Начало Общество Стани войник! Бъди един от нас!

Стани войник! Бъди един от нас!

СПОДЕЛИ


Отпечатано в 1 (един) екземпляр. 

Екз. единствен – за в.ф. 34400 – Варна (дело J1C-13) 

ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ ОБЯВАТА: 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ”  ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВ, ВАРНА 

ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ  

Д^.07.2023 г. 

Размножено в 3 копия: 

РАЗЧЕТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ: 

Копие № 1 – за отдел „Личен състав” Копие № 2 – за ЦВО – СОФИЯ 

ЦВЕТАН АНДРЕЕВ 

Копие № 3 – за дирекция „ Връзки с обществеността” — МО  Извършил размножаването на копия № 1-3 

цивилен служител Цветан Андреев

Приложение № 1 

към Обява срег. № 4745/28.07.2023 г. 

ДО КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – (град) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОТ________________________________ ;____________________ ;____________________________________________________ (име, презиме и фамилия) 

ЕГН 

№ на лична карта___________________ Валидна до Издадена от:__________ 

постоянен адрес __________________________________________ __ _____________________ (град, жилищен комплекс, улица, блок, вход, етаж, № на апартамент) 

адрес за кореспонденция _______________________________________ ___________________ (град, жилищен комплекс, улица, блок, вход, етаж, № на апартамент) 

стационарен телефон___________________________________ ___________________________ мобилен телефон __________________________________________ ____________________ ___ електронна пощ а___________________________________________________ _______________ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ, 

Заявявам желанието си да кандидатствам за приемане на военна служба във  Военноморските сили на една от следните позиции:_____________________________ | Военно 

№ Позиция № Наименование на длъжността (номер на 

формирова ние 

длъжността 

от обявата) 

(номер на 

 1. 2

длъжността 

от обявата) 

(номер на 

длъжността 

от обявата) 

Приложение: 

 1. Автобиография; 
 2. Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен  

и приложенията към тях; 

 1. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако  притежават такъв); 
 2. Свидетелство за съдимост за работа в БА; 
 3. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от ЗОВСРБ; 6. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от  притежаваното от тях в запаса или резерва (ако имат такова);
 4. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за  защита на личните данни); 
 5. Удостоверения от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от  което да е видно основанието за прекратяване договора за военна служба и датата на отчисляване  от списъчния състав (при условие, че са изпълнявали военна служба); 
 6. Удостоверение, от което да е видно завършеният етап от срочна военна служба в  доброволния резерв (при условие, че са изпълнявали срочна военна служба в доброволния резерв); 10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от  което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили  на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв); 11. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от  Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА); 12. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава); 
 7. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на  изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ); 
 8. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: 

 .____.2023 г. С уважение: 

гр.(подпис) (име и фамилия)

_____________________________________________________________________

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259 

КРИТЕРИИ И РЕД 

за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие  в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и чужбина 

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на  състезателния бал, както следва: 

Състезателният бал се формира като сума от получения брой точки от: – изпит по физическа подготовка; 

– оценка от изпита по музикален инструмент; 

– оценка от диплома за завършено средно или висше образование; – допълнителен критерий – съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на  въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се  класират кандидати, подписали договор и изпълняващи служба в доброволния  резерв. 

 1. Формиране на броя точки от изпита по физическа подготовка. Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в  съответствие с „Ръководство по физическа подготовка и организиране на  спортната дейност във въоръжените сили на Република България“ (обявена със  заповед № ОХ-370/02.05.2018 г. на министъра на отбраната) и включва: – упражнение № 2 (бягане „Совалка“ 10×10 метра); 

– упражнение № 11 (коремни преси за 90 секунди); 

– упражнение № 12 (лицеви опори за 90 секунди); 

– упражнение № 3 (крос 1000 метра). 

Изпълнението на всяко отделно упражнение се оценява от 1 до 100  точки, съгласно Приложение № 2 към обявата. 

В съответствие с чл. 135 от „Ръководство по физическа подготовка и  организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република  България“, кандидатите се оценяват както следва: 

– 300 и повече точки – отличен (5); 

от 250 точки до 299 точки – удовлетворителен (4); 

от 200 точки до 249 точки – среден (3); 

1

– до 199 точки и/или по-малко от 30 точки на отделно упражнение – неудовлетворителен (2). 

Участието в конкурса за приемане на военна служба на кандидати  получили оценка неудовлетворителен на изпит за определяне на физическата  годност се прекратява и не се допускат да участие в изпита на музикален инструмент. 

 1. Формиране на оценката от изпита по музикален инструмент. Изпита на музикален инструмент включва самостоятелно оценяване по  следните компоненти: 

– етюд (по избор на кандидата); 

– пиеса или част от концерт (по избор на кандидата); 

– изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на  провеждане на изпита. 

Изпълнението на всеки отделен компонент се оценява самостоятелно по  петобална система със следното значение на оценките: 

– отличен (5) – професионални знания и умения на кандидата надхвърлят  очакванията на членовете на комисията; 

– удовлетворителен (4) – професионални знания и умения на кандидата с  малки пропуски покриват очакванията на членовете на комисията; – среден (3) – известни пропуски в професионални знания и умения на  кандидата, които в рамките на натрупания впоследствие професионален опит  могат да бъдат отстранени; 

– неудовлетворителен (2) – съществени пропуски в професионалните  знания и умения на кандидата, възпрепятстващи своевременното адаптиране  при изпълнението на задълженията на вакантната длъжност. 

Изпита на музикален инструмент се провеяеда поетапно, като след  завършване на отделния компонент всеки един от членовете на комисията  обявява пред кандидата определената от него оценка. 

Общата оценка на съответния компонент се сформира като  средноаритметичен сбор от отделните оценки на членовете на комисията и  оценката се оформя като цяло число. 

Общата оценкй от изпита на музикален инструмент се сформира като  средноаритметичен сбор от оценките на отделните компоненти и се оформя  като цяло число. 

Участието в конкурса за приемане на военна служба на кандидати  получили оценка неудовлетворителен на някои от компонентите от изпита на  музикален инструмент се прекратява и не се допускат да класиране. 

 1. Определяне на оценката в дипломата за образование. 

При определяне на състезателния бал се взема предвид най благоприятната за кандидата оценка от представените дипломи за образование: – от дипломата (дипломите) за висше образование – „Среден успех от  курса на обучението”; 

– от дипломата за средно образование – „Общ успех”.

 1. Формиране на крайната оценка от проведената конкурснпроцедура. 

Окончателната оценка от проведената конкурсна процедура се определя  по следния алгоритъм: 

СБ = 0,1 х ОД + 0,2 х ОФП + 0,7 х ОМИ, където: 

СБ – състезателен бал; 

ОД – оценка от дипломата за завършено образование, определена по реда  на т. 3; 

ОФП – оценка от изпита за определяне на физическата годност,  формирана по условията и реда на т. 1; 

ОМИ — оценка от проведения трикомпонентен изпит на музикален  инструмент, формирана по условията и реда на т. 2. 

_____________________________________________________________________

НАТТИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ 

в.ф. 54 800, София 1113, бул. „Асен Йорданов” № 2, тел: 02/9714924, факс: 02/9228948 

Official website: guards-bg.com, Е-mail: ngch@guards-bg.com 

Per. № СИ-16-……. 

София,……………… …….2023 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г.  

във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане  на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина 

 1. Със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Националната  гвардейска част са обявени 80 (осемдесет) вакантни длъжности за войници в  Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София, за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши  училища в страната и в чужбина, съгласно Приложение № 1. 
 2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните  изисквания: 

– да имат средно или по-високо образование; 

– към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40  години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и  въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 44 години; 

– да са годни за военна служба; 

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,  независимо от реабилитацията; 

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено  престъпление от общ характер; 

– да нямат друго гражданство; 

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено  дисциплинарно наказание „уволнение”; 

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на  министъра на отбраната; 

– да са психологично пригодни. 

 1. Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в  Националната гвардейска част, следва да подадат лично заявление до  командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централното  военно окръжие в срок до 03.11.2023 г. 

1/5

Заявленията на кандидатите да бъдат попълнени четливо, като  задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности. Към  заявленията да са приложени следните документи: 

3.1. Автобиография; 

3.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна  квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.  Кандидатите следва да представят българска диплома за придобито образование  или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена към  шестобалната система на оценяване в българската образователна система; 

3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на  професионалния опит (ако притежава такъв); 

3.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ^ 7 от  ЗОВСРБ; 

3.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско  военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо); 3.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; 

3.7. Копие от военноотчетна книжка стр. 2, 3, 8 и 9 (ако има такава); 3.8. Други документи, свързани с изискванията за заемането на  длъжността; 

3.9. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,  издадено от военномедицинските органи; 

3.10. Свидетелство за съдимост за работа в Министерство на отбраната; 3.11. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за  военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са  служили); 

3.12. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по  Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че  са сключили договор за служба в доброволния резерв). 

3.13. Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна  служба (ако притежават такъв от участие в предишен конкурс). Срокът на  валидност на протокола за оценката за психологична пригодност „Първа група“  е 12 месеца от датата на издаването му. 

 1. До 09.11.2023 г. структурите на Централното военно окръжие изпратят в Националната гвардейска част заявленията заедно с комплектуваните  документи на кандидатите. 

2/5

 1. До 16.11.2023 г. кандидатите за приемане на военна служба ще бъдат  уведомени на посочения от тях адрес за кореспонденция, е-mail или по  телефон за точния час, датата и мястото за провеждането на оценка на  психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им  бъде извърш ена такава. 
 2. На 20.11.2023 г. и 21.11.2023 г. ще се проведе оценка на  психологичната пригодност на кандидатите за приемане на военна служба. Кандидат, който е оповестен и не се яви на оценката или чийто резултат  за оценката на психологическата му пригодност е „Втора група“ , отпада от  конкурса и не се класира, съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Закона  за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
 3. На 24.11.2023 г. кандидатите получили оценка на психологическа  пригодност „Първа група“ ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за  кореспонденция, е-mail или телефон за часа, датата и мястото за провеждане  на конкурса. 
 4. Входящият бал за всеки допуснат кандидат се формира (за посоченото  на първо място в заявлението желание на кандидата), както следва: – За всяка притежавана военноотчетната специалност, което се  удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено  обучение – по 5 точки; 

– За притежавано висше образование – 5 точки; 

– За оценка от диплома за средно или по-високо образование – средната  оценка от дипломата се умножава по 4 и се закръгля до цяло число. (Пример:  оценка от диплома 5,30 х 4 = 21,2. Определят се 21 точки). 

