Начало Местна власт Приеха бюджетa на общината в размер на 24 362 834 лева

Приеха бюджетa на общината в размер на 24 362 834 лева

СПОДЕЛИ
Реклама

Инвестиционната програма на Общината за 2020 г е на обща стойност 7 312 816 лева

Без особени дебати преди няколко часа общинските съветници гласуваха бюджета на общината за 2020 година.

Председателите на постоянните комисии в ОбС изразиха своите положителни становища, като се обединиха около мнението, че Бюджет 2020 е реалистичен и изпълним, включващ балансирана капиталова програма в различните сфери за въздействие и последователен по отношение на изпълнение на управленската визия за целенасочени действия за напредък във всички местни секторни политики.

„Бюджетът е изпълним, гарантира финансовата сигурност и независимост на община Панагюрище”, акцентира председателят на постоянната комисия по бюджет и икономика Христо Шиндаров.

Че всички сфери, по които работи постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт са напълно гарантирани и обезпечени финансово и организационно, заяви и нейният председател Томи Наплатанов.

Председателят на комисия по териториално и селищно устройство Радка Кроснарова подчерта, че тази година продължават реализациите на проектите по ОП „Региони в растеж”. „Няколко публични сгради ще бъдат обновени и ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. Вярвам, че Общината ще успее да надгради бюджета.“

С оглед на голямата обществена значимост на този документ и начина на разпределение на средствата, кратко резюме представи и председателят на комисията по екология, туризъм, селско и горско стопанство Цветанка Богоева. Тя сподели за заложени подобрения в дейността на туризма, мероприятия и средства за подобряване дейността на ОП Чистота, както и  разширяване на съществуващата инфраструктура за третиране на отпадъците.

С 18 гласа „за“,  без против и без въздържали се, финансовата рамка бе приета.

Бюджет`2020 е 24 362 834 лева. Това е с 1 338 511 лева повече от миналогодишния.
За държавни дейности са предвидени 12 300 328 лева, за местни дейности 11 157 552 лева, а 904 954 лева са за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Инвестиционната програма на Общината за 2020 г е на обща стойност 7 312 816 лева. От тях 630 541 лв са средства от държавния бюджет, 2 305 836 лв са собствени
бюджетни средства и 4 376 439 лв са европейски средства.

За сравнение – Инвестиционната програма на общината за 2019  година е била на стойност 6 647 599 лева, от които 2 608 770 лева – финансиране със средства от Европейския съюз, 3 606 029 лева – собствени бюджетни средства и 432 800 лева – целеви трансфери от държавния бюджет.

Основните акценти в тазгодишната финансова рамка са няколко:
 – Неповишаване на размера на местните данъци и такси за жителите на
община Панагюрище.
– Успешна реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ –многофамилни жилищни сгради – обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност; публични сгради – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради, реконструкция и преустройство на общинска сграда в център за работа с
деца на улицата – нова социална услуга.
-Надграждане на бюджета чрез кандидатстване и реализиране на проекти с външно финансиране – спортна инфраструктура, културна инфрастуктура,
кътове за отдих и игри, междублокови пространства, площади.- Интегриран подход за рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в населените места на общината.– Увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се и с повишено качество система от социални услуги за местната общност –обзавеждане и оборудване на общинска сграда за домашен социален патронаж и детска млечна кухня,осигуряване на лична помощ за хората с
увреждания, с цел подкрепа за независим живот, увеличаване на средствата за насърчаване на раждаемостта, реализиране на годишна програма за профилактика на здравето за всички ученици 5 – 7 клас в общинските училища.– Увеличаване на средствата за финансиране в образованието за повишаване на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, подобряване и модернизиране
на образователната инфраструктура, подобряване на условията за отдих на ученическия лагер, дофинансиране на маломерните паралелки.– Дофинансиране и подкрепа на културните институции.Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на
община Панагюрище като привлекателен културно-исторически център със развиващ се туристически потенциал. Въвеждане на модернизирани информационни системи.– Подкрепа за развитието на спорта в община Панагюрище чрез подобряване на условията за спорт и отдих за всички и финансиране на спортните клубове.

– Изграждане на събирателен център за едрогабаритни отпадъци,генерирани на територията на община Панагюрище.