с 9 бр. / – 47.37 %/.

Разкрити престъпления:

2018г.  – 6 бр. /60.00 %/ , 2017г. –  14 бр. /73.68 %/ – намаление  с 8 бр. / – 13.68 %/.

Регистрирани престъпления с неизвестен извършител:

2018г. – 10 бр.,  2017г. –  14 броя–  намаление с 4 бр. / – 28.57 %/.

Разкрити престъпления с неизвестен извършител:

2018г. –  6 бр. /60.00 %/, 2017г. –  10 бр. /71.43 %/ – намаление с 4 бр. /- 11.43 %/.

 

 

Издирване на лица

 

През 2018г. година е работено по издирването на общо 46 лица обявени за общодържавно издирване, от които 30 са издирени.

Снети от общодържавно издирване са общо 21 лица, като останали за ОДИ са 16 лица, включително от предишни периоди.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

 

Регистрирани престъпления:

2018г. – 65 бр.,  2017г. –  83 бр. –  намаление с 18 бр. / – 21.67 %/.

Разкрити престъпления:

2018г.  – 36 бр. /55.38 %/,  2017г. –  49 бр. /59.04 %/ – намаление  с  13 бр. / – 3.66 %/.

 

Грабежи

 

За  2018 година  няма регистрирани грабежи. За 2017 година, също не са регистрирани подобен вид престъпления.

Кражби на имущество

 

Регистрирани престъпления:

2018г. – 49 бр.,  2017г. –  52 бр. –  намаление с 3 бр. / – 5.77 %/.

Разкрити престъпления:

2018г.  – 30 бр. /61.22 %/ , 2017г. –  27 бр. /51.92 %/ – увеличение  с  3 бр. / + 9.30 %/.

 

 

В детайли:

През 2018 година са регистрирани 11 домови кражби, от които са разкрити 5, с процент на разкриваемост 45.45 %.

През 2018 година са регистрирани 8 взломни кражби, от които са разкрити 2 с процент на разкриваемост 25.00 %.

През 2018 година са регистрирани 12 кражби от магазини, от които са разкрити 12, с процент на разкриваемост 100.00 %.

През 2018 година няма регистрирани джебчийски кражби.

През 2018 година са регистрирани 8 кражби на домашни животни и селскостопанска продукция, като от тях са разкрити 6 кражби с разкриваемост 75.00 % при неизвестни извършители.

 

 

Кражби на компоненти и съоръжения от електропреносната мрежа

 

През 2018 година няма рагистрирани престъпления от този вид. Това се дължи на създадената организация за противодействие, съвместно с екипи на EР ЮГ, в частност КЕЦ Панагюрище, системно провежданите полицейски акции в това направление и добрата профилактика от страна на охранителна полиция.

 

Измами

 

Регистрирани престъпления:

2018г. – 2 бр.,  2017г. –  9 бр. –  намаление с 7 бр. / – 77.78 %/.

 

За периода имаше многобройни опити за телефонни измами. Благодарение на създадената организация по превенция и разясняване на схемите за измами от страна на охранителния състав и най-вече териториална полиция и медии много голяма част от опитите бяха предотвратени, но въпреки това бяха регистрирани 2 бр. „ало измами” /извършителя на 1 бр. разкрит/. За бъдеще са предвидени още допълнителни действия за по-засилена превенция и разясняване на схемите за измами от страна на охранителния състав и най-вече териториална полиция и медии.

 

 

 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

 

Притежание, използване и производство на оръжие и боеприпаси

 

Регистрирани престъпления:

2018г. – 5 бр.,  2017г. –  2 бр. –  уваличение с 3 бр. / + 150.00 %/

Разкрити престъпления:

2018г.  – 5 бр. /100.00 %/ , 2017г. –  2 бр. /100.00 %/ , увеличение с 3 бр., /без изменение/.

 

Престъпления свързани с МПС

 

Регистрирани престъпления:

2018г. – 0 бр.,  2017г. –  2 бр. –  намаление с 2 бр. / – 100.00 %/.

 

 

Използване на чужди регистрационни табели

 

Регистрирани престъпления:

2018г. – 24 бр.,  2017г. –  36 бр. –  намаление с 12 бр. / – 33.33 %/.

Разкрити престъпления:

2018г.  – 21 бр. /87.50 %/ , 2017г. –  32 бр. /88.89 %/ – намаление с 11 бр. / – 1.39 %/.