– За кандидати, които са били на военна служба (кадрова военна служба) и  не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”  или такива преминали военна подготовка – 5 точки. 

 1. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит – тест за  обща култура и събеседване. 

9.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чопределяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина  (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи,  определени в „Единен армейски тест” – приложение № 8 от „Ръководство по  физическа подготовка и организиране на спортната дейност във Въоръжените  сили на Република България“ (съгласно Приложение № 2). 

3/5

9.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100  въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.  Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути. 

9.3. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната  гвардейска част се класират по бал в низходящ ред формиран като сума от: – Точките от входящия бал; 

– Точките от изпита по физическа подготовка – по точкова система,  съгласно нормативите за физическа годност от Единния армейски тест  (приложение № 8 от „Ръководство по физическа подготовка и организиране на  спортната дейност във Въоръжените сили на Република България“ – МЗ № ОХ 

370/02.05.2018 г.); 

– Точките от теста по обща култура – за всеки правилен отговор на въпрос  се дава по една точка; 

– Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на  Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидата,  подписал договор за служба в доброволния резерв. 

9.4. От конкурса отпадат и няма да бъдат класирани: 

– Неявилите се кандидати. 

– Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска  част за длъжността „Гвардеец”, които не отговарят на допълнителните  изисквания за заемане на длъжността по антропометрични данни. 

– Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа  подготовка или под 30 точки за отделен норматив. 

– Кандидати, които са получили под 40 точки на теста за обща култура. 9.5. Провеждането на беседа с кандидатите ще се извърши, като им се  предложат длъжности по реда на тяхното класиране и на основание на изявеното  от тях желание. За всяка проведена беседа се изготвя протокол, подписан от  председателя на комисията и от кандидата. Екземпляр от протокола от  проведената беседа за предлагане на длъжност се връчва на кандидата. 

 1. Кандидатите за войници, на които е предложена длъжност, се  приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за  военна служба не са навърш или годините, посочени в точка 2. 
 2. Некласираните кандидати имат право на обжалване на решението за  некласирането им пред командира на Националната гвардейска част в 7 (седем)  дневен срок от уведомяването им. При наличие на подадени жалби от  некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба,  приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните  кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на 

4/5

сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ,  които са: 

– Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата; – Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на  жалбата. 

 1. Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 08:00 ч.  на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2. 
 2. Телефони за допълнителна информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938. 
 3. Съгласно заповед № ОХ-122/09.02.2022 г. на министъра на отбраната,  началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури изпращането на  кандидатите, подали заявление по т. 3 до военномедицинските органи за  установяване на годността им за военна служба. При преминаване на  медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване  годността им за военна служба, кандидатите да представят документите,  посочени в чл. 21 на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска  експертиза. 

ПРИЛОЖ ЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Списък на вакантни длъжности за войници в  Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица,  завършили гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина,  след провеждане на конкурс, от 2 (два) листа, некласифицирани. 

Приложение № 2 – Нормативи за изпит по физическа подготовка, от 8  (осем) листа, некласифицирани. 

Приложение № 3 – Съгласие за обработка на лични данни, от 1 (един)  лист, некласифициран. 

Приложение № 4 – Информация за спецификата и основните функции на  обявените вакантни длъжности в НГЧ, от 2 (два) листа, некласифицирани. 

КОМАНДИР НА НАЦИ ОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ 

ПОЛКОВНИК П КЪНЧО ИВАНОВ 02.08.2023 г. 

5/5

Приложение № 1 

С П И С Ъ К 

на вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граж данско средно или висше училище в страната или в чужбина, след провеждане на конкурс 

№ по 

Наименование на ва 

кантната длъжност Военно звание 

Военно форми рование и мяс то за изпълне 

Основни изисквания на длъжността 

Минимално 

n

ниво на достъп 

o

Специфични изисквания на длъжност 

ред 

редник 1 клас  

d

ние на служ 

бата 

54 800 –  

Минимално образование и та до класифици 

квалификация 

рана информа 

ция 

Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20 – 30  

 1. Гвардеец 2. Номер от разчет 

редник 2 клас  редник 3 клас 

редник 1 клас  редник 2 клас  редник 3 клас 

София 72 Средно образование Поверително 

54 800 –  

София 1 Средно образование Поверително 

%, без белези и татуировки по ви димите части на тялото 

 1. Младши шофьор 4. Младши шофьор 

редник 1 клас  редник 2 клас  редник 3 клас 

редник 1 клас  редник 2 клас  редник 3 клас 

54 800 –  

София

54 800 –  

София

Средно образование, во дач на МПС категория „D” 

Средно образование, во дач на МПС категория „С+E” 

Поверително Валидна категория „D” Поверително Валидна категория „С+E” 

1/2

№ по 

Наименование на ва 

кантната длъжност Военно звание 

Военно форми рование и мяс то за изпълне 

Основни изисквания на длъжността 

Минимално 

n

ниво на достъп 

o

Специфични изисквания на длъжност 

ред 

редник 1 клас  

d

ние на служ 

бата 

54 800 –  

Минимално образование и та до класифици 

квалификация 

рана информа 

ция 

Средно образование, во 

 1. Младши шофьор 

редник 2 клас  редник 3 клас 

София 4 

дач на МПС категория „С” 

Поверително Валидна категория „С” 

Всичко: 80 

Телефонни номера за допълнителна информация: 029228906 и 029228929 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ „ЛИЧЕН СЪСТАВ“ 

ПОДПОЛКОВНИК П МИЛЕН КИРИЛОВ 

02.08.2023 г.

____________________________________________________________________

КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА 

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34 

Рег. № 3Н-4891/31.07.2023 г. 

Екз. Единствен. 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г.

във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка 

 1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддр№ РД – 892/28.07.2023 г., е обявена 1 (една) вакантна длъжност за войници във  формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане  на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в  страната и в чужбина. 

1.1. Съгласно горепосочената заповед, длъжностно лице отговорнпровеждането на конкурса e началника на военно формирование 22970 – София  – за длъжностите по Приложения № 1. 

 1. 2. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните  изисквания

– да имат средно или по-високо образование; 

към датата на приемане на военна служба да не са по-възрастни от 40 години

– да са годни за военна служба; 

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характернезависимо от реабилитацията

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер

– да нямат друго гражданство; 

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено  дисциплинарно наказание „уволнение”; 

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на  министъра на отбраната; 

– да са психологично пригодни. 

2.1. В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № О665/12.07.2022 година на министъра на отбраната, размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева

 1. Телефон за контакт и информация за конкурса във военно  формирование 22970 – София – 02 92 24 631 и 02 92 24 670. 

1

 1. 4. До 15.08.2023 г. кандидатите за посочените вакантни длъжности да  подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено  заявление до началника на военно формирование 22970 – София за  длъжностите по Приложение № 1. 
 2. Заявленията на кандидатите по т. 4 да бъдат попълнени четливо, като  задължително да се посочва адрес, телефонен номер и актуален e-mail адрес за  кореспонденция. 

Към заявленията да се прилагат следните документи: 

5.1. Автобиография. 

5.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна  квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. 5.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на  професионалния опит (ако притежават такъв). 

5.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ^ 7  от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 5.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско  военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо). 5.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни. 

5.7. Копие от военноотчетната книжка – стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава). 5.8. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба. 5.9. Свидетелство за съдимост за работа в МО. 

5.10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за  военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са  служили). 

5.11. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по  Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че  са сключили договор за служба в доброволния резерв). 

5.12. Други документи, свързани с изискванията за заемането на  длъжността. 

 1. Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложени  документи от т. 6.1 до т. 6.8 да се извършва лично от всеки кандидат в  структурите на ЦВО. Съгласно т. 6 от заповед на министъра на отбраната  № ОХ-122/09.02.2022 г., документите от т. 6.9 до т. 6.11 се изготвят от ЦВО. 
 2. Структурите на ЦВО изпращат заявленията на кандидатите до  съответното длъжностно лице по т. 2.1., в срок до 18.08.2023 г. Заявленията на кандидатите с приложените документи, за които  експертното решение от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към  Военномедицинска академия (ВМА) удостоверява негодност за военна служба,  се връщат на кандидатите с писмо, съдържащо и причината за връщането. 

2

 1. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща  култура и събеседване с кандидатите. 

8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез  определяне на качествата им за сила – лицеви опори и коремни преси, бързина –  бягане совалка 10 х 10 м. и издръжливост – крос 1000 м. по нормативи  определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във въоръжените сили  на Република България, съгласно Приложение № 4. 

8.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен  отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с  продължителност 60 минути. 

8.3. Кандидат, който е получил общо под 200 точки или под 30 точки на  отделен норматив на изпита по физическа подготовка, или под 40 точки на теста за обща култура, или не се яви на събеседването, отпада от конкурса и не се допуска за класиране. 

 1. Балът за класиране на кандидатите се формира, като сума от: Точките от изпита по физическа подготовка. 

– Точките от теста за обща култура умножени по две. 

Оценката от дипломата за средно или висше образование, която е по благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена като цяло число. – За притежавано образование в областите на информатика, технически  науки и технически професии – пет точки. 

– За притежавано висше образование – пет точки. 

– За кандидати, които са изпълнявали военна служба – пет точки. Броят на точките получени от изпита по физическа подготовка при  формиране на състезателния бал се формира, като сума от точките, получени за  всяко изпълнено упражнение, разделени на 2 (две) и закръглен към цяло число  (пример: общ брой точки от индивидуални резултати за всяко упражнение  257 : 2 = 128,5 ~ 129 точки / 350 : 2 = 175 точки). 

Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на  Република България при равен бал, на по-предно място се класира кандидата,  изпълняващ служба в доброволния резерв. 

 1. Кандидат, който получи отрицателна оценка на изследването му за  психологическа пригодност в съответствие с Наредба № Н-3 от 03 февруари  2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната,  структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия, преди датата за явяването му на изпита във военното формирование, не  се допуска до участие в конкурса. 
 2. Некласирани кандидати могат да подават жалба пред длъжностните  лица отговорни за провеждане на конкурса, в 7 (седем) дневен срок от  уведомяването им. 

3

 1. Конкурсът ще се проведе във военно формирование 22970 – Спрез периода от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., по предварително изготвен  график. 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени по телефон или  предоставения актуален e-mail адрес за часа, датата и мястото на явяване за  участие в конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Приложение № 1, списък на вакантни длъжности за войници във  военно формирования 22970 – София, некласифицирана информация, от 1  (един) лист. 
 2. Приложение № 2, кратка информация за спецификата и основните  функции на обявените вакантни длъжности, некласифицирана информация, от 1  (един) лист. 
 3. Приложение № 3 – Нормативи за изпита по физическа подготовка от 9  (девет) листа. 

КОМАНДИР НА 

КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ 

П ТОДОР ТОДОРОВ 

28.07.2023 г. 

4

Приложение №1  

към обява с № 3Н -4891/31.07.2023 г. 

СПИСЪК 

на вакантната длъжност във военно формирование 22970 за приемане на военна служба след провеждане на конкурс за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина 

Основни изисквания на длъжността 

по 

Наименование на 

вакантна длъжност Военно звание 

Военно формирование и

място за изпълнение на 

Минимално ниво на 

Специфични изисквания за 

ред 

Минимално заемане на длъжността <§• 

М ладш и специалист по  

редник 1-ви клас,  

службата 

образование и квалификация 

достъп до 

класифицирана информация 

– да отговаря на изискванията на чл.  141 от ЗОВСРБ; 

– да е състезател в спортна  

дисциплина – „лека атлетика –  бягане на средни и дълги  

дистанции” 

– да е призьор от държавните  първенства по съответния вид спорт  от последните две първенства,  както и медалист или финалист от  

физическа подготовка и  спорт 

редник 2-ри клас,  редник 3-ти клас 

22970 – София 1 средно образование Не се изисква 

Световни и Европейски първенства  или Олимпийски игри; 

– да участва активно в олимпийски  игри или световни, европейски или  републикански първенства; – същият задължително трябва да  фигурира в състезателните  протоколи от последната спортно състезателна година; 

– да е включен в състава на  националните отбори за мъже  (жени) или младежи (девойки). 

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22970 – СОФИЯ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ“ НА КЛП 

ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

. .2023г.

Приложение № 2 

КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА 

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Командване за  логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

„Младши специалист по физическа подготовка и спорт” 

– да отговаря на изискванията на чл. 141 от ЗОВСРБ; 

– да е състезател в спортна дисциплина – „лека атлетика – бягане на средни и дълги дистанции”

– да е призьор от държавните първенства по съответния вид спорт от  последните две първенства, както и медалист или финалист от Световни и  Европейски първенства или Олимпийски игри; 

– да участва активно в олимпийски игри или световни, европейски или  републикански първенства; 

– същият задължително трябва да фигурира в състезателните протоколи от  последната спортно-състезателна година; 

– да е включен в състава на националните отбори за мъже (жени) или  младежи (девойки). 

_____________________________________________________________________

 

 

 

ВО Е Н Н О  Ф О Р М И Р О В А Н И Е   5 2 0 9 0 

гр. Долна Митрополия, п. к. 5855, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование52090 – Долна Митрополия, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 21.08.2023 г. до 22.08.2023 г. 

 1. Със заповед№ ОХ-525/28.06.2023 г. на министъра на отбраната е обявена вакантна длъж ност за офицер във военно ф ормирование52090 – Д олна М итрополия, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, съгласно приложение №1. 
 2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: 

– да имат висше образование с професионално направление право; – към датата на приемане на военна служ ба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, не по-възрастни от 50 години за упражнилите правото си на пенсия и не по възрастни от 53 години за неупражнилите правото си на пенсия; – да са годни за военна служба; 

– да не са осъждани за умиш лено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

– да нямат друго гражданство; 

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; 

– да са психологично пригодни. 

 1. До 28.07.2023г., кандидатите за вакантната длъжност да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление до командира на военно формирование 52090 – Долна Митрополия. 
 2. Към заявлението по т. 3, кандидатите да приложат следните документи: 4.1. Автобиография; 

4.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 4.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв); 

4.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5^7 от ЗОВС РБ; 

4.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо); 4.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; 

4.7. Копие от военноотчетната книжка, страници 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава); 1

4.8. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от военномедицинските органи; 

4.9. Декларация за упражнено/не упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, съгласно приложение № 4; 

4.10. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността; 4.11. Свидетелство за съдимост за работа в МО; 

4.12. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили); 

4.13. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв). 

 1. Кандидатите да попълват заявленията четливо или с печатни букви, като задълж ително да посочват адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-m ail за контакт. 

Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложените документи от т. 4.1. до т. 4.10. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО. 6. До 04.08.2023 г. структурите на ЦВО да изпращат до командира на военно формирование 52090 – Долна Митрополия заявленията на кандидатите.За тези кандидати, които са били на военна служба (кадрова военна служба), да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба. 

 1. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяването на конкурса, за длъж ностно лице отговорно за провеждането м у е определен командира на военно формирование 52090 – Долна Митрополия. 
 2. До 09.08.2023г.,кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в определяне на психологическата пригодност за приемане на военна служба в съответствие с наредба Н-3 от 03 февруари 2020 г. за психологическото осигуряване в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 
 3. До 18.08.2023г,доп усн ати те кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-m ail, а на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ. 
 4. Конкурсът ще се проведе за времето от 21.08.2023 г. до 22.08.2023 г. във военно формирование 52090 – Долна Митрополия. 
 5. К онкурсът вклю чва изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидатите. 
 6. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина(бягане „Совалка” 10х10 метра) и издръж ливост (крос 1000 метра) по 

2

нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно приложение № 2 от обявата. 13. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив, отпада от конкурса и не се класира. 

 1. К андидат, който не се яви на събеседването, отпада от конкурса. 15. Кандидат, за който до деня за явяването му на изпита, не е получен протокола с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, не се допуска до участие в конкурса. 
 2. Балът за класиране на кандидатите се формира, съгласно приложение № 3. 
 3. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв. 
 4. К андидатите, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на приемането на военна служ ба не са навърш или 40 (50 или 53 ) години. 
 5. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВС РБ възрастта от 50 и ли 53 години в т. 17 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия: 19.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред; 

19.2. К андидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба); 19.3. Възрастта от 50 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 53 години за неупражнилите правото си на пенсия. 

19.4. Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 18.1 и 18.2 с копие на заповед за освобождаване от военна служба, а обстоятелството по т.18.3 с декларацията по т. 4.9. 

 1. Некласирани кандидати имат право на ж алба пред длъж ностното лице, отговорно за провеждане на конкурса в седем дневен срок от уведомяването им. 
 2. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, процедурата по подписването на договора за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класирания на първо място кандидат за съответната длъжност, се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВС РБ, които са: 

21.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата; 21.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата. 

 1. Телефон за контакт и информация относно конкурса : 064822079 23. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникъ т на ЦВО организира чрез подчинените му структури: 23.1. Изготвянето на документите от т. 4.11. до т. 4.13.; 

23.2. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно спецификата на длъжността и основните функции на длъжността за която 

3

кандидатстват, както и реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба; 

23.3. Изпращането на кандидатите, подали заявление по т. 3. до военномедицинските органи за установяване годността им за военна служба, както и за установяване на психологичната им пригодност. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите да представят документите, посочени в чл. 21 на Н аредба № Н -6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза; 

23.4. Изпращането до длъжностното лице, отговорно за провеждане на конкурса на заявленията на кандидатите, попълнени и комплектувани с необходимите документи съгласно изискванията на т. 4. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Приложение № 1 – Списък на вакантни длъжности за офицер във военно формирование 52090 – Долна Митрополия, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, от 1(един) лист. 
 2. Приложение № 2 – Нормативи за изпита по физическа подготовка, от 9 (девет) листа. 
 3. Приложение № 3 – Критерии за балообразуване за длъжността „Началник на група ,Дравно-административно осигуряване и връзки с обществеността“ във военно формирование 52090 – Долна Митрополия, от 1 (един) лист. 
 4. Приложение № 4 – Образец на Декларация за упражнено/неупражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, от 1 (един) лист. 

КОМАНДИР Н А ВОЕННО ФОРМ И РО ВАНИЕ 52090 

ПОЛКОВНИК ПЕТЪР БАН КОВ 

. .2023 г. 

4

Приложение № 1 

Към обява за провеждане на конкурс 

СПИСЪК 

на вакантна длъжност за офицер във военни формирования 52090 – Долна Митрополия, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина 

Военно 

Основни изисквания на длъжността 

Б 

№ 

по 

р ед 

Наименование на вакантната 

длъж ност 

Военно звание 

формирование и място за 

изпълнение на службата 

ро й 

Изисквания за минимално образование и 

квалификация 

Минимално ниво на дост ъп до класифицирана 

информация 

Специфични изисквания на длъжността 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Началник на група  „Правно –  

административно  осигуряване и  

връзки с  

обществеността“ 

капитан,  

старши лейтенант,  лейтенант 

52090 – Долна Митрополия

Всичко

Висше образование,  придобита специалност  „Право“  

образователно –  

квалификационна степен  „Магистър“ 

Секретно  

NATO Secret  EU Secret 

Придобита юридическа  правоспособност 

К О М АНДИР Н А ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52090 ПОЛКОВНИК П ПЕТЪР БАН КОВ 

. .2023 г. 

1

Време/сек. 

