Начало Общество ПРОЕКТЪТ „ТВОЯТ ЧАС“ – СТЪПКА КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТЪТ „ТВОЯТ ЧАС“ – СТЪПКА КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СПОДЕЛИ
restorant

От 10.11.2016 година започна работа групата „Млад електротехник“ на ученици от Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм –  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ . Ръководител на групата е инж.Ненчо Ненчев – старши учител професионална подготовка и 29 годишен педагогически опит в сферата на професионалното образование.

За групата „Млад електротехник“ се разработва тематична програма и график за работа,които се утвърждават от директора на ПГИТМТ. В групата по интереси „Млад електротехник“ се включват 12 ученика от специалност „Минна електромеханика“,както следва:

 • 9 клас – Валентин Данков,Деян Гугов, Иван Обретенов,Марин Илиев,Преслав Йорданов,Светломир Поплювков и Станислава Чакърова.
 • 11 клас – Даниел Васев,Делчо Тухчиев,Денис Костурков,Димитър Джингаров и Иван Тропчев.

 

Съгласно утвърдената тематична програма инж.Ненчо Ненчев разработва записки с включени учебни теми,приложен в PDF формат, които можете да видите ТУК.

 

РАБОТА НА ГРУПАТА

„МЛАД ЕЛЕКТРОТЕХНИК“

I.Цели:

1.Надграждане на знанията по предмети от специфичната професионална подготовка

2.Затвърждаване на практическите умения и навици на учениците

3.Мотивация и желание за обогатяване на знанията и интерес към ел.техниката и енергетиката

4.Модернизиране на материалната база на училището

 

II.Очаквани резултати:

1.Да знаят:

– устройството и принципа на действие на различните видове апарати

– основните параметри на комутационните апарати

– схемите на включване на комутационната апаратура

– основните зависимости при различните схеми на свързване

 

2.Да могат:

 

– да разчитат и реализират конкретни схеми

– да ползват комбинирани измервателни уреди

– отстраняват повреди и диагностицират състоянието на апаратурата

– да изпълняват отговорно конкретните задачи при работа в екип

– ползват справочна литература

 

Една от най-значимите дейности на групата е изработване на постановка на която са монтирани различни електрически апарати и уреди,като: табла, модулни автоматични прекъсвачи – еднополюсни и триполюсни, високомощни предпазители,електромери-еднофазен и трифазен, дефектнотокови защити-еднополюсни и триполюсни, таймери, модулни контактори, модулни контакти, реле за контрол на напрежението, бутони пуск и стоп, промишлени щепселни съединения – щепсели и контакти.Чрез тази постановка учениците усвояват практически знания и умения свързани с монтажа и настройката на гореописаната апаратура и реализиране на различни схеми за електроснабдяване и защита на консуматори.

 

В работата на групата се разглеждат и въпроси свързани с  работата на катодните отводители, металхалогенните лампи, LED осветление, асинхронни генератори, асинхронни честотопреобразуватели и честотни регулатори /инвертори/  в системите на електрозадвижването.

И тази учебна година ПГИТМТ съвместно с „Асарел-Медет“ АД ,предлага на седмокласниците, специалност „Минна електромеханика“ – обучение чрез работа. Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно  на две места – в професионално училище и предприятие.В 11 и 12 клас учениците получават трудов договор с мотивиращо възнаграждение – не по-малко от 90% от минималната работна заплата за страната.Учениците изучават следните предмети от професионалната подготовка – Електротехника и електроника, Електрически машини, Електрообзавеждане на минни предприятия, Електроснабдяване на минни предприятия, Електрообзавеждане – монтаж и ремонт, Релейни защити в системите на електроснабдяване, Проектиране, Автоматизация на производството и др. Учебната практика по електрически измервания и електрически машини се провежда в лабораториите на гимназията,а практическото обучение във фирмата „Асарел-Медет“ АД,като в 11клас  тя е два дни,а 12 клас – три дни от седмицата. Завършилите ученици получават трета степен на професионална квалификация по професията „Минен техник“, специалност „Минна електромеханика“.

Предимствата  на обучението чрез работа са:

 • позволява редуването на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията,
 • веднага виждаш практическото приложение на наученото,
 • работейки в реална работна среда, имаш възможност да използваш модерната техника на предприятията,
 • по време на практическото обучение се интегрираш директно в производството, работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните отдели, своя бъдещ работодател,
 • трупаш трудов стаж,
 • след завършването си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка,
 • имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда,
 • конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международно признат имидж на обучаващата фирма,
 • изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност, доказваш своите способности и
 • получаваш възнаграждение за положения труд и за обучението си.