Начало Култура Превръщаме Панагюрище в престижен туристически център

Превръщаме Панагюрище в престижен туристически център

СПОДЕЛИ
restorant

Вижте отчета и новата програма за развитието на туризма в рамките на общината

panagyurishte

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2015 година и нова програма за развитие на туризма за 2016 година представи заместник-кмета и председател на Консултативния съвет по туризъм Галина Матанова на редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище провело се на 27 април.

Община Панагюрище разполага с уникално културно-историческо наследство и природно богатство, което има голям туристически потенциал и може да допринесе за икономическото развитие на региона и превръщането на туризма в приоритетен отрасъл.

Туризмът заема важно място и в общинската политика за развитие. В Програмата за управление за 2015 – 2019 година на Община Панагюрище, превръщането на Панагюрище във водещ туристически, културен и спортен център е един от шестте най-важни приоритети за развитие.

Представеният отчет цели публичност и популяризиране на реализираните дейности от Плана за действие към Програмата за развитие на туризма в община Панагюрище за 2015 година, насърчаване на активността на по-голям брой хора, институции, бизнеса.

Приходите от туристически данъци и такси, отчетени на територията на община Панагюрище за 2015 година, са в размер на 18 240,00 лева, което бележи ръст спрямо 2014 година. Отчита се и значително увеличение на туристопотока в Панагюрище.

През 2015 година Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище се изпълняваше с участието на – Общинска администрация, бизнеса, НПО-та, държавни структури, читалища, училища и други. Заинтересованите страни – хора и институции са включени в процеса на планиране, за да се гарантира, че разработената програма отразява нуждите им и постига баланс между интересите на всички тях.

Необходимо е да се продължи разширяването и задълбочаването на взаимовръзките между всички заинтересовани страни, с координиращата роля на Община Панагюрище, в частност Консултативният съвет по туризъм.

Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2016 година е изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 година и Концепцията за туристическо райониране на България, и е съобразена със задачите на Общинския план за развитие на община Панагюрище за периода 2014–2020 година, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Панагюрище 2014-2020 година и съществуващите местни туристически ресурси и потребности.

Програмата за развитие на туризма представлява платформа за координирани съвместни действия на заинтересованите страни за развитието на туристическия потенциал на общината.

ВИЗИЯ

Община Панагюрище – привлекателен туристически център с интегриран и конкурентоспособен туристически продукт, базиран на устойчивото развитие на културно-познавателния туризъм, фестивален туризъм, спортен туризъм, конгресен/делови туризъм, ваканционен туризъм, селски туризъм, екотуризъм, винен туризъм и ловен туризъм.

Програмата извежда и систематизира целите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности в община Панагюрище и осигуряване на трайна конкурентоспособност като привлекателна дестинация за активен туризъм.

Заложените цели ще се постигнат, чрез използване на наличните местни ресурси за устойчиво развитие на всички видове туризъм, като се акцентира върху: културно-познавателния туризъм, фестивалния туризъм, спортния туризъм, конгресния/деловия туризъм, ваканционния туризъм, селския туризъм, екотуризма, винения туризъм, ловния туризъм.

Конкретните проекти, дейности, отговорни страни, бюджет и срокове за изпълнение са заложени в Плана за действие, който е елемент на съдържанието на Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище.

Основна роля при изпълнението й ще играе Консултативният съвет по въпросите на туризма с председател заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова и членове от Общинска администрация, Общински съвет, Исторически музей, Общинска библиотека „Стоян Дринов“, Сдружение на предприемачите, Лайънс клуб, Местната инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичево“, Туристическо дружество „Бунай“, Сдружение за алтернативен туризъм „Павел Делирадев“, представители на местния бизнес. Правилното насочване и обвързване на усилията на заинтересованите страни, под контрола на Консултативния съвет по туризъм и добрата съгласуваност и организация на самото изпълнение на Програмата са предпоставка за доброто изпълнение на заложените в нея проекти и дейности.

Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2016 година съдържа:

– Ситуационен анализ – географско положение и туристическа достъпност; природни туристически ресурси; историческо наследство; култура и традиции; актуално състояние на туризма в община Панагюрище; средства за подслон и места за настаняване; посетителска инфраструктура; инфраструктура за спорт; основни зони за отдих и туризъм; туристически продукт; туристически организации;

– SWOT-АНАЛИЗ;

– Цели;

– Финансово осигуряване; Бюджет за обезпечаване на Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище;

– План за действие за 2016 година;

– Очаквани резултати.

