Начало Общество По 361 случая на деца в риск са работили социалните в Панагюрище...

По 361 случая на деца в риск са работили социалните в Панагюрище през миналата година

СПОДЕЛИ
Childhood secrets are best shared with reliable friend. And if you are small sad girl teddybear is willing to be your perfect friend.
Реклама

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. дирекциите „Социално подпомагане в областта са работили по общо 1365 случая на деца в риск, както следва: Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик – 311 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Велинград – 256 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище – 361 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември – 143 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера – 172 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Батак – 37 случая и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Ракитово – 85 случая. Информацията бе изнесена от директорът на РДСП – Пазарджик Димитрия Гърдева, като поводът за това е, по думите ѝ, нарастващото напрежение на общественото мнение относно проекта на Националната стратегия за детето. Публикуваме целия текст без редакция:

Във връзка с нарастващото напрежение на общественото мнение относно проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 г., Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик се присъединява към позицията на Агенция социално подпомагане – София, че водещ принцип при прилагането на законодателството в областта на закрилата на детето е предотвратяването на изоставянето на деца и гарантиране правото им да имат семейство. За постигането на тази цел усилията в работата по закрила на детето са насочени към осигуряването на комплексна подкрепа за децата и семействата, както и за насърчаване на отговорното родителство.
Важно е да бъде отбелязано, че няма нормативен акт или документ, който да дава правомощия на социалните работници да извеждат деца от родните им семейства, без извършено проучване и констатиран висок риск за същите. Настаняване на деца извън семейството е крайна мярка за закрила, залегнала в Закона за закрила на детето, която може да бъде предприета единствено след изчерпване на възможностите за превенция и предоставяне на грижа в семейна или близка до семейната среда, с изключение на случаите, когато се касае за непосредствен риск за живота на детето.
Закрилата на детето се осъществява чрез Държавна агенция за закрила на детето, дирекциите „Социално подпомагане“, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на здравеопазването и кметовете на общини. Работата в широк мултидисциплинарен екип е гарант за спазване правата на децата, оказване на адекватна и навременна подкрепа на детето и семейството в зависимост от отчетените нужди.
В потвърждение на гореизложеното дирекциите „Социално подпомагане“ в област Пазарджик за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са работили по общо 1365 случая на деца в риск, както следва: Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик – 311 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Велинград – 256 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище – 361 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември – 143 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера – 172 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Батак – 37 случая и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Ракитово – 85 случая. За същия период в дирекциите „Социално подпомагане“ са постъпили 1459 сигнала за деца в риск, като след обстойното им проучване са отворени случаи по 496 от тях. 72 деца са настанени извън родното семейство, като 33 от тях, след заявено желание от страна на родител или близък, полагащ грижи. 18 деца са изоставени на ниво Родилен дом след категорично нежелание на родителя да поеме грижата за тях.
За периода 01.01.2019 г. – 31.05.2019 г. дирекциите „Социално подпомагане“ в област Пазарджик са работили по общо 1203 случая на деца в риск както следва: Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик – 257 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Велинград – 258 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище – 311 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември – 108 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера – 152 случая, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Батак – 33 случая и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Ракитово – 84 случая. За същия период в дирекциите „Социално подпомагане“ са постъпили 560 сигнала за деца в риск, като след проучване и оценка са отворени случаи по 206 от тях. 42 деца са настанени извън биологичното семейство, като 14 от тях след заявено желание от страна на родител или близък, полагащ грижи. 2 от децата са изоставени на ниво Родилен дом, след категорично нежелание на родителя да поеме грижата за тях.
При установен риск за живота и здравето на дете се спазва строга последователност при предприемането на мерки за закрила – подкрепа в семейна среда, настаняване в семейство на близки и роднини, настаняване в приемно семейство и като крайна мярка – настаняване в социална услуга от резидентен тип. В област Пазарджик не функционират специализирани институции за деца. Настаняването на дете извън биологичното семейство се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция “Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред. Дирекциите „Социално подпомагане“ оказват подкрепа на детето и родителите в процеса на поддържане на емоционална връзка помежду им, и работят активно за връщане на детето в биологичното му семейство.
За 2018 г. броя на успешно приключилите случаи поради отпадане на риска за детето и връщането му в биологичното семейство е 142, а за периода 01.01.2019 г. – 31.05.2019 г. – 49.
Работата на отделите „Закрила на детето“ се осъществява при спазване на правата и интересите на детето, включително и правото му да расте и се развива в семейството си, което да допринася за неговото благосъстояние и пълноценно развитие. Ресурс в подкрепата на детето и неговото семейство е добре развитата мрежа от социални услуги в област Пазарджик. Изградени са добри междуинституционални връзки, които гарантират обективност, разглеждат, планират и реализират в цялост необходимата подкрепа по всеки конкретен случай.