Начало Общество Спад на кражбите и подобряване на разкриваемостта отчитат от РУП – Панагюрище...

Спад на кражбите и подобряване на разкриваемостта отчитат от РУП – Панагюрище за първото шестмесечие на 2014г.

СПОДЕЛИ
restorant

Toshiba Exif JPEGПрез първото шестмесечие на 2014 година Районно управление „Полиция” град Панагюрище приоритетно работеше по линия „противодействие на битовата престъпност”, като това даде съществени резултати в противодействие на криминалната престъпност като цяло.

През първото шесмесечие на 2014 година в сравнение със същият отчетен период на 2013 година по криминална линия е налице спад на регистрираните престъпленияс 14броя.

Разкрити са 50 криминални престъпления от общо регистрираните 124, като процента разкриваемост е 40.32 %.

През първото шесмесечие на 2014 година са разкрити 17 криминални престъпления, извършени в предходен период, спрямо 20 за същият отчетен период на 2013 година.

Тежки криминални престъпления

През първото шестмесечие на 2014 година на територията на РУП Панагюрище няма регистрирани тежки криминално престъпления, което е резултат на добрата прифилактична работа на състава на РУП и най-вече от страна на състава на охранителна полиция, провежданите специализирани полицейски операции.

За същият отчетен период на 2013 година на територията на РУП Панагюрище е регистрирано едно тежко криминално престъпление /опит за убийство/.

Издирване на лица

През първото шестмесечие на 2014 година в РУП Панагюрище няма безследно изчезнали малолетни и непълнолетни лица. На територията на РУП няма безследно изчезнали момичета и жени жертви на трафик. През периода в РУП – Панагюрище са обявени за местно издирване 5 лица, които в последствие са обявени за общодържавно издирване. За общодържавно издирване са обявени 6 лица, от които 3 са издирени.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

Регистрирани престъпления:

2014г. – 70 бр. , 2013 – 81 бр. – намаление с 15.71 %.

Разкрити престъпления:

2014г. – 18 бр. /25.71 %/, 2013г. – 25 бр. / 30.86 %/ – намаление с 5.15 %.

За отчетния период престъпленията против собствеността съставляват 56.45 % от общо регистрираните криминални престъпления за РУП, а за същият период на 2013 година съставляват 58.70 %.

Грабежи

 

Регистрирани престъпления:

2014г. – 0 бр. , 2013 – 1 бр. – намалениесъс 100.00 %.

 

КРАЖБИ НА ИМУЩЕСТВО

Състоянието на криминалната престъпност по линия „Кражби на имущество” /без МПС/ общо за РУП – Панагюрище за първото шестмесечие на 2014 година е следното:

Регистрирани престъпления:

2014г. – 53 бр

Разкрити престъпления:

2014г. – 16 бр.

За отчетния период кражбите на имущество съставляват 42.74 % от общо регистрираните криминални престъпления за РУП, а за същият период на 2013 година съставляват 52.17 %.

Видове кражби

През първото шестмесечие на 2014 година са регистрирани 18 домови кражби, от които са разкрити 8, с процент на разкриваемост 44,44 %. Разкритите престъпления срещу НИ са 6, с процент на разкриваемост 37.50 %. За същият период на 2013 година са регистрирани общо 23 домови кражби, от които разкрити са 6, с разкриваемост 26.09 %

През първото шестмесечие на 2014 година са регистрирани 21 взломни кражби, от които са разкрити 7с процент на разкриваемост 33.33 %. Процента на разкритите с неизвестен извършител е 26.32 %. За същият период на 2013 година са регистрирани също 21 взломни кражби, от които разкрити 3 с разкриваемост 14.29 %, а разкриваемостта при НИ е 14.29 %. Налице е устойчивост /без изменение/ на регистрираните престъпления и повишаване на общата разкриваемост.

През първото шестмесечие на 2014 година няма регистрираникражби от офиси.За същият период на 2013 годинаса регистрирани 3 кражби, от които е била разкрита 1 с разкриваемост 33.33 %. При този вид престъпления се наблюдава намаляване на броя на регистрираните с 3.

През първото шестмесечие на 2014 година са регистрирани 5 кражби от магазини, от които са разкрити 2, с процент на разкриваемост 40.00 %. При този вид престъпления има намаление на регистрираните с 5 престъпления.

През първото шестмесечие на 2014 годинаса регистрирани 7кражби на домашни животни и селскостопанска продукция, като от тях са разкрити 3кражби, с разкриваемост 42.86 % и 20.00 % при НИ. За същият период на 2013 година са регистрирани 14 кражби на домашни животни и селскостопанска продукция, от които са разкрити 3, с разкриваемост 21.43 % и 15.38 % при НИ. При този вид престъпления се забелязва намаление на регистрираните със 7 броя, като същевременно е налице увеличение на общата разкриваемост с 21.43 % и увеличение с 4.62 % при НИ.

