Начало Общество Стани войник! Бъди един от нас!

Стани войник! Бъди един от нас!

СПОДЕЛИ

ОБЯВА 

 

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни  формирования от състава на Съвместното командване на силите за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища, в страната или в чужбина 

 1. Със заповед № 3РД – 576/24.08.2022 г. на командира на Съвместното  командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на  лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в  чужбина на 18 (осемнадесет) длъжности за войници във военни  формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС)
 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да  отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и  въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).  
 3. Размер на месечното възнаграждение:  

В съответствие със заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на  отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от  1219 лева. 

 1. Длъжностни лица, отговорни за провеждането на конкурса: 4.1. Командирът на военно формирование 22980 София, за длъжностите  във военно формирование 22980 София и военно формирование  52210 – Банкя, съгласно Приложения № № 1 и 2. 

4.2. Командирът на военно формирование 28860 – Горна Малина, за  длъжностите във военно формирование 28860 Горна Малина, съгласно  Приложение № 3. 

 1. Място на провеждането на конкурса: 

във военно формирование 22980 София – за длъжностите във военни  формирования 22980 София и 52210 Банкя; 

във военно формирование 28860 Горна Малина – за длъжностите във  военно формирование 28860 Горна Малина. 

 1. Начин на провеждане на конкурса: 

проверка на подадените документи; 

допускане до участие

провеждане на изпити

класиране на кандидатите

събеседване с кандидатите издържали изпитите.

 1. Необходими документи.  

Кандидатите за вакантни длъжности подават заявление до командирите  на съответното военни формирования по т. 4 от обявата, чрез структурите на  Централно военно окръжие /ЦВО/

Заявлението се попълва четливо, като задължително се посочват актуален  адрес за кореспонденция, телефонен номер и email. Към заявлението се  прилагат следните документи:  

7.1. Автобиография;  

7.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна  квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;  7.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на  професионалния опит (ако притежават такъв);  

7.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7  от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;  7.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с пониско  военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават повисоко);  7.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични;  

7.7. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за  военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са  изпълнявали военна служба);  

7.8. Свидетелство за съдимост за работа в МО

7.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по  Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че  са сключили договор за служба в доброволния резерв);  

7.10. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,  издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към  Военномедицинска академия (ВМА).  

Кандидатите преминават медицински прегледи във Централна  военномедицинска комисия (ЦВМК) или Функционалните военномедицински  комисии към ВМА, в съответствие с чл. 3 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за  Военномедицинската експертиза. 

При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертно  решение от ЦВМК, кандидатите да представят документите, съгласно чл. 21,  ал.1 от Наредба № Н–6/13.02.2018 г. на министъра на отбраната /писмо направление от военното окръжие, лична карта, военноотчетна книжка на  служилите военна служба, лична амбулаторна карта, заверена с печат от личния  лекар, етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания,  операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени  имунизации) и медицинско удостоверение от психодиспансер/.  

7.11. Протокол от проведена психологична оценка. 

Кандидатите преминават оценка на психологическата пригодност , в  съответствие с Наредба Н3/03.02.2020 г. за психологическото осигуряване в  Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на  Министерство на отбраната и Българската армия. 

Кандидатите ще бъдат уведомени от длъжностните лица, отговорни за  провеждането на конкурса на посочения от тях адрес или e-mail за часа,  датата и мястото за явяване за провеждане на оценка за психологическата  пригодност. 

7.12. Копие от военноотчетната книжка, страници 2 и 3, 8 и 9 (ако имат  такава);  

7.13. Други документи, свързани с изискванията за заемането на  длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за  завършени курсове за военноотчетната специалност и др.).  

В заявлението си кандидатите могат да посочват до 3 (три) позиции  (длъжности) от обявата. 

 1. Място и срок за подаване на документи.  