ЕДИНЕН АРМ ЕЙ СКИ ТЕСТ 

НОРМАТИВ № 1 

БЯГАНЕ „СО ВАЛКА ” 10 х 10 м. 

Възрастова група 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

24.00 100 

24.10 99 

24.20 98 

24.30 97 

24.40 96 

24.50 95 100 

24.60 94 99 

24.70 93 98 

24.80 92 100 97 

24.90 91 99 96 

25.00 90 98 95 100 100 

25.10 89 97 94 99 99 

25.20 88 96 93 98 98 

25.30 87 95 92 97 97 

25.40 86 94 91 96 96 

25.50 85 93 90 95 95 100 100 

25.60 84 92 89 94 94 99 99 

25.70 83 91 88 93 93 98 98 

25.80 82 90 87 92 92 97 97 

25.90 81 89 86 91 91 96 96 

26.00 80 88 85 90 90 95 95 100 100 

26.10 79 87 84 89 89 94 94 99 99 

26.20 78 86 83 88 88 93 93 98 98 

26.30 77 85 82 87 87 92 92 97 97 

26.40 76 84 81 86 86 91 91 96 96 

26.50 75 83 80 85 85 90 90 95 95 100 

26.60 74 82 79 84 84 89 89 94 94 99 

26.70 73 81 78 83 83 88 88 93 93 98 

26.80 72 80 77 82 82 87 87 92 92 97 

26.90 71 79 76 81 81 86 86 91 91 96 

27.00 70 78 75 80 80 85 85 90 90 95 

27.10 69 77 74 79 79 84 84 89 89 94 

27.20 68 76 73 78 78 83 83 88 88 93 

27.30 67 75 72 77 77 82 82 87 87 92 

27.40 66 74 71 76 76 81 81 86 86 91 

27.50 65 73 70 75 75 80 80 85 85 90 

27.60 64 72 69 74 74 79 79 84 84 89 

27.70 63 71 68 73 73 78 78 83 83 88 

27.80 62 70 67 72 72 77 77 82 82 87 

27.90 61 69 66 71 71 76 76 81 81 86 

28.00 60 68 65 70 70 75 75 80 80 85 100 

28.10 59 67 64 69 69 74 74 79 79 84 99 

28.20 58 66 63 68 68 73 73 78 78 83 98 

28.30 57 65 62 67 67 72 72 77 77 82 97 

28.40 56 64 61 66 66 71 71 76 76 81 96 

28.50 55 63 60 65 65 70 70 75 75 80 95 

28.60 54 62 59 64 64 69 69 74 74 79 94 

28.70 53 61 58 63 63 68 68 73 73 78 93 

28.80 52 60 57 62 62 67 67 72 72 77 92 

28.90 51 59 56 61 61 66 66 71 71 76 91 

29.00 50 58 55 60 60 65 65 70 70 75 90 100 100 29.10 49 57 54 59 59 64 64 69 69 74 89 99 99 29.20 48 56 53 58 58 63 63 68 68 73 88 98 98 29.30 47 55 52 57 57 62 62 67 67 72 87 97 97 

1

Време/сек. 

Възрастова група 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

29.40 46 54 51 56 56 61 61 66 66 71 86 96 96 29.50 45 53 50 55 55 60 60 65 65 70 85 95 95 29.60 44 52 49 54 54 59 59 64 64 69 84 94 94 29.70 43 51 48 53 53 58 58 63 63 68 83 93 93 29.80 42 50 47 52 52 57 57 62 62 67 82 92 92 29.90 41 49 46 51 51 56 56 61 61 66 81 91 91 30.00 40 48 45 50 50 55 55 60 60 65 80 90 90 100 100 

30.10 39 47 44 49 49 54 54 59 59 64 79 89 89 99 99 30.20 38 46 43 48 48 53 53 58 58 63 78 88 88 98 98 30.30 37 45 42 47 47 52 52 57 57 62 77 87 87 97 97 30.40 36 44 41 46 46 51 51 56 56 61 76 86 86 96 96 30.50 35 43 40 45 45 50 50 55 55 60 75 85 85 95 95 30.60 34 42 39 44 44 49 49 54 54 59 74 84 84 94 94 30.70 33 41 38 43 43 48 48 53 53 58 73 83 83 93 93 30.80 32 40 37 42 42 47 47 52 52 57 72 82 82 92 92 30.90 31 39 36 41 41 46 46 51 51 56 71 81 81 91 91 31.00 30 38 35 40 40 45 45 50 50 55 70 80 80 90 90 100 

31.10 29 37 34 39 39 44 44 49 49 54 69 79 79 89 89 99 31.20 28 36 33 38 38 43 43 48 48 53 68 78 78 88 88 98 31.30 27 35 32 37 37 42 42 47 47 52 67 77 77 87 87 97 31.40 26 34 31 36 36 41 41 46 46 51 66 76 76 86 86 96 31.50 25 33 30 35 35 40 40 45 45 50 65 75 75 85 85 95 31.60 24 32 29 34 34 39 39 44 44 49 64 74 74 84 84 94 31.70 23 31 28 33 33 38 38 43 43 48 63 73 73 83 83 93 31.80 22 30 27 32 32 37 37 42 42 47 62 72 72 82 82 92 31.90 21 29 26 31 31 36 36 41 41 46 61 71 71 81 81 91 32.00 20 28 25 30 30 35 35 40 40 45 60 70 70 80 80 90 32.10 19 27 24 29 29 34 34 39 39 44 59 69 69 79 79 89 32.20 18 26 23 28 28 33 33 38 38 43 58 68 68 78 78 88 32.30 17 25 22 27 27 32 32 37 37 42 57 67 67 77 77 87 32.40 16 24 21 26 26 31 31 36 36 41 56 66 66 76 76 86 32.50 15 23 20 25 25 30 30 35 35 40 55 65 65 75 75 85 32.60 14 22 19 24 24 29 29 34 34 39 54 64 64 74 74 84 32.70 13 21 18 23 23 28 28 33 33 38 53 63 63 73 73 83 32.80 12 20 17 22 22 27 27 32 32 37 52 62 62 72 72 82 32.90 11 19 16 21 21 26 26 31 31 36 51 61 61 71 71 81 33.00 10 18 15 20 20 25 25 30 30 35 50 60 60 70 70 80 33.10 9 17 14 19 19 24 24 29 29 34 49 59 59 69 69 79 33.20 8 16 13 18 18 23 23 28 28 33 48 58 58 68 68 78 33.30 7 15 12 17 17 22 22 27 27 32 47 57 57 67 67 77 33.40 6 14 11 16 16 21 21 26 26 31 46 56 56 66 66 76 33.50 5 13 10 15 15 20 20 25 25 30 45 55 55 65 65 75 33.60 4 12 9 14 14 19 19 24 24 29 44 54 54 64 64 74 33.70 3 11 8 13 13 18 18 23 23 28 43 53 53 63 63 73 33.80 2 10 7 12 12 17 17 22 22 27 42 52 52 62 62 72 33.90 1 9 6 11 11 16 16 21 21 26 41 51 51 61 61 71 34.00 8 5 10 10 15 15 20 20 25 40 50 50 60 60 70 34.10 7 4 9 9 14 14 19 19 24 39 49 49 59 59 69 34.20 6 3 8 8 13 13 18 18 23 38 48 48 58 58 68 34.30 5 2 7 7 12 12 17 17 22 37 47 47 57 57 67 34.40 4 1 6 6 11 11 16 16 21 36 46 46 56 56 66 34.50 3 5 5 10 10 15 15 20 35 45 45 55 55 65 34.60 2 4 4 9 9 14 14 19 34 44 44 54 54 64 34.70 1 3 3 8 8 13 13 18 33 43 43 53 53 63 34.80 2 2 7 7 12 12 17 32 42 42 52 52 62 34.90 1 1 6 6 11 11 16 31 41 41 51 51 61 35.00 5 5 10 10 15 30 40 40 50 50 60 35.10 4 4 9 9 14 29 39 39 49 49 59 35.20 3 3 8 8 13 28 38 38 48 48 58 35.30 2 2 7 7 12 27 37 37 47 47 57 35.40 1 1 6 6 11 26 36 36 46 46 56 35.50 5 5 10 25 35 35 45 45 55 35.60 4 4 9 24 34 34 44 44 54 35.70 3 3 8 23 33 33 43 43 53 

2

Време/сек. 

Възрастова група 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

35.80 2 2 7 22 32 32 42 42 52 35.90 1 1 6 21 31 31 41 41 51 36.00 5 20 30 30 40 40 50 36.10 4 19 29 29 39 39 49 36.20 3 18 28 28 38 38 48 36.30 2 17 27 27 37 37 47 36.40 1 16 26 26 36 36 46 36.50 15 25 25 35 35 45 36.60 14 24 24 34 34 44 36.70 13 23 23 33 33 43 36.80 12 22 22 32 32 42 36.90 11 21 21 31 31 41 37.00 10 20 20 30 30 40 37.10 9 19 19 29 29 39 37.20 8 18 18 28 28 38 37.30 7 17 17 27 27 37 37.40 8 16 16 26 26 36 37.50 7 15 15 25 25 25 37.60 6 14 14 24 24 24 37.70 5 13 13 23 23 23 37.80 4 12 12 22 22 22 37.90 3 11 11 21 21 21 38.00 2 10 10 20 20 20 

НОРМАТИВ № 2 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОРЕМНИ ПРЕСИ ЗА 90 СЕКУНДИ Възрастова група 

Брой пъти 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

81 100 

80 98 100 

79 96 98 

78 94 100 96 

77 92 98 94 

76 90 96 92 100 

75 88 94 90 98 

74 86 92 88 96 100 

73 84 90 86 94 98 

72 82 88 85 92 96 100 

71 80 86 84 90 94 98 

70 78 84 83 88 92 96 

69 77 82 82 86 90 100 94 

68 76 80 81 84 88 98 92 

67 75 78 80 82 86 96 90 100 

66 74 76 79 81 84 94 89 100 98 

65 73 75 78 80 83 92 88 98 96 

64 72 74 77 79 82 90 87 96 94 

63 71 73 76 78 81 88 86 94 92 

62 70 72 75 77 80 86 85 92 90 100 

61 69 71 74 76 79 84 84 90 88 99 

60 68 70 73 75 78 82 83 88 87 100 98 

59 67 69 72 74 77 80 82 86 86 98 97 

58 66 68 71 73 76 78 81 84 85 96 96 

57 65 67 70 72 75 77 80 82 84 94 95 100 56 64 66 69 71 74 76 79 81 83 92 94 99 55 63 65 68 70 73 75 78 80 82 90 92 98 

