Начало Общество С ключови стратегии за мотивиране на учениците се запознаха учители от СУ...

С ключови стратегии за мотивиране на учениците се запознаха учители от СУ „Нешо Бончев”

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

От 8-ми до 10-ти юли учители от СУ „Нешо Бончев” се включиха в обучение в Банско по програма “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на
ученици” /за придобиване на два квалификационни кредита/. Обучението беше проведено от Академия „Нике”, финансирано от Оперативна програма на ЕС „Наука и образование за интелигентен растеж”. Програмата е насочена към педагогически специалисти, които работят с ученици във всички образователни етапи. Обучението
беше организирано около темата за планирането и реализирането на изследователски задачи като част от мотивационната стратегия на учителите за активно въвличане на учениците в образователния процес.
По време на обучителните сесии учителите имаха възможност да бъдат изследователи.
Запознаха се с няколко стратегии, с чието приложение надградиха уменията си за планиране на интердисциплинарни проекти в преподаването. Обучението премина при
използване на метода “учене чрез правене”, чрез преживяване, дискусии, ролеви игри, споделяне и рефлексия. В последния ден от обучението се дискутираше върху
различните видове оценяване, които са приложими към образователния процес.
Учителите имаха възможност в група да определят темата на конкретна изследователска задача и интердисциплинарен проект за учениците, съобразявайки се с учебната програма, създадена от МОН за всеки клас, както и да планират изпълнението й през предстоящата учебна година.
Цялостното преживяване от обучението беше емоционално и обогатяващо, развиващо себепознание и познание за другите, провокиращо мислене отвъд стереотипите за образователния процес, както обещаха от Академия „Нике”.

Екип „Реклама”, СУ „Н. Бончев”