Начало Общество По предписание на РИОСВ-Пазарджик са почистени замърсявания с отпадъци

По предписание на РИОСВ-Пазарджик са почистени замърсявания с отпадъци

СПОДЕЛИ
РИОСВ
Реклама
финанси

По предписание на РИОСВ-Пазарджик са почистени замърсявания с отпадъци в производствени площадки и частни имоти

През юли експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите –
Пазарджик (РИОСВ – Пазарджик) провериха над 40 обекта за контрол на управлението на битовите, строителните и производствените отпадъци и сигнали за
нерегламентирани сметища.
Проверките констатираха, че по предписания на РИОСВ през юли са почистени
нерегламентирано изхвърлени битови и строителни отпадъци в горски терени край село Света Петка, община Велинград. Премахнати са нерегламентирано съхранявани
отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от частен имот в Пазарджик.
Собственикът на млекопреработвателно предприятие в село Равногор, община
Брацигово, по препоръка на РИОСВ отстрани пропуски при неправилно управление на отпадъците на производствената площадка. Лечебно заведение в град Панагюрище
постави съдове за разделно събиране на отпадъците, генерирани от дейността му.
По сигнал за нерегламентирано сметище в ромската махала на село Ковачево, е
извършена съвместна проверка с представители на Община Септември, която е
констатирала, че на 6 юли замърсеният общински терен е бил почистен. В деня на
проверката са установени нови замърсявания. Дадените предписания за почистване на замърсения с битови отпадъци терен, пред гробищния парк на селото, са изпълнени.
При проверка по сигнал за замърсявания с отпадъци в частен имот в землището
на село Варвара, община Септември, експертите констатираха, че се съхраняват и
складират балирани отпадъци от хартия без необходимото разрешение по Закона за
управление на отпадъците. На дружеството наемател на имота е издадено предписание да го почисти от балираните отпадъци и те да се съхраняват на площадка, за която има издадено разрешение за тази дейност. Предстои съставяне на акт за административно нарушение на дружеството наемател.
След упражнен контрол за управление на битови и строителни отпадъци са
констатирани административни нарушения на Закона за управление на отпадъците от
кмета на община Стрелча. Съставени са два акта и е наложена принудителна
административна мярка, включително с преустановяване на достъпа до територията на депото, чрез запечатване и пломбиране. Целта на мярката е прекратяване на
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на общинското депо. Постигнат е
очакваният ефект и няма нови нарушения.