Основните цели на Програмата за развитие на туризма са:

 • Изграждане на имидж и позициониране на Панагюрище като атрактивна дестинация със собствен облик и богато културно-историческо наследство, както и създаването на бизнес и инвестиционен климат в подкрепа на туристическия сектор и насърчаване на участието на частния сектор като инвеститор.
 • Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Панагюрище, чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез развитие на туристическите атракции, опазване и съхраняване на чистотата на околната среда на района, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез подобряване на качеството на туристическите услуги.
 • Стремеж към единна професионална етика, валидна за всички звена, обслужващи туризма в града, с цел да се постигне най-високо качество на комплекс от съпътстващи услуги.
 • Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи, както и увеличаване на престоя им в община Панагюрище.

На база на заложената визия и цели за туристическо бъдеще на Панагюрище е изготвен и План за действие за реализацията на Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище, в който са заложени конкретни мерки, проекти и дейности.

Планът за действие включва реални проекти и дейности, които могат да бъдат осъществени и финансово обезпечени. Те са разпределени по специфични цели, както следва:

– Опазване и развитие на местния туристически потенциал;

– Популяризиране на местния туристически потенциал;

– Културен туризъм.

Очакваните резултати от изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2016 година са:

– Увеличаване броя на нощувките;

– Увеличаване приходите от нощувки;

– Увеличаване на броя на пренощувалите лица;

– Увеличаване на заетостта на легловата база;

– Увеличаване приходите от туризъм;

– Увеличаване на средния престой на 1 турист;

– Увеличаване на работните места в туризма и съпътстващи дейности и услуги;

– Увеличаване достъпа на информация – интернет и социални мрежи;

– Подобряване маркетинга и рекламата;

– ПАНАГЮРИЩЕ – ПРЕСТИЖЕН ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР.

 

4 КОМЕНТАРА

 1. ОТНОСНО: „Превръщаме Панагюрище в престижен туристически център“
  Това е стара идея. В тази връзка, бе и разработеният МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРАТА В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (който местните управници /Изпълнителна и Законодателна власт/ не уважиха и не благоволиха дори да погледнат). В тази връзка бяха и моите коментари – относно честването на 140 години от Априлската Епопея /на основата на общата тема, създаване на общи икономически, културни, исторически, образователни интереси устойчиво развитие на селищата от ІV революционен окръг/. Идеята може да се превърне в реалност, но на основата на реален Консултативен Съвет, с участието на Панагюрската интелигенция и хора с поглед към изграждането на качествена ценностна система, в която водещи са духовното, икономическото и културно развитие на общината, а не единствено и на всяка цена – „усвояване“ на европейски пари по „програми“!?
  0  0
  • Виждаме, че се заформя нещо като форум и то конструктивен. Нека да обобщим идеите до този момент:
   1. Да се създаде функциониращ Консултативен съвет, защото този, който е в момента не работи. Декларираме това от отговорната позиция на един от неговите членове. Не помня кога се събирахме за последен път, но във всички случаи беше преди повече от година. Това което си спомняме добре обаче, е че нямаше кворум.
   2. Да се отвори Туристическия информационен център в града и да се сертифицира във възможно най-къси срокове. ТИЦ е необходимият и задължителен посредник за продажба на туристическия продукт на градчето. Когато човек си купува сирене, той не ходи до мандрата. Отива при търговеца и там си избира какво точно да вземе. Предназначението на ТИЦ е да играе тази роля и да дава възможност за избор от предложенията на отделните туристически субекти – хотели и заведения. ТИЦ трябва да поддържа телефон за връзка, както и подробен, актуален и динамичен сайт за туристическите ресурси на градчето. От друга страна ТИЦ може да се грижи също за рекламата на града, защото в момента тя не е на добро ниво. Без Туристически информационен център развитието на туризма в нашия град ще си остане в долна мъртва точка.
   Спираме дотук и очакваме с интерес следващите постинги. :)
   0   0
 2. всичко което сте написали е идеално но се съмнявам , че е изпълнимо с професионалистите които имате налични в Общинската администрация.
  необходимо е да обърните повече внимание върху това и да привлечете кадри за целта.
  от голямо значение за града е да разработите туристически информационен център ,който да координира нещата и да е от помощ на администрецияна в центъра на града.
  всепак съобразявайки се ,че пристъпвате в този бранш моите адмирации за смелата програма.
  на добър час колеги
  0  0
  • Общо взето сте права. Благодарим за пожеланията. Бихме допълнили, че освен в града, при достатъчно ресурси в Общината трябва да се направят още два Туристически информационни центъра – един на м. Оборище и един в с. Баня. Ще се радваме, ако в бъдеще работим съвместно. Имаме страница във Facebook.
   0   0