 

Разпространение и употреба на наркотични вещества

 

На територията на РУ се предлагат част от основните видове наркотични вещества и част от разновидностите на амфетамините. Следва да отбележим, че наред с увреждането на здравето, злоупотребата с наркотици в редица случаи води и до извършването на различни престъпления с оглед набавяне на средства за закупуването им.

През 2018 година са регистрирани 25 престъпления свързани с наркотици, при които са иззети /1.733 гр. суха маса канабис, 3.92 гр. метаамфетамин, 15.07 гр. амфетамин, 4.60 гр. кетамин/.

Регистрирани престъпления:

2018г. – 25 бр.,  2017г. –  18 бр. –  увеличение със 7 бр. / + 38.89 %/.

Разкрити престъпления:

2018г.  – 23 бр. /92.00 %/, 2017г. –  18 бр. /100.00 %/ – увеличение с 5 бр., / – 8.00 %/.

 

РАЗКРИВАЕМОСТ СПОРЕД ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ

 

При разкритите през 2018 година 163 криминални престъпления са установени общо 158  извършители, от които – 4 лица под 14 години, 10 лица на възраст 14-17 години, 57 лица на възраст 18-30 години, 36 лица на възраст между 31 – 40 години, 51 лица на възраст над 40 години.

 

 

 АНАЛИЗ  НА СЪСТОЯНИЕТО, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ,  ИЗВЪРШВАНИ ОТ  МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА 2018 ГОДИНА

 

За изминалата 2018 година в Детска педагогическа стая при РУ – Панагюрище са водени на отчет общо 46 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях престъпления и противообществени прояви. На 12 от тях са водени профилактични дела. Заведените за периода на отчет малолетни и непълнолетни лица в ДПС са 7, а снетите от отчет 20.

През изминалата 2018 година от МКБППМН град Панагюрище са разгледани 11 възпитателни дела. Наложени са възпитателни мерки на 10 непълнолетни лица по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.

От МКБППМН град Стрелча не са разглеждани възпитателни дела през първото шестмесечие на 2018 год..

Извършените противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица през първото шестмесечие на 2018 год. са 9, а участниците в тях – 11, от които 4 малолетни и 7 непълнолетни.

През изминалата 2018 година в РУ – Панагюрище са извършени 3 полицейски регистрации на непълнолетни лица.

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През 2018 година на територията обслужвана от РУ Панагюрище са регистрирани 86 икономически престъпления. През 2017 година са били регистрирани 85 икономически престъпления.

От регистрираните през 2018 година общо 86 икономически престъпления са разкрити 79 или разкриваемостта е 91.86 %. През 2017 година от регистрираните общо 85 икономически престъпления са били разкрити 71, или разкриваемостта е била 83.53 %.

През 2018 година в сравнение с 2017 година е налице увеличение на регистрираните икономически престъпления с + 1. Налице е увеличение на разкриваемостта от 83.53 % на 91.86 %, с изменение + 8.33 %.

 

ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУ-ПАНАГЮРИЩЕ

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

 

2018г. – 4 бр.,  2017г. –  8 бр. –  намаление с 4 бр.,/ – 50.00 %/.

Разкрити престъпления:

2018г.  – 2 бр. /50.00 %/ , 2017г. –  4 бр. /50.00 %/ – намаление с 2 бр., без изменение.

 

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

За отчетния период няма регистрирани такъв  вид престъпления. За същият отчетен период на 2017 година също няма регистрирани такъв вид престъпления.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

 

 

Престъпления извършени в горското стопанство

 

Регистрирани престъпления:

2018г. – 15 бр.,  2017г. – 39 бр. –  намаление с 24 бр. / –  61.54 %/.

Разкрити престъпления:

2018г. – 12 бр. /80.00 %/ , 2017г. – 36 бр. /92.31 %/  – намаление с 24 бр.  /- 12.31 %/.

Регистрирани престъпления с НИ:

2018г. – 13 бр.,  2017г. – 37 бр. –  намаление с 24 бр. / – 64.86 %/.

Разкрити престъпления с НИ:

2018г. – 12 бр. /76.92 %/, 2017г. – 36 бр. /91.89 %/ – намаление с 24 бр. /-  14.97 %/.

За отчетния период този вид престъпления съставлява 17.44 % от общо регистрираните икономически престъпления  за РУ.

За същият отчетен период на 2017 година този вид престъпления са съставлявали 45.88 % от общо  регистрираните криминални престъпления  за РУ.

