Начало Местна власт Редовното заседание на Общинския съвет ще е на 17 април

Редовното заседание на Общинския съвет ще е на 17 април

СПОДЕЛИ

На 17 април от 16:00 часа ще се проведе редовното заседание на Общинския съвет, вижте предварителния дневен ред:

1.  Обявяване на 2-ри май 2019 година за празничен и неприсъствен ден на
територията на Община Панагюрище.
2. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да
присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“
АД и гласува от името на Община Панагюрище.

3. Присъединаване на Община Панагюрище към Асоциацията по ВиК на
обособена територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализационни
услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.
4. Актуализиране на Инвестиционната програма на Община Панагюрище за
2019 година в дейност 322, параграф 52-01-Компютърна конфигурация
СУ„Нешо Бончев", гр. Панагюрище.

5. Приемане на Междинна оценка на Стратегията за развитие на
социалните услуги в Община Панагюрище 2016-2020 година.
6. Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2020 година.

7. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в
Община Панагюрище за 2018 г.  и Програма за закрила на детето за 2019
г.
8. Приемане на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма
на територията на Община Панагюрище за 2018 година.
9. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община
Панагюрище за 2019 година
10. Приемане на отчетите за дейността на читалищата на територията на
Община Панагюрище за 2018 г.

11. Разпореждане с общинско имущество.

11.1. Изкупуване на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5028 и
намиращия се в имота търговски обект, представляващ кафе-аператив,
находящи се на пл. „Райна Княгиня”, гр. Панагюрище.
11.2. Изкупуване на недвижим имот-вилна сграда с идентификатор
№59375.501.198.1 по КККР, находящ се на ул. „ Христо Ботев“, с. Панагюрски
Колонии.