54 62 64 67 69 72 74 76 79 81 88 90 97 100 53 61 63 66 68 71 73 75 78 80 86 88 96 99 52 60 62 65 67 70 72 74 77 79 84 87 100 94 98 3

Възрастова група 

й п 

М Ж 

II 

М Ж 

III 

М Ж 

IV 

М Ж 

М Ж 

VI 

М Ж 

VII 

М Ж 

IT 

59 61 64 66 69 71 73 76 78 82 86 98 92 _50 

58 60 63 65 68 70 72 75 77 80 85 96 90 100 49 

57 59 62 64 67 69 71 74 76 79 84 94 88 99 48 

56 58 61 63 66 68 70 73 75 78 83 92 86 98 55 57 60 62 65 67 69 72 74 77 82 90 84 97 

4

54 56 59 61 64 66 68 71 73 76 80 88 82 96 

46 

53 55 58 60 63 65 67 70 72 75 78 86 80 95 

45 

52 54 57 59 62 64 66 69 71 74 76 84 78 94 

44 

51 53 56 58 61 63 65 68 70 73 74 82 76 93 

43 

50 52 55 57 60 62 64 67 69 72 73 80 75 92 

4

49 51 54 56 59 61 63 66 68 71 72 78 74 91 i i40 

48 50 53 55 58 60 62 65 67 70 71 76 73 90 47 49 52 54 57 59 61 64 66 69 70 74 72 88 

3 3 

46 48 51 53 56 58 60 63 65 68 69 72 71 86 

3 3 

45 47 50 52 55 57 59 62 64 67 68 70 70 84 

37 

44 46 49 51 54 56 58 61 63 66 67 69 69 82 

36 

43 45 48 50 53 55 57 60 62 65 66 68 68 80 

3 3 

42 44 47 49 52 54 56 59 61 64 65 67 67 78 

34 

41 43 46 48 51 53 55 58 60 63 64 66 66 76 

3 3 

40 42 45 47 50 52 54 57 59 62 63 65 65 74 

32 

39 41 44 46 49 51 53 56 58 61 62 64 64 72 

3 1 

38 40 43 45 48 50 52 55 57 60 61 63 63 70 

30 

37 39 42 44 47 49 51 54 56 59 60 62 62 68 

29 

36 38 41 43 46 48 50 53 55 58 58 61 61 64 

28 

35 37 40 42 45 47 48 52 54 57 56 60 60 62 

27 

34 36 39 41 44 46 46 51 52 56 54 58 58 60 

26 

33 35 38 40 43 45 45 50 50 55 52 56 56 58 

25 

32 34 37 39 42 44 44 48 48 54 50 54 54 56 

24 

31 33 36 38 41 43 43 46 46 53 48 52 52 55 

23 

30 32 35 37 40 42 42 44 44 52 46 50 50 54 

22 

29 31 34 36 39 41 41 42 42 51 44 48 48 53 

21 

28 30 33 35 38 40 40 40 40 50 42 46 46 52 

20 

27 29 32 34 37 38 38 38 38 45 40 44 44 50 

39 

26 28 31 33 36 36 36 36 36 40 38 42 42 48 

38 

25 27 30 32 34 34 34 34 34 35 36 40 40 46 

37 

24 26 29 30 32 32 32 32 32 32 34 38 38 44 

36 

23 25 28 29 30 30 30 30 30 30 32 36 36 42 

3_5 

22 24 27 28 28 28 28 28 28 28 30 34 34 40 

3_4 

21 23 26 26 26 26 26 26 26 26 28 32 32 38 

3 3 

20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 26 30 30 36 i i3 1 

19 21 22 22 22 22 22 22 22 22 24 28 28 33 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 26 26 30 

30 

17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 24 24 27 

_9_ 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 22 22 24 

_8_ 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 20 20 21 

J7_ 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 18 18 18 

_6_ 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 15 15 15 _3_ 

_4_ 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

10 12 12 12 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 

_2_ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

НОРМАТИВ № 3 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕВИ ОПОРИ ЗА 90 СЕКУНДИ

Възрастова група 

й п 

75 

74 

I

М Ж 100 

98 

II 

М Ж 

III 

М Ж 

IV 

М Ж 

М Ж 

VI 

М Ж 

VII 

М Ж 

73 

96 100 

72 

94 98 

71_ 

92 96 100 

70 

90 94 98 

69 

92 96 

68 

86 90 94 

67 

85 92 

66 

84 86 90 

65 

83 85 100 

64 

82 84 86 98 

63 

81 83 85 96 100 

62 

80 82 84 94 98 

61_ 

79 81 83 92 96 

60 

78 80 82 90 94 100 

5 9 

77 79 81 88 92 98 

5 8 

76 100 78 80 86 90 96 

57 

75 98 77 79 84 88 94 

56 

74 96 76 100 78 83 86 92 

5 5 

73 95 75 98 77 82 84 90 100 54 

72 94 74 96 76 81 83 89 98 5 3 

71 93 73 95 75 80 82 96 52 

70 92 72 94 74 100 79 81 87 

5 1 

69 91 71 93 73 98 78 80 86 

50 

68 90 70 92 72 96 77 100 79 84 

49 

67 89 69 91 71 95 76 98 78 83 

48 

66 88 68 90 70 94 75 96 77 100 82 86 65 87 67 89 69 93 74 95 76 99 81 85 

4

64 86 66 68 92 73 94 75 98 80 84 

46 

63 85 65 87 67 91 72 93 74 97 79 100 83 

45 

62 84 64 86 66 90 71 92 73 96 78 99 82 

44 

61 83 63 85 65 89 70 91 72 95 77 98 81 

43 

60 82 62 84 64 69 90 71 94 76 97 80 

4

59 81 61 83 63 87 68 89 70 93 75 96 79 100 

43 

58 80 60 82 62 86 67 69 92 74 95 78 99 

40 

57 79 59 81 61 85 66 87 68 91 73 94 77 98 

3 3 

56 78 58 80 60 84 65 86 67 90 72 93 76 97 

3 8 

55 77 57 79 59 83 64 85 66 89 71 92 75 96 

57 

54 76 56 78 58 82 63 84 65 70 91 74 95 

36 

53 75 55 77 57 81 62 83 64 87 69 90 73 94 

5 3 

52 74 54 76 56 80 61 82 63 86 68 89 72 93 

34 

51 73 53 75 55 79 60 81 62 85 67 71 92 

3 3 

50 72 52 74 54 78 59 80 61 84 66 87 70 91 

52 

49 71 51 73 53 77 58 79 60 83 65 86 69 i i50 

48 70 50 72 52 76 57 78 59 82 64 85 68 47 69 49 71 51 75 56 77 58 81 63 84 67 

29 

46 68 48 70 50 74 55 76 57 80 62 83 66 

23 

45 67 47 69 49 73 54 75 56 79 61 82 65 86 

27 

44 66 46 68 48 72 53 74 55 78 60 81 64 85 

26 

43 65 45 67 47 71 52 73 54 77 59 80 63 84 

25 

42 64 44 66 46 70 51 72 53 76 58 79 62 83 

24 

41 63 43 65 45 69 50 71 52 75 57 78 61 82 

23 

40 62 42 64 44 68 48 70 51 74 56 77 60 81 

22 

39 61 41 63 42 67 46 69 50 73 55 76 58 80 

21 

38 60 40 62 41 66 44 68 48 72 54 75 56 79 

20 

37 58 38 61 40 65 42 67 46 71 52 74 54 78 

3 9 

36 56 36 60 38 64 40 66 44 70 50 72 52 77 

3 8 

34 54 34 58 36 63 38 65 42 68 48 70 50 76 

37 

32 52 32 56 34 62 36 64 40 66 46 68 48 75 

36 

30 50 31 54 32 60 34 62 38 64 44 66 46 74 3553 

28 48 30 52 31 58 32 60 36 62 42 64 44 72 26 44 24 50 30 56 31 58 34 60 39 62 43 70 

13 

Брой пъти 

Възрастова група 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

12 24 40 26 48 27 54 30 56 32 58 36 60 42 68 48 70 11 22 36 24 47 26 52 26 54 30 56 33 58 38 64 44 68 10 20 30 22 46 24 50 24 52 28 54 30 56 36 60 40 64 9 18 28 20 45 22 45 22 50 26 52 27 54 34 57 36 60 8 16 24 18 40 20 40 20 45 24 50 24 52 32 54 32 56 7 14 20 16 35 17 35 18 40 22 44 21 50 30 51 31 52 6 12 16 14 30 12 33 16 35 19 38 18 43 24 48 30 48 5 10 12 12 25 10 30 14 33 17 32 15 36 20 40 20 40 4 8 8 10 20 8 0 12 30 14 26 12 29 16 32 16 32 3 6 6 9 15 6 15 9 18 9 20 9 22 12 24 12 24 2 4 4 6 10 4 10 6 12 6 14 6 15 8 16 8 16 1 2 2 3 5 2 5 3 6 3 7 3 8 4 8 4 8 

НОРМАТИВ № 4 

КРОС 1000 МЕТРА 

Възрастова група 

Време/мин. 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

3.10 100 

3.11 99 

3.12 98 

3.13 97 

3.14 96 

3.15 95 

3.16 94 

3.17 93 

3.18 92 

3.19 91 

3.20 90 100 

3.21 89 99 

3.22 88 98 

3.23 87 97 

3.24 86 96 

3.25 85 95 

3.26 84 94 

3.27 83 93 

3.28 82 92 

3.29 81 91 

3.30 80 90 100 

3.31 79 89 99 

3.32 78 88 98 

3.33 77 87 97 

3.34 76 86 96 

3.35 75 85 95 

3.36 74 84 94 

3.37 73 83 93 

3.38 72 82 92 

3.39 71 81 91 

3.40 70 80 90 100 

3.41 69 79 89 99 

3.42 68 78 88 98 

3.43 67 77 87 97 

3.44 66 76 86 96 

3.45 65 75 85 95 

3.46 64 74 84 94 

3.47 63 73 83 93 

3.48 62 72 82 92 

3.49 61 71 81 91 

3.50 60 70 80 90 100 

6

Време/мин. 