Анализът на оперативната обстановка за първото шестмесечие на 2014 годинана територията на РУП показва, че има значителен спад на кражбите през периода, което е в следствие на подобряване на работата по тази линия и засилване на превенцията. Същевременно е налице и значително подобряване на разкриваемостта, което е плод на основния приоритет на работата на РУП по противодействие на битовата престъпност.

 

Кражби на компоненти и съоръжения от електропреносната и съобщителна мрежа

За периода не са рагистрирани престъпления от този вид. Това се дължи на създадената организация за противодействие, съвместно с екипи на EVNBulgaria, в частност КЕЦ Панагюрище, системно провежданите СПО по линията и добрата профилактика от страна на охранителна полиция.

ИЗМАМИ

Пез първото шестмесечие на 2014 годинаса регистрирани 5 измами /неразкрити/.

За периода имаше множество опити за телефонни измами, но благодарение на създадената организация по превенция и разясняване на схемите за измами от страна на охранителния състав и най-вече териториална полиция и медии голяма част бяха предотвратени.

ПРИТЕЖАНИЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ

Регистрирани престъпления:

2014г. – 1 бр. , 2013г. – 3 бр. – намаление с 66.67 %.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СВЪРЗАНИ С МПС

Състоянието на оперативната обстановка по линия «Престъпления свързани с МПС» за първото шестмесечие на 2014 година на територията на РУП – Панагюрище е следната:

Регистрирани престъпления за „Посегателства спрямо МПС”:

2014 г. – 0 бр. 2013 г. – 2бр. – намаление с 200.00 %.

Разкрити престъпления:

2014 г. – няма регистрирани, 2013г. – 1 бр. /50,00%/.

«ПЗО на МПС»

Регистрирани престъпления:

2014г. – 0 бр. 2013г. – 2 бр. – намаление с 200.00 %.

Кражби на вещи и части от МПС

Регистрирани престъпления:

2014г. – 5 бр.

Разпространение и употреба на наркотични вещества

Предвид значимостта и социалният ефект на този вид престъпления, организацията на работата по противодействието на разпространението на наркотични вещества е изведено като приоритет в дейността на РУП Панагюрище.

На територията на РУП се предлага част от видовете наркотични вещества и част от разновидностите на амфетамините.Следва да отбележим, че наред с увреждането на здравето, злоупотребата с наркотици в редица случаи води и до извършването на различни престъпления с оглед набавяне на средства за закупуването им.

Регистрирани престъпления

2014г. – 5 бр.

Разкрити престъпления:

2014г. – 5 бр.

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ОБЩИНА СТРЕЛЧА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСИЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

За изминалия шестмесечен период на 2014 год. в ДПС при РУП – Панагюрище са водени на отчет общо 58 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях престъпления и противообществени прояви. На 8 от тях са водени профилактични дела. Заведените за периода на отчет малолетни и непълнолетни лица в ДПС са 2, а снетите от отчет – 15. Наличност на водените на отчет в ДПС в края на периода – 43. От тях малолетни са 9.

През първото шестмесечие на 2014 год. са от РУП – Панагюрище са разкрити 4 престъпления , извършени от 7 малолетни лица, спрямо 2 престъпления, извършени от 2 малолетни лица за същия период на 2013 год. Разкрити са 2 престъпления, извършени от 2 непълнолетни лица, спрямо 4 престъпления, извършени от 6 непълнолетни лица за същия период на 2013 год.

От ИДПС са отработени 29 преписки на предварителна проверка, разкрити са 3 престъпления, подадени са 2 бр. сигнали, подадени са 4 бр. сигнали на прокуратурата, изнесени са 18 лекции по Националната програма “Работа на полицията в училище”, изпратени са 8 сигнални писма и предложения.

За отчетния период няма малолетни и непълнолетни лица спрямо които да е приложена спешната марка “Полицейска закрила” по чл. 37, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

През изминалия шестмесечен период на 2014 година от МКБППМН град Панагюрище са разгледани 8 възпитателни дела, от които 5 по предложение на ИДПС. Наложени са възпитателни мерки на 13 малолетни и непълнолетни по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН. На 4 родители е наложена мярка по чл. 15 от ЗБППМН /глоба/. От МКБППМН град Стрелча е разгледано 1 възпитателно дело. Наложени са възпитателни мерки на 2 непълнолетни по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.

Извършените противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица през първото шестмесечие на 2014 год. са 4, а участниците в тях – 10.

ІІ.2 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През първото шестмесечие на 2014година, като структоопределящи икономически отрасли на територията на РУП- Панагюрище се запазиха отраслите селско стопанство, горско стопанство, търговия, лека и тежка промишленост, транспорт, образование и здравеопазване. Високата икономическа активност в тези отрасли, както и обстоятелството, че по икономическо развитие Община Панагюрище е с относителен дял на второ място в Област Пазарджик, определяше и оперативната обстановка по икономическа линия през отчетния период.