8.1. Кандидатите за вакантните длъжности, посочените в приложения  №№ 1, 2 и 3, е необходимо да подадат лично писмено заявление, с приложените документи към него /без тези по т. 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10/, до  командирите на военни формирования, посочени в т. 4, чрез структурите на  Централно военно окръжие (ЦВО) до 20.09.2022 г. включително; 

8.2. Кандидатите за приемане на военна служба след подаване на  заявлението и необходимия комплект документи се задължават в 3 (три)  дневен срок от промяна на посочената в заявлението информация за начин  на комуникация (адрес за кореспонденция и телефон за контакт) писмено да  уведомят структурите от Централно военно окръжие за настъпилата промяна  на персоналните данни за контакт; 

8.3. До 30.09.2022 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО)  изпращат комплектовани документите на кандидатите, отговарящи на  изискванията за допускане до участие в конкурса до длъжностните лица,  отговорни за провеждане на конкурса, посочени в т. 4. 

8.4. Кандидатите ще бъдат уведомени писмено от командирите по т. 4  (на посочения адрес или e-mail) за часа, датата и мястото за явяване за  провеждане на оценка за психологическата пригодност. 

Краен срок за приключване на психологическа оценката за  психологическата пригодност е до 15.10.2022 г. 

 1. Допускането до участие в конкурса включва:  

проверка на подадените документи;  

изготвяне на поименен списък на кандидатите;  

допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията;  писмено уведомяване (на посочения адрес за кореспонденция, по  телефон или e-mail) на допуснатите кандидати за датата и мястото за  провеждане на конкурса

връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до  участие в конкурса, с мотиви за отказа

 1. Период за провеждане на изпитите: 

От 17.10.2022 г. до 22.10.2022 г. включително, по предварително  разработен график.

 1. Изпитът включва:  

тест за проверка на общата култура;  

изпит за определяне на физическата годност;  

Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен  отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с  продължителност до 120 (сто и двадесет) минути

Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в  съответствие с „Ръководство по физическа подготовка и организиране на  спортната дейност във въоръжените сили на Република България” (обявена с  МЗ № ОХ–370/02.05.2018 г.) и включва:  

упражнение № 2 (бягане „Совалка” 10х10 метра);  

упражнение № 3 (крос 1000 метра);  

упражнение № 11 (коремни преси за 90 секунди);  

упражнение № 12 (лицеви опори за 90 секунди).  

Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са  показани в Приложение № 4. 

 1. Критерии и ред за формиране на състезателния бал на  кандидатите, допуснати до участие в конкурса съгласно Приложение № 5. Не се допускат до класиране за вакантните длъжности и отпадат от конкурса, кандидатите:

получили по-малко от 40 (четиридесет) точки на теста за обща  култура, равняващи се на оценка „Слаб” („Неудовлетворителен”); – получили под 200 точки на изпита за определяне на физическата  годност или под 30 точки на отделен норматив, равняващи се на оценка  „Слаб” („Неудовлетворителен”)

за които преди датата на провеждане на конкурса не е удостоверено  „психологично пригоден за приемане на военна служба”  (от протокола, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП)  към Военномедицинска академия (ВМА). 

 1. Събеседване с кандидатите, издържали изпитите. 

С кандидатите спечелили конкурса се провеждат беседи за предлагане на  длъжности.  

Кандидатите се уведомяват за датата, часа и мястото за провеждане на  събеседването и резултатите от конкурса.  

Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса.  

В съответствие с чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, кандидатите за войници,  спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на  сключване на договора за военна служба не са навършили  40 (четиридесет) години.

 1. Ред за обжалване. 

Кандидатите имат право на жалба пред длъжностното лице, до което се  подава заявлението, в 7дневен срок от запознаването с класирането.  Длъжностното лице се произнася в 14дневен срок от получаването на жалбата.  Решението му е окончателно. 

 1. Сключване на договори за военна служба. 

15.1. Сключването на договорите за военна служба, приемането на военна  служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва  след изтичането на сроковете за обжалване

15.2. След сключването на договора за военна служба: 

лицето, което притежава изискващото се за длъжността разрешение за  достъп до класифицирана информация, се приема на военна служба и се  назначава на длъжност; 

лицето, което не притежава изискващото се за длъжността разрешение  за достъп до класифицирана информация, се приема на военна служба,  назначава се на длъжност и се взема в разпореждане по специален щат на  министъра на отбраната до издаването на изискващото се разрешение или  отказ. 