Възрастова група 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

3.51 59 69 79 89 99 

3.52 58 68 78 88 98 

3.53 57 67 77 87 97 

3.54 56 66 76 86 96 

3.55 55 100 65 75 85 95 

3.56 54 99 64 74 84 94 

3.57 53 98 63 73 83 93 

3.58 52 97 62 72 82 92 

3.59 51 96 61 71 81 91 

4.00 50 95 60 70 80 90 

4.01 49 94 59 69 79 89 

4.02 48 93 58 68 78 88 

4.03 47 92 57 67 77 87 

4.04 46 91 56 66 76 86 

4.05 45 90 55 65 75 85 100 

4.06 44 89 54 64 74 84 99 

4.07 43 88 53 63 73 83 98 

4.08 42 87 52 62 72 82 97 

4.09 41 86 51 61 71 81 96 

4.10 40 85 50 100 60 70 80 95 

4.11 39 84 49 99 59 69 79 94 

4.12 38 83 48 98 58 68 78 93 

4.13 37 82 47 97 57 67 77 92 

4.14 36 81 46 96 56 66 76 91 

4.15 35 80 45 95 55 65 75 90 

4.16 34 79 44 94 54 64 74 89 

4.17 33 78 43 93 53 63 73 88 

4.18 32 77 42 92 52 62 72 87 

4.19 31 76 41 91 51 61 71 86 

4.20 30 75 40 90 50 100 60 70 85 

4.21 29 74 39 89 49 99 59 69 84 

4.22 28 73 38 88 48 98 58 68 83 

4.23 27 72 37 87 47 97 57 67 82 

4.24 26 71 36 86 46 96 56 66 81 

4.25 25 70 35 85 45 95 55 65 80 100 4.26 24 69 34 84 44 94 54 64 79 99 4.27 23 68 33 83 43 93 53 63 78 98 4.28 22 67 32 82 42 92 52 62 77 97 4.29 21 66 31 81 41 91 51 61 76 96 4.30 20 65 30 80 40 90 50 100 60 75 95 4.31 19 64 29 79 39 89 49 99 59 74 94 4.32 18 63 28 78 38 88 48 98 58 73 93 4.33 17 62 27 77 37 87 47 97 57 72 92 4.34 16 61 26 76 36 86 46 96 56 71 91 4.35 15 60 25 75 35 85 45 95 55 70 90 4.36 14 59 24 74 34 84 44 94 54 69 89 4.37 13 58 23 73 33 83 43 93 53 68 88 4.38 12 57 22 72 32 82 42 92 52 67 87 4.39 11 56 21 71 31 81 41 91 51 66 86 4.40 10 55 20 70 30 80 40 90 50 100 65 85 4.41 9 54 19 69 29 79 39 89 49 99 64 84 4.42 8 53 18 68 28 78 38 88 48 98 63 83 4.43 7 52 17 67 27 77 37 87 47 97 62 82 4.44 6 51 16 66 26 76 36 86 46 96 61 81 4.45 5 50 15 65 25 75 35 85 45 95 60 80 100 

4.46 4 49 14 64 24 74 34 84 44 94 59 79 99 4.47 3 48 13 63 23 73 33 83 43 93 58 78 98 4.48 2 47 12 62 22 72 32 82 42 92 57 77 97 4.49 1 46 11 61 21 71 31 81 41 91 56 76 96 4.50 45 10 60 20 70 30 80 40 90 55 75 95 4.51 44 9 59 19 69 29 79 39 89 54 74 94 4.52 43 8 58 18 68 28 78 38 88 53 73 93 4.53 42 7 57 17 67 27 77 37 87 52 72 92 4.54 41 6 56 16 66 26 76 36 86 51 71 91 

7

Време/мин. 

Възрастова група 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

4.55 40 5 55 15 65 25 75 35 85 50 70 90 4.56 39 4 54 14 64 24 74 34 84 49 69 89 4.57 38 3 53 13 63 23 73 33 83 48 68 88 4.58 37 2 52 12 62 22 72 32 82 47 67 87 4.59 36 1 51 11 61 21 71 31 81 46 66 86 5.00 35 50 10 60 20 70 30 80 45 100 65 85 5.01 34 49 9 59 19 69 29 79 44 99 64 84 5.02 33 48 8 58 18 68 28 78 43 98 63 83 5.03 32 47 7 57 17 67 27 77 42 97 62 82 5.04 31 46 6 56 16 66 26 76 41 96 61 81 5.05 30 45 5 55 15 65 25 75 40 95 60 80 5.06 29 44 4 54 14 64 24 74 39 94 59 79 5.07 28 43 3 53 13 63 23 73 38 93 58 78 5.08 27 42 2 52 12 62 22 72 37 92 57 77 5.09 26 41 1 51 11 61 21 71 36 91 56 76 5.10 25 40 50 10 60 20 70 35 90 55 100 75 5.11 24 39 49 9 59 19 69 34 89 54 99 74 5.12 23 38 48 8 58 18 68 33 88 53 98 73 5.13 22 37 47 7 57 17 67 32 87 52 97 72 5.14 21 36 46 6 56 16 66 31 86 51 96 71 5.15 20 35 45 5 55 15 65 30 85 50 95 70 5.16 19 34 44 4 54 14 64 29 84 49 94 69 100 

5.17 18 33 43 3 53 13 63 28 83 48 93 68 99 5.18 17 32 42 2 52 12 62 27 82 47 92 67 98 5.19 16 31 41 1 51 11 61 26 81 46 91 66 97 5.20 15 30 40 50 10 60 25 80 45 90 65 96 5.21 14 29 39 49 9 59 24 79 44 89 64 95 5.22 13 28 38 48 8 58 23 78 43 88 63 94 5.23 12 27 37 47 7 57 22 77 42 87 62 93 5.24 11 26 36 46 6 56 21 76 41 86 61 92 5.25 10 25 35 45 5 55 20 75 40 85 60 91 5.26 9 24 34 44 4 54 19 74 39 84 59 90 5.27 8 23 33 43 3 53 18 73 38 83 58 89 5.28 7 22 32 42 2 52 17 72 37 82 57 88 5.29 6 21 31 41 1 51 16 71 36 81 56 87 5.30 5 20 30 40 50 15 70 35 80 55 86 5.31 4 19 29 39 49 14 69 34 79 54 85 5.32 3 18 28 38 48 13 68 33 78 53 84 5.33 2 17 27 37 47 12 67 32 77 52 83 5.34 1 16 26 36 46 11 66 31 76 51 82 5.35 15 25 35 45 10 65 30 75 50 81 5.36 14 24 34 44 9 64 29 74 49 80 5.37 13 23 33 43 8 63 28 73 48 79 5.38 12 22 32 42 7 62 27 72 47 78 5.39 11 21 31 41 6 61 26 71 46 77 5.40 10 20 30 40 5 60 25 70 45 76 5.41 9 19 29 39 4 59 24 69 44 75 5.42 8 18 28 38 3 58 23 68 43 74 5.43 7 17 27 37 2 57 22 67 42 73 5.44 6 16 26 36 1 56 21 66 41 72 5.45 5 15 25 35 55 20 65 40 71 5.46 4 14 24 34 54 19 64 39 70 5.47 13 23 33 53 18 63 38 69 5.48 12 22 32 52 17 62 37 68 5.49 11 21 31 51 16 61 36 67 5.50 10 20 30 50 15 60 35 66 5.51 9 19 29 49 14 59 34 65 5.52 8 18 28 48 13 58 33 64 5.53 7 17 27 47 12 57 32 63 5.54 6 16 26 46 11 56 31 62 5.55 5 15 25 45 10 55 30 61 5.56 4 14 24 44 9 54 29 60 5.57 3 13 23 43 8 53 28 59 5.58 2 12 22 42 7 52 27 58 

8

Време/мин. 

Възрастова група 

I II III IV V VI VII VIII М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

5.59 1 11 21 41 6 51 26 57 6.00 10 20 40 5 50 25 56 6.01 9 19 39 4 49 24 55 6.02 8 18 38 3 48 23 54 6.03 7 17 37 2 47 22 53 6.04 6 16 36 1 46 21 52 6.05 5 15 35 45 20 51 6.06 4 14 34 44 19 50 6.07 3 13 33 43 18 49 6.08 2 12 32 42 17 48 6.09 1 11 31 41 16 47 6.10 10 30 40 15 46 6.11 9 29 39 14 45 6.12 8 28 38 13 44 6.13 7 27 37 12 43 6.14 6 26 36 11 42 6.15 5 25 35 10 41 6.16 4 24 34 9 40 6.17 3 23 33 8 39 6.18 2 22 32 7 38 6.19 1 21 31 6 37 6.20 20 30 5 36 6.21 19 29 4 35 6.22 18 28 3 34 6.23 17 27 2 33 6.24 16 26 1 32 6.25 15 25 31 6.26 14 24 30 6.27 13 23 29 6.28 12 22 28 6.29 11 21 27 

– първа възрастова група – до 21 години; 

– втора възрастова група – от 21 до 26 години; 

– трета възрастова група – от 26 до 31 години; 

– четвърта възрастова група – от 31 до 36 години; 

– пета възрастова група – от 36 до 41 години; 

9

Приложение № 3 

Към обява за провеждане на конкурс 

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52090 

гр. Долна Митрополия, п.к. 5855, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 

КРИТЕРИИ ЗА БАЛО О БРАЗУВАН Е 

за длъжността Началник на група , Дравно-административно осигуряване и връзки с обществеността“ във военно формирование 52090 Д. Митрополия: 

 1. Оценката от дипломата за висше образование, умножена по четири; 
 2. За придобита юридическа правоспособност – пет точки; 3. Точките от изпита по физическа подготовка, съгласно нормативите за физическа годност от Единния армейски тест за военнослужещи във въоръжените сили на Република България, разделени на 20 и закръглени на цяло число; 
 3. За придобит трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа (длъжност) – по една точка за всяка година; 5. За заемана длъжност в МО, структурите на подчинение на министъра на отбраната или Българската армия – по една точка за всяка година; 
 4. За притежавано военно звание от резерва или запас – десет точки; 
 5. За притежавано разрешение за достъп до класифицирана информация – пет точки; 

1

Приложение № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за упражнено/не упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване 

Долуподписаният/ ата 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН__________________ , лична карта N°______________ , издадена от_________ , на 

Д ЕКЛАРИ РАМ , 

че к ъ м .___ ._20__г . правото си на (съм упражнил /не съм упражнил) /вярното се изписва собст веноръчно/) 

пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, считано от____________________ година 

/изписва с е датата/ 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 3 13 от Наказателния кодекс. 