През първото шестмесечие на 2014 година на територията на РУП-Панагюрище са разкрити 10 икономически престъпления, от общо регистрираните 15, като процента на разкриваемост е 66.67 %. За същият отчетен период на 2013 година са били регистрирани също 15 икономически престъпления, като са разкрити 6 или 40.00%. Налице е запазване броя на регистрираните икономически престъпления, като разкриваемостта се е подобрила с + 16.67 %.

От регистрираните през първото шестмесечие на 2014 година 6 икономически престъпления с неизвестен извършител са разкрити 2, или 33.33 %. За същият отчетен период на 2013 година са били регистрирани 5 икономически престъпления с неизвестен извършител, от които е разкрито 1 или 20.00 %. Налице е увеличение на регистрираните икономически престъпления с НИ с 1, като същевременно се е подобрила разкриваемостта с + 13.33 %.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

Регистрирани престъпления:

2014г. – 9 бр. , 2013г. – 14 бр. – намаление с 35.71 %.

Разкрити престъпления:

2014г. – 6 бр. / 66.67 %/, 2013г. – 6 бр. / 42.86 %/ – увеличение с 23.81 %.

През първото шестмесечие на 2014 година са регистрирани 2 престъпления извършени в горското стопанство, от които е разкрито 1, с процент на разкриваемост 50.00 %. Процента на разкриваемост с НИ е 50.00 %. За същият отчетен период на 2013 година са регистрирани 10 престъпления в горското стопанство, от които са разкрити 6, с разкриваемост 60.00 %. Процента на разкриваемост при НИ е бил 50.00 %. Наблюдава се драстично намаление на регистрираните престъпления с 8 и намаление на общата разкриваемост с 10.00 % и запазване процента на разкриваемост при НИ. На базата на доброто взаимодействие с ДГС Панагюрище, са предприети мерки и е създадена оптимална организация за противодействие и превенция на закононарушенията свързани с горските, дивечовите и рибни ресурси, както и бракониерство и незаконен добив на дървесина на територията на РУП Панагюрище.

 

През първото шестмесечие на 2014 година основен дял при регистрираните престъпления в отделните стопански отраслизаемат, престъпленията свързани с държане и търговия с акцизни стоки /тютюневи изделия и алкохол/.

През първото шестмесечие на 2014 година са регистрирани 5 престъпления, от които 2 са прекратени с налагане на глоба по Закона за акцизите и данъчните складове. Останалите 3 са разкрити, с разкриваемост 100,00%. Отработени са и 4 административни преписки, които са изпратени по компетентност на Агенция Митници.

В тази връзка бяха планирани и извършени редица СПО и рутинни проверки, при които бяха проверени 52 обекти, 112 МПС и бяха иззети: 505 бр. кутии цигари и 762 броя съморъчно направени къса цигари, или общо 10 862 бр. къса цигари 3.465 кг. насипен тютюн, 12 литра наливен алкохол.

 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕВЕНЦИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ.

Структурата на териториална полиция при РУП Панагюрище се състои от 5 Полицейски инспектори и 9 младши полицейски инспектори. Същите обслужват и са разпределени на териториялен принцип в 5 района.

Съгласно изпълнението на указанията за приоритетна работа в малките населении места, служителите работят на седмичен график, редовно се спазват приема на граждани във приемните по райони.


ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.

СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА В ОБСЛУЖВАНИЯ РАЙОН:

През изтеклото полугодие на 2014 година се отчита намаляване общия броя на ПТП на територията, обслужвана линия на Пътна полиция от РУП Панагюрище.

Сравнителния анализ за отчетния период показва, че до този момент са станали 26 ПТП – с 12 по-малко за същият отчетен период на 2013 година.

От тях броя на тежките ПТП е 9 и е еднакъв с броя за същия период на миналата година. Убит е един участник в движението, като няма убити за 2013 година. Ранени са 11, с 3 по-малко от миналата година.

 

ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПТП И ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ   ЗА ТЯХ:

Несъобразена скорост с пътните условия – 16 нарушения

Неспазване на предимство – 1 нарушение

ПТП с безстопанствени животни и ППС /каруци/ – 5 нарушения

Неспазване на дистанция – 2 нарушения

Употреба на алкохол – 5 нарушения

Неправилна маневра – 1 нарушение

Неправилно изпреварване – 1 нарушение

Неправилно движение назад – 1 нарушение

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И РАБОТА НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ПОЛИЦАИ

 

За периода от началото на 2014 година до края на месец юни 2014г. са приключени 217 наказателни производства в тяхната досъдебна фаза, в сравнение през 2013г. за същия период са приключени 179 наказателни производства, а именно:

1/ По криминална линия са приключени 202 досъдебни производства. През отчетния период са образувани и приключени 39 бързи и 5 незабавни производства, при 33 бързи и 13 незабавни производства зъ същият период на 2013г.

2/ По линия на икономическата престъпност са приключени 15 досъдебни производства при 10 за същия период на 2013 година.

3/ През отчетния период не са допуснати просрочени дела. В законов срок са приключени всички досъдебни производства.