 1. Телефони за контакти: 

военно формирование 28860-Горна Малина: 02/92 29810 и 02/92 29812; – военно формирование 22980-София:02/92 28460 и 02/92 28461. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Приложение № 1 – Списък на вакантни войнишки длъжности във  военно формирование 22980 – София, за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 1 (един) лист, некласифицирано; 
 2. Приложение № 2 – Списък на вакантни войнишки длъжности във  военно формирование 52210 Банкя, за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 1 (един) лист, некласифицирано; 
 3. Приложение № 3 – Списък на вакантни войнишки длъжности във  военно формирование 28860 – Горна Малина, за приемане на военна служба на  лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в  чужбина 1 (един) лист, некласифицирано;  
 4. Приложение № 4 – Нормативи за изпита по физическа подготовка от  9 (девет) листа, некласифицирано;  
 5. 5. Приложение № 5 – Критерии и ред за формиране на състезателния бал  на кандидатите от 3 (три) листа, некласифицирано. 

КОМАНДИР НА  

СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

ВАЛЕРИ ЦОЛОВ

____________________________________________

 

ОБЯВА

Относно вакантна длъжност във военно формирование от Сухопътни войски (СВ) за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), отговарящо на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ

 

Със заповед № ОХ-836/05.09.2022 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна  длъжност за сержант (старши сержант, сержант)  във военно формирование 54890 – Казанлък, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), отговарящо на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявената длъжност, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 

0885 108 129, 034 445 463, както и в офисите за военен отчет в общините.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 21.09.2022 година.

________________________________________________

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и
в чужбина на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. в Националната гвардейска част – гр. София

1. Със заповед No РД-356/15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно
формирование 54 800 – гр. София за 60 (шестдесет) вакантни длъжности за войници, както следва:

 

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните
изисквания:
– да имат средно или по-високо образование;
– към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 44 години;
– да са годни за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
независимо от реабилитацията;
– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер;
– да нямат друго гражданство;
– да не са освобождавани от военна служба поради наложено
дисциплинарно наказание „уволнение”;
– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на
министъра на отбраната;
– да са психологично пригодни за военна служба.
3. Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в
Националната гвардейска част, следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централното военно окръжие в срок до 03.10.2022 г.
Заявленията на кандидатите да бъдат попълнени четливо, като задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и е-mail.
В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности. Към
заявленията да са приложени следните документи:

 

3.1. Автобиография;
3.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
Кандидатите следва да представят българска диплома за придобито
образование или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена
към шестобалната система на оценяване в българската образователна
система;
3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на
професионалния опит (ако притежава такъв);
3.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ÷ 7 от
ЗОВСРБ;
3.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско
военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);
3.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
3.7. Копие от военноотчетна книжка стр. 2, 3, 8 и 9 (ако има такава);
3.8. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба;
3.9. Свидетелство за съдимост за работа в Министерство на отбраната;
3.10. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
3.11. Декларация, че нямат друго гражданство;
3.12. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради
наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”;
3.13. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за
военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са
служили);
3.14. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че
са сключили договор за служба в доброволния резерв);
3.15. Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна
служба (ако притежават такъв от участие в предишен конкурс). Срокът на
валидност на протокола според заключението е както следва:
3.15.1. „Психологично пригоден за военна служба“ – 12 месеца.
3.15.2. „Психологично непригоден за военна служба“ – 6 месеца.
3.16. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба
(издава се от структурите на Военномедицинска академия (ВМА) и се изпраща
служебно до съответната структура на ЦВО);
3.17. Съгласие за обработка на лични данни (Приложение 2)
3.18. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени
курсове за военноотчетната специалност и др.).