ДЕКЛАРАТОР:_________________________ 

(подпис) 

(име, презиме и фамилия) 

Г р .________________ 

2023 г.

____________________________________________________________________

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 

1606, София, бул. „Генерал Тотлебен”, № 34

Рег. № 3 СВ – 4880/26.06. 2023 г.

Екз. единствен!

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г.

във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните

Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Русе, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево 

 

 

 1. Със заповед № 3РД-816/23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 (триста деветдесет и три) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

1.1. в гарнизон Стара Загора, 20 бр. съгласно Приложение № 1;

1.2. в гарнизон Ямбол, 22 бр. съгласно Приложение № 2;

1.3. в гарнизон Хасково, 15 бр. съгласно Приложение № 3;

1.4. във в. ф. 34750 – Карлово, 50 бр. съгласно Приложение № 4;

1.5. във в. ф. 56040 – Благоевград, 26 бр. съгласно Приложение № 5;

1.6. във в. ф. 54990 – Враца, 33 бр. съгласно Приложение № 6;

1.7. в гарнизон Плевен, 35 бр. съгласно Приложение № 7;

1.8. във в. ф. 54060 – Шумен, 10 бр. съгласно Приложение № 8;

1.9. в гарнизон Сливен, 20 бр. съгласно Приложение № 9;

1.10. във в. ф. 32420 – Русе, 2 бр. съгласно Приложение № 10;

1.11. в гарнизон Пловдив, 54 бр. съгласно Приложение № 11;

1.12. в гарнизон Асеновград, 23 бр. съгласно Приложение № 12;

1.13. в гарнизон Белене, 18 бр. съгласно Приложение № 13;

1.14. във в. ф. 28330 – Смолян, 18 бр. съгласно Приложение № 14;

1.15. във в. ф. 24620 – Свобода, 22 бр. съгласно Приложение № 15;

1.16. във в. ф. 22790 – Горна Оряховица, 10 бр. съгласно Приложение № 16;

1.17. във в. ф. 28610 – София, 5 бр. съгласно Приложение № 17;

1.18. във в. ф. 57250 – София, 5 бр. съгласно Приложение № 18;

1.19. във в. ф. 42600 – Мусачево, 5 бр. съгласно Приложение № 19.

 1. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

– да имат средно или по-високо образование;

към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

– да са годни за военна служба;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

– да са психологично пригодни.

 

 1. До 31.07.2023г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление до:

3.1. Командира на в. ф. 24150 – Стара Загора, за длъжностите по Приложение № 1;

3.2. Командира на в. ф. 54100 – Ямбол, за длъжностите по Приложение № 2;

3.3. Командира на в. ф. 52740 – Хасково, за длъжностите по Приложение № 3;

3.4. Командира на в. ф. 34750 – Карлово, за длъжностите по Приложение № 4;

3.5. Командира на в. ф. 26400 – Благоевград, за длъжностите по Приложение № 5;

3.6. Командира на в. ф. 54990 – Враца, за длъжностите по Приложение № 6;

3.7. Командира на в. ф. 22160 – Плевен, за длъжностите по Приложение № 7;

3.8. Командира на в. ф. 54060 – Шумен, за длъжностите по Приложение № 8;

3.9. Командира на в. ф. 22220 – Сливен за длъжностите по приложение № 9;

3.10. Командира на в. ф. 32420 – Русе за длъжностите по приложение № 10;

3.11. Командира на в. ф. 46690 – Пловдив за длъжностите по приложение № 11;

3.12. Командира на в. ф. 24490 – Асеновград за длъжностите по приложение № 12;

3.13. Командира на в. ф. 28880 – Белене за длъжностите по приложение №13;

3.14. Командира на в. ф. 28330 – Смолян, за длъжностите по Приложение № 14;

3.15. Командира на в. ф. 24620 – Свобода, за длъжностите по Приложение № 15;

3.16. Командира на в. ф. 22790 – Горна Оряховица, за длъжностите по Приложение № 16;

3.17. Командира на в. ф. 28610 – София, за длъжностите по Приложение № 17;

3.18. Командира на в. ф. 57250 – София, за длъжностите по Приложение № 18;

3.19. Командира на в. ф. 42600 – Мусачево, за длъжностите по Приложение № 19.

 

 1. В заявлението си кандидатите да посочват само по 1 /една/ желана длъжност (само от 1 приложение) и задължително да изразяват своето съгласие или несъгласие, да им бъде предложена друга подходяща длъжност от съответното приложение, за което кандидатстват. Заявленията да бъдат попълнени четливо, като задължително да се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail.

 

 1. Към заявлението по т. 3, кандидатите да приложат следните документи:

5.1. Автобиография;

5.2. Копие от диплома за средно образование. Кандидатите следва да представят българска диплома или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в българската образователна система;

5.3. Копие от диплома за висше образование – ако притежават такава. 

5.4. Копие от други дипломи /удостоверения, сертификати/ за придобита допълнителна квалификация и правоспособност, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).

5.5. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

5.6. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5÷7 от ЗОВСРБ;

5.7. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

5.8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

5.9. Копие от военноотчетната книжка, стр. 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава);

5.10. Декларация за упражнено/неупражнено право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване, съгласно Приложение № 20.

5.11. Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна служба (ако притежават такъв от участие в друг конкурс). Срокът на валидност на протокола според заключението е както следва:

5.11.1. „Психологично пригоден за военна служба“ – 12 месеца.

5.11.2. „Психологично непригоден за военна служба“ – 6 месеца.

5.12. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба  (издава се от структурите на Военномедицинска академия (ВМА) и се изпраща служебно до съответната структура на ЦВО);

5.13. Свидетелство за съдимост за работа в системата на МО (изготвя се в структурите на ЦВО);

5.14. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили) – (изготвя се в структурите на ЦВО);

5.15. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв) – (изготвя се в структурите на ЦВО).

 

 1. До 29.09.2023г. структурите на ЦВО да изпращат до командирите по           т. 3 заявленията на кандидатите, попълнени и комплектувани с необходимите документи съгласно изискванията на т. 3, 4 и 5.

 

 1. Съгласно заповедта за обявяването на конкурса, за длъжностни лица отговорни за провеждането му, са определени командирите на военни формирования посочени в т. 3, за длъжностите по съответните приложения.

 

 1. Кандидатите за конкурса ще бъдат уведомени писмено от командирите по т. 7 (на посочения адрес за кореспонденция или e-mail), за датата, часа и мястото на явяване за провеждане на оценка на психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им бъде извършена такава.

Крайният срок за приключване на оценката на психологичната пригодност е  до 03.11.2023г.

 

 1. Не по-късно от пет работни дни преди началото на конкурса, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail, а на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ.

 

 1. Конкурсът ще се проведе за времето от 22.11.2023г. до 30.11.2023г. по места, както следва:

10.1. За длъжностите по Приложение № 1, във в. ф. 24150 – Стара Загора .

10.2. За длъжностите по Приложение № 2, във в. ф. 54100 – Ямбол.

10.3. За длъжностите по Приложение № 3, във в. ф. 52740 – Хасково.

10.4. За длъжностите по Приложение № 4, във в. ф. 34750 – Карлово.

10.5. За длъжностите по Приложение № 5, във в. ф. 26400 – Благоевград.

10.6. За длъжностите по Приложение № 6, във в. ф. 54990 – Враца.

10.7. За длъжностите от Приложение № 7, във в. ф. 22160 – Плевен.

10.8. За длъжностите по Приложение № 8, във в. ф. 54060 – Шумен.

10.9. За длъжностите по Приложение № 9, във в. ф. 22220 – Сливен.

10.10. За длъжностите по Приложение № 10, във в. ф. 32420 – Русе.

10.11. За длъжностите по Приложение № 11, във в. ф. 46690 – Пловдив.

10.12. За длъжностите по Приложение № 12, във в. ф. 24490 – Асеновград.

10.13. За длъжностите по Приложение № 13, във в. ф. 28880 – Белене.

10.14. За длъжностите по Приложение № 14, във в. ф. 28330 – Смолян.

10.15. За длъжностите по Приложение № 15, във в. ф. 24620 – Свобода.

10.16. За длъжностите по Приложение № 16, във в. ф. 22790 – Горна Оряховица.

10.17. За длъжностите по Приложение № 17, във в. ф. 28610 – София.

10.18. За длъжностите по Приложение № 18, във в. ф. 57250 – София.

10.19. За длъжностите по Приложение № 19, във в. ф. 42600 – Мусачево.

 

 1. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.

11.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане „Совалка” 10х10 метра) и издръжливост (крос 1000 метра) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 21.

11.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути. 

11.3. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или съответния брой точки на теста за проверка на общата култура на кандидатите, равняващ се на оценка „Слаб 2,00” („Неудовлетворителен”), отпада от конкурса

11.4. Кандидат, който не се яви на събеседването, отпада от конкурса.