За постигане на ползотворната работа и взаимодействие с ДГС Панагюрище, РДГ Пазарджик, ЛРД „Глиган” се изготви план за предприемане на мерки и създаване на оптимална организация за противодействие и превенция на закононарушенията свързани с горските, дивечовите и рибни ресурси, както и бракониерство и незаконен добив на дървесина на територията на РУ Панагюрище. Заложените мероприятия се изпълняват стриктно.

 

Продажба на акцизни стоки без бандерол по чл.234 от НК/

Регистрирани престъпления:

2018г. – 60 бр.,  2017г. – 19 бр.–  увеличение с 41 бр. / + 215.79 %/.

Разкрити престъпления:

2018г. – 60 бр. /100.00 %/ , 2017г. – 18 бр. /94.74 %/ – увеличение с 42 бр. / + 5.26 %/.

 

 

През 2018 година бяха планирани и проведени множество специализирани полицейски операции и рутинни проверки, при които бяха иззети: 514 къса цигари в кутии, 6 675 къса саморъчно направени цигари, 17.640 кг насипен тютюн, 145 л наливен алкохол.

 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕВЕНЦИЯ

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА В ОБСЛУЖВАНИЯ РАЙОН:

 

През изминалата 2018 година се отчита намаляване общия броя на ПТП на територията, обслужвана по КАТ от РУ – Панагюрище.Сравнителния анализ за отчетния период показва, че :

 

2017г.

 

2018г.

 

Увеличение/ намаление (бр.)

 
Общ брой5246-6
ПТП с мат. щети3432-2
ПТП с пострадали лица1814-4
Брой загинали лица10-1
Брой ранени лица2322-1

 

 

 

 

ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПТП И ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ   ЗА ТЯХ:

 

Най-честите причини за настъпване на пътнотранспортни произшествия са свързани с грешки в поведението на водачи на пътни превозни средства или със съзнателно нарушаване от тяхна страна на правилата за движение.

За отчетният период основни причини тези ПТП се разпределят на:

Несъобразена скорост с пътните условия – 18

Неспазване на предимство – 8

Неправилно разминаване – 3

ПТП с пешеходци – 1

ПТП с велосипедисти – 4

Неправилно изпреварване – 1

Неправилно движение назад – 1

Неправилна маневра – 2

Неспазване на дистанция – 6

ПТП с животни – 1

Други – 1

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:

 

 

2017г.2018г.Увеличение/

намаление (бр.)

Общ брой нарушения35183726+208
Общ брой АУАН12821291+9
Общ брой фиш22362435+199

 

 

МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

През отчетния период служителите от РУ Панагюрище изпълниха поставените задачи при охрана на масови мероприятия и не допуснаха нарушения на обществения ред по време на провеждането им. Състава взе активно участие в охраната на всички мероприятия по честването на Националния празник на Република България – 3ти март, честванията на 141 годишнината от Априлското въстание в град Панагюрище и местността «Оборище»,  охраната на рок – концерти, които се организират през цялата година, Празника на розата в град Стрелча, традиционните събори и празници в Общините Стрелча и Панагюрище, футболните срещи във «Б» ПФГ, охрана на матурите и зрелостните изпити в ОУ,СОУ и ПГ, осигуряване на общественият ред преди, по време и след провеждането на масови протести през месец ноември 2018г.

Охранявани са общо – 76 масови мероприятия на територията на РУ- Панагюрище, без допуснати нарушения на обществения ред; безредици, хулигански прояви и инциденти. От тях: протестни – 7, спортни – 28, държавни и правителствени делегации – 5 и други – 36.

На територията на РУ- Панагюрище са проведени общо 214 броя специализирани полицейски операции.

 

 ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И РАБОТА НА

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ПОЛИЦАИ

 

 

 

В РУ Панагюрище през отчетния период са разследвани общо 388 броя досъдебни производства, като от тях:

–  Бързи производства /БП/-68 броя;

Дела разследвани по общ ред -320 броя

– останали неприключени от минал период – 63 броя ДП

– новообразувани – 309 броя

 

5.2. Общ брой приключени досъдебни производства през отчетния период са 345 броя, като от тях изпратени в прокуратурата са:

– с мнение за повдигане на обвинение – 131 броя

– с мнение за прекратяване на наказателното производство – 107 броя

– с мнение за спиране на наказателното производство– 28 броя

– общ брой, приключени в законов срок – 345 бр.ДП

– общ брой, приключени извън законов срок – няма