Начало Общество Проведе се обществено обсъждане на Проекта на Концепция на Закон за социалните...

Проведе се обществено обсъждане на Проекта на Концепция на Закон за социалните услуги

СПОДЕЛИ
Реклама

В областна администрация Пазарджик се проведе обществено обсъждане на проекта на Концепция на Закона за социалните услуги. Заместник
областният управител Петър Белчев откри срещата и посочи, че целта на
общественото обсъждане е осигуряване на публичност и прозрачност на всеки етап
от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги,
както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и
заинтересовани страни. Всички получени предложения и мнения ще бъдат
обсъдени в работна група към МТСП с цел финализиране на концепцията. По
покана на областния управител в дискусията се включиха представители на
общините, ръководители на институции – Социално подпомагане, Бюра по труда,
РЗИ, РУО Пазарджик, управители и доставчици на социални услуги от областта.
Към настоящия момент на територията на област Пазарджик са разкрити и
действат 72 услуги държавно делегирана дейност – 5 от тях са специализирани
институции, 35 са резидентен тип и 31 услуги в общността.

Предвид актуалното състояние на системата от услуги в област Пазарджик и нарастващата потребност
от дългосрочна грижа за възрастните хора и лицата с увреждания, участниците в
дискусията акцентираха в бъдеще да се развиват активно мобилните социални
услуги. Те ще осигурят достъп до услуги в семейна среда за възрастни и самотни
хора, лица и деца с увреждания, живеещи в малките населени места. Целта е
услугата да отиде при клиента, по адреси в селата, в дома на лицето.
Бъдещата нормативна промяна в закона за социалните услуги бе подложена
на обществено обсъждане след постъпило писмо на Министерството на труда и
социалната политика (МТСП). Нормативният акт ще уреди специфичните
обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането,
качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Проектът на Концепция
за Закон за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на
Правителствения портал за обществени консултации на Министерски съвет и на
интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. Целта на
обсъждането бе всички предложения, мнения и становища да бъдат обсъдени от
създадената от министъра на труда и социалната политика работна група за
разработване на закона. Всички предложения и препоръки трябва да бъдат
предоставени в писмен вариант в областна администрация Пазарджик до 5 юли, за
да бъдат обработени и изпратени до МТСП в срок до 7 юли.