Начало Общество „Проф. Марин Дринов“ с проект за включващо обучение

„Проф. Марин Дринов“ с проект за включващо обучение

СПОДЕЛИ
restorant

            От тази учебна година ОУ "Проф. Марин Дринов" е едно от трите пилотни училища в област Пазарджик  за осигуряване включващо обучение на деца със специални образователни потребности. Проектът е разработен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. и ще бъде с продължителност две години. Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование на деца с обучителни затруднения и тяхната успешна социализация и интеграция, както и създаване на приобщаваща образователна среда в учебното заведение, която би спомогнала за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на учениците.  

         За реализирането на проекта са назначени ресурсен учител и психолог, които ще работят с учениците със специални образователни потребности, както и с педагогическата колегия, родителите и другите институции, работещи с деца. Очаква се координацията между горните участници в педагогическата система значително да се подобри и да се изгради очакваният модел за преход от интегрирано към включващо обучение. Досега работата със специални деца се извършваше от ресурсни учители от Пазарджик, които посещаваха училището само за конкретните часове. Наличието на специално назначени експерти, работещи по утвърдена методика, ще доведе до още по-добри резултати от миналогодишните, тъй като чрез проекта „Включващо обучение”общата образователна среда напълно ще се адаптира към нуждите на детето със СОП.