Начало Общество Спортен клуб „Топалов“ стартира проект „Крачки към по-добрия път“

Спортен клуб „Топалов“ стартира проект „Крачки към по-добрия път“

СПОДЕЛИ
restorant

Спортен клуб „Топалов“ стартира международен младежки проект „Крачки към по-добрия път“, който е отражение на досегашната работа и отговорност от страна на клуба за преодоляване на социалната изолация, изграждане на умения за интегриране в обществото и мотивация за успешна реализация на младите хора в неравностойно социално положение.

В рамките на програмата на проекта са организирани дейности от различно естество – обучителни модули и лекции, презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, практически упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците. Наред с тях екипът на СК „Топалов“ поставя акцент върху реализацията на мероприятия с интеграционен характер от гледна точка особеностите в нравите и културата на младежите от отделните държави. обществена принадлежност.

Основните цели на проекта са:

  • Затвърждаване на ролята на спорта като инструмент за интеграция и образование в процеса на неформалното обучение.
  • Повишаване на вниманието към допълнителните ценности в спорта и физическите активности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на младите хора.
  • Създаване на мрежа от мотивирани млади хора, които да действат като посланици,

доброволци, учители или треньори в своите местни общности и между техните приятели за насърчаване на европейски ценности за солидарност и интеграция.

  • Предизвикване на интерес в неправителствените организации и спортни специалисти към

създаване на устойчиви програми за интеграция чрез спорт.

  • Засилване на партньорството между институции и организации активни в сферата на

спорта и физическата активност.

  • Усвояване на специфични знания, умения и мотивация за активно гражданско участие на

млади хора от маргинилизирани групи в обществения живот.

В рамките на организирания под надслов „Крачки към по-добрия път“ тристранен младежки обмен ще вземат участие младежи в неравностойно положение, представители на малцинства и маргинализирани общности, на възраст от 16 до 25 години. Включените в дейностите млади хора се характеризират с високо ниво на мотивация и инициативност, креативност и потребност от личностна изява, което от своя страна спомагат за осъществяване на целите на проекта. Проектните дейности ще бъдат проведени в с.Бъта, България, в периода 10.02.2019г.–18.02.2019г.