4. До 12.10.2022 г. структурите на Централното военно окръжие да изпратят в Националната гвардейска част заявленията заедно с комплектуваните документи на кандидатите.
5. До 15.10.2022 г. кандидатите за приемане на военна служба ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за кореспонденция, е-mail или по телефон за точния час, датата и мястото за провеждането на оценка на психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им
бъде извършена такава.
От 18.10.2022 г. до 20.10.2022 г. ще се проведе оценка на
психологичната пригодност на кандидатите за приемане на военна служба.
Кандидат, който е оповестен и не се яви на оценката или чийто резултат за оценката на психологическата му пригодност е „психологично непригоден за приемане на военна служба“, отпада от конкурса и не се класира, съгласно
изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
6. На 21.10.2022 г. ще бъдат уведомени допуснатите до участие в конкурса кандидати получили оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба“ на посочения от тях адрес за кореспонденция, е-mail или телефон за
часа, датата и мястото за провеждане на конкурса.
7. Входящият бал за всеки допуснат кандидат се формира (за посоченото на първо място в заявлението желание на кандидата), както следва: Виж тук.

– За всяка притежавана военноотчетната специалност, което се
удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено
обучение – по 5 точки;
– За притежавано висше образование – 5 точки;
– За оценка от диплома за средно или по-високо образование – средната
оценка от дипломата се умножава по 4 и се закръгля до цяло число. (Пример:
оценка от диплома 5,30 х 4 = 21,2. Определят се 21 точки).
– За кандидати, които са били на военна служба (кадрова военна служба) и
не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”
– 5 точки.
8. Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по
физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.
8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез
определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързинa(бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест” – приложение No 8 от „Ръководство по
физическа подготовка и организиране на спортната дейност във Въоръжените сили на Република България“ (съгласно Приложение No 1).
8.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.
Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути.
9. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част се класират по бал в низходящ ред формиран като сума от:
– Точките от входящия бал;
– Точките от изпита по физическа подготовка – по точкова система,
съгласно нормативите за физическа годност от Единния армейски тест (приложение No 8 от „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във Въоръжените сили на Република България“ – МЗ No ОХ-
370/02.05.2018 г.). Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по

физическа подготовка или под 30 точки за отделен норматив, да отпадат от конкурса и да не бъдат класирани;
– Точките от теста по обща култура – за всеки правилен отговор на въпрос
се дава по една точка. Кандидати, които са получили под 40 точки, да отпадат от
конкурса и да не бъдат класирани;
– Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидата,
подписал договор за служба в доброволния резерв.
10. От конкурса отпадат и няма да бъдат класирани:
10.1. Неявилите се кандидати.
10.2. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част за длъжността „Гвардеец”, които не отговарят на допълнителните изисквания за заемане на длъжността по антропометрични данни.
10.3. Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки за отделен норматив.
10.4 Кандидати, които са получили под 40 точки на теста за обща култура.
11. Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили годините, посочени в точка 2.
12. Некласираните кандидати имат право на обжалване на решението за некласирането им пред командира на Националната гвардейска част в 7 (седем)
дневен срок от уведомяването им. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба,
приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ които са:
– Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата;
– Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на
жалбата.
13. Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 08:00 ч. на 25.10.2022 г. и 26.10.2022 г. на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов No 2.
14. Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938.
15. Съгласно заповед No ОХ-122/09.02.2022 г. на министъра на отбраната, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури изпращането на
кандидатите, подали заявление по т. 3 до военномедицинските органи за установяване на годността им за военна служба. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите да представят документите,
посочени в чл. 21 на Наредба No Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение No 1 – Нормативи за изпит по физическа подготовка, от 8
(осем) листа, некласифицирани.
Приложение No 2 – Съгласие за обработка на лични данни, от 1 (един)
лист, некласифициран.
Приложение No 3 – Информация за спецификата и основните функции на
обявените вакантни длъжности в НГЧ, от 2 (два) листа, некласифицирани.

___________________________________________________

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 

 1. Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжноститенаселено място, където се намира формированието и военнопощенски номер. 

1/7

Със заповед № ЛС-13130.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ е разкрита процедура за обявяване на матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва: Пълният текст виж тук.

 

_________________________________________________

 

ОБЯВА

Относно вакантни длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /КИПКО/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

 

Със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване КИПКО са обявени 13 (тринадесет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване КИПКО, за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

 

Информация по обявата, заповедта на командира на Командване КИПКО, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и в офисите за военен отчет в общините.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 16.09.2022 г.

____________________________________________________