Начало Избори Промени в състава на ОИК – Панагюрище

Промени в състава на ОИК – Панагюрище

СПОДЕЛИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3271-МИ

София, 9 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-200 от 08.05.2024 г. от Ц. К. С. – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в състава на ОИК – Панагюрище. Предлага се на мястото на Маргаритка Велкова Паланкалиева – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Петя Христова Ангелова-Арбалиева – досегашен член на ОИК, а на мястото на Петя Христова Ангелова-Арбалиева за член на ОИК да бъде назначен Николай Стоянов Деянов.

Към предложението са приложени: заявление от Маргаритка Велкова Паланкалиева за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Стоянов Деянов и пълномощно в полза на Цвятко Константинов Стефанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Маргаритка Велкова Паланкалиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Петя Христова Ангелова-Арбалиева, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Николай Стоянов Деянов, ЕГН …

На назначените зам.-председател и  член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова