Начало Местна власт Съобщение във връзка с изработен проект за подробен устройствен план

Съобщение във връзка с изработен проект за подробен устройствен план

СПОДЕЛИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128,
ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 96 от 20.11.2018 г. е публикувано обявление за
изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и
застрояване на гр.Панагюрище с обхват жилищната зона на изток от р.Луда Яна в
съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – окончателен проект.
Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април”
№13, ет. 2, стая 212 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.