Начало Общество Отпускат близо 400 хил. лв. за проект срещу домашното насилие

Отпускат близо 400 хил. лв. за проект срещу домашното насилие

СПОДЕЛИ
Чачов
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Близо 400 хил. лв. е бюджетът на проект срещу домашното насилие по полов признак, отпуснати от Норвежкия механизъм за Южен централен район. Бенефициент е Сдружение „Съюз за България“, като дейностите ще се изпълнят и в община Стрелча като партньор.

Проектът е насочен към разработване на пилотна услуга във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак и създаване на център за подкрепа, предоставяне на консултации и информация „Не си сама“. Центърът ще бъде създаден на местно ниво, в общината-партньор по проекта, Стрелча.

Важен елемент за постигане целите на проекта и за предоставяне на местни услуги „по мярка“ са планираните проучвания и анализи в десет общини, които ще бъдат избрани от ЮЦР (вкл. Община Стрелча). Проучванията и анализите ще са в две основни направления: уязвими групи – жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и съществуващ капацитет на подкрепящите специалисти. На база получените резултати и изводи ще се разработят 10 бр. индивидуални обучителни програми, насочени към специалистите от 10-те избрани общини. След преминаване през обученията, 80 подкрепящи специалисти от ЮЦР ще повишат капацитета си и ще бъдат готови да оказват подкрепа на уязвимите групи в своите населени места от ЮЦР. Пилотно това ще бъде представено в рамките на изпълнение на проекта с новия център „Не си сама“ в Община Стрелча.

Основна дейност по проекта ще е създаване на пилотен център „Не си сама“ – услуга на местно ниво за работа с жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, вкл. от ромската общност в Община Стрелча“. Пилотният център ще функционира на територията на Стрелча в рамките на 9 месеца след приключване обучението на специалистите от община Стрелча, както и след приключване на проекта. Целта на пилотния център е достигане до самите групи в общността чрез следните примерни дейности: информиране за правата на жертвите на домашно насилие и на насилие, основано на полов признак; консултиране за рискове/ фактори, които водят до домашно насилие и насилие, основано на полов признак; пряко консултиране на жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак /включително осигуряване на възможност за анонимно консултиране/; информиране на/ координация между оправомощените институции и професионални организации при работа по случай; консултиране на близки и роднини, жертви на насилие и др.

Създаването на новия пилотен център в рамките на проекта към община Стрелча е надграждане на дейността на местната власт по отношение на социалните мерки.Проектът предвижда обзавеждане на пилотния център в Стрелча и откриване на две работни места, а специалистите, които ще бъдат назначени ще преминат през предварително обучение и след това ще бъдат назначени до финализиране на проекта.