 

 1. След провеждането на конкурсните изпити се изготвя общо класиране на кандидатите. Класирането се извършва по точкова система, като балът се закръгля до втория знак след десетичната запетая и се образува чрез сбор от точките по следните критерии:

12.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка;

12.2. Получените точки на теста за проверка на общата култура на кандидатите;

12.3. Оценката от дипломата за средно образование, умножена по две;

12.4. Пет точки за притежавано висше образование;

12.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба (кадрова военна служба) и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”;

12.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение;

12.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:

* за ниво 1-1-1-1 – десет точки;

* за ниво между 1 и 2 – петнадесет точки;

* за ниво 2-2-2-2 и по-високо – двадесет точки.

12.8. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидата, подписал договор за служба в доброволния резерв.

 1. В деня на провеждане на конкурсните изпити, успешно издържалите ги кандидати ще бъдат уведомени за часа, датата и мястото за явяване на събеседването. 

 

 1. Кандидатите се запознават с класирането и получения бал в деня на явяване на събеседването.

 

 1. Събеседването с кандидатите се провежда по реда на тяхното класиране. По време на беседата на кандидата се предлага длъжност съгласно подаденото заявление, ако същата е свободна, или друга подходяща длъжност, при изявено съгласие в заявлението.

 

 1. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба:

16.1. Ако към датата на приемането на военна служба не са навършили 40 години.

16.2. На основание чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, кандидатите за войници спечелили конкурса и навършили 40 години, могат да се приемат на военна служба, ако отговарят на изискванията посочени в т. 2 и на следните условия:

16.2.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред. Кандидатите доказват това обстоятелство с копие на заповед за освобождаване от военна служба;

16.2.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите доказват това обстоятелство с копие на заповед за освобождаване от военна служба;

16.2.3. Не са навършили 41 години за упражнилите правото си на пенсия или 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Кандидатите доказват това обстоятелство с декларацията по Приложение № 20.

 1. Кандидатите имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурсите, посочени в т. 7 в седем дневен срок от уведомяването им.

 

 1. При наличие на подадени жалби от кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

18.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата;

18.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

 1. Телефони за контакт и получаване на информация относно провеждането на конкурса:

19.1. За длъжностите по Приложение № 1, във в. ф. 24150 – Стара Загора, (042) 615810 /вътр. 42010/;

19.2. За длъжностите по Приложение № 2, във в. ф. 54100 – Ямбол, (046) 661995 /вътр. 47360/;

19.3. За длъжностите по Приложение № 3, във в. ф. 52740 – Хасково, (038) 622725 /вътр. 38010/;

19.4. За длъжностите по Приложение № 4, във в. ф. 34750 – Карлово, (0335) 94590 или (0335) 94679 /вътр. 33010, 33011/;

19.5. За длъжностите по Приложение № 5, във в. ф. 26400 – Благоевград, 0887313124 /вътр. 73010, 73011/ или 0884541371 /вътр. 73010, 73011/;

19.6. За длъжностите по Приложение № 6, във в. ф. 54990 – Враца, (092) 620281 /вътр. 80010/;

19.7. За длъжностите от Приложение № 7, във в. ф. 22160 – Плевен, (064) 896010, (064) 896011;

19.8. За длъжностите по Приложение № 8, във в. ф. 54060 – Шумен, (054) 801040, (054) 801070, (054) 878031 /вътр. 54310/; 

19.9. За длъжностите по Приложение № 9, във в. ф. 22220 – Сливен, (044) 617010, (044) 617011.

19.10. За длъжностите по Приложение № 10, във в. ф. 32420 – Русе, 0887554894 и /във в. ф. 22220 – Сливен/ – (044) 617010, (044) 617011. 

19.11. За длъжностите по Приложение № 11, във в. ф. 46690 – Пловдив, (032) 269290, (032) 627148 /вътр. 32946 и 32950/;

19.12. За длъжностите по Приложение № 12, във в. ф. 24490 – Асеновград, (0331) 67779 /вътр. 33714/;

19.13. За длъжностите по Приложение № 13, във в. ф. 28880 – Белене, (0658) 32711 /вътр. 65810/;

19.14. За длъжностите по Приложение № 14, във в. ф. 28330 – Смолян, (0301) 63071, /вътр. 30110/;

19.15. За длъжностите по Приложение № 15, във в. ф. 24620 – Свобода, (0416) 96095, вътр. 43210;

19.16. За длъжностите по Приложение № 16, във в. ф. 22790 – Горна Оряховица, (0618) 60139 /вътр. 61010/;

19.17. За длъжностите по Приложение № 17, във в. ф. 28610 – София, (02) 9228410;

19.18. За длъжностите по Приложение № 18, във в. ф. 57250 – София, (02) 9228325;

19.19. За длъжностите по Приложение № 19, във в. ф. 42600 – Мусачево, (02) 9229310.

 

 1. Съгласно заповед на министъра на отбраната № ОХ-122/09.02.2022г, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:

20.1. Изготвянето на документите от т. 5.13 до т. 5.15;

20.2. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба;

20.3. Изпращането на кандидатите, подали заявление за участие в конкурса, до военномедицинските органи за установяване годността им за военна служба. При явяване за установяване годността им за военна служба, кандидатите да представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-6/13.02.2018г. за военномедицинска експертиза;

20.4. Изпращане до длъжностните лица, отговорни за провеждане на конкурса на заявленията на кандидатите, попълнени и комплектувани с необходимите документи, посочени в обявата за конкурса.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Приложение № 1, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Стара Загора, от 3 (три) листа. 
 2. Приложение № 2, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Ямбол, от 2 (два) листа.
 3. Приложение № 3, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Хасково, от 2 (два) листа.
 4. Приложение № 4, Списък на вакантни длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада – Карлово, от 3 (три) листа.
 5. Приложение № 5, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 56040 – Благоевград, от 2 (два) листа.
 6. Приложение № 6, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54990 – Враца, от 2 (два) листа. 
 7. Приложение № 7, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Плевен, от 3 (три) листа. 
 8. Приложение № 8, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54060 – Шумен, от 1 (един) лист.
 9. Приложение № 9, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Сливен, от 2 (два) листа.
 10. Приложение № 10, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 32420 – Русе, от 1 (един) лист.
 11. Приложение № 11, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Пловдив, от 5 (пет) листа.
 12. Приложение № 12, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Асеновград, от 2 (два) листа.
 13. Приложение № 13, Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Белене, от 2 (два) листа.
 14. Приложение № 14, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян, от 2 (два) листа.
 15. Приложение № 15, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 24620 – Свобода, от 2 (два) листа.
 16. Приложение № 16, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 22790 – Горна Оряховица, от 2 (два) листа.
 17. Приложение № 17, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, от 1 (един) лист.
 18. Приложение № 18, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 57250 – София, от 1 (един) лист.

 

 1. Приложение № 19, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, от 1 (един) лист.
 2. Приложение № 20, Образец на декларация за упражнено/неупражнено право на пенсия при условията на КСО, от 1 (един) лист.
 3. Приложение № 21, Нормативи за изпита по физическа подготовка, от 9 (девет) листа.

 

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР /П/ ДЕЯН ДЕШКОВ

26.06. 2023 г.

 

 

Отпечатано в екземпляр единствен за в. ф. 22450 – София, СД „ЛС-13”

Размножено в 26 /двадесет и шест/ копия, изпратени по разчет.

ИЗГОТВИЛ:

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ОКОМПЛЕКТОВАНЕ С ЛИЧЕН СЪСТАВ” В ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ” – КСВ 

ПОЛКОВНИК                   БОЖИДАР БОЖИНОВ

              ___. ___. 2023г.

ОТПЕЧАТАЛ И ИЗГОТВИЛ РАЗЧЕТА:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В СЕКТОР „ОКОМПЛЕКТОВАНЕ С ЛИЧЕН СЪСТАВ” НА ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ” – КСВ 

МАЙОР ГЕОРГИ ТАШЕВ

___. ___. 2023г.

 

 

СЪГЛАСУВАНО:

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФЕСОР Д-Р 

ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ д.м.н.

___.___.2023 г.

 

 

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 

 

ПОЛКОВНИК ПАВЛИН ВЕЛКОВ

___.___.2023 г.

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ” – КСВ  

НАЧАЛНИКЪТ НА СЕКТОР „ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ” В ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ” – КСВ 

 

ПОЛКОВНИК НАНКО ТАРАПАНОВ

___.___.2023 г.

 

Разчет за изпращане:

Копие №В. ф./

структура

ГарнизонВид носителПотвърждение
Копие № 1 24150Стара Загорахартия
Копие № 2 54100Ямболхартия
Копие № 3 52590Ямболхартия
Копие № 4 52740Хасковохартия
Копие № 5 38220Плевенхартия
Копие № 6 34750Карловохартия
Копие № 7 26400Благоевградхартия
Копие № 8 54990Врацахартия
Копие № 922160Плевенхартия
Копие № 10 54060Шуменхартия
Копие № 11 22220Сливенхартия
Копие № 12 32420Русехартия
Копие № 13 46690Пловдивхартия
Копие № 14 24490Асеновградхартия
Копие № 15 22130Ямболхартия
Копие № 16 28880Беленехартия
Копие № 17 44220Пловдивхартия
Копие № 18 28330Смолянхартия
Копие № 1924620Свободахартия
Копие № 2022790Г. Оряховицахартия
Копие № 2132450Мокренхартия
Копие № 2228610Софияхартия
Копие № 2357250Софияхартия
Копие № 2442600Мусачевохартия
Копие № 25 ЦВОСофияхартия
Копие № 26 МО-Д „ВОП“Софияхартия

Приложение № 1

 

 

С П И С Ъ К

на вакантни длъжности за войници в гарнизон Стара Загора за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ 

по

 ред

Наименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБ

р

о

й

Основни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 48430 – Стара Загора
1.Младши мерач Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас48430

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползване
2.Шофьор на БТР Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас48430

Стара Загора

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
3.Помощник-гранатометчик Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас48430

Стара Загора

2Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Автоматчик Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас48430

Стара Загора

2Средно образованиеЗа служебно ползване
5.Младши механик-водач на МТЛБРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас48430

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
6.Номер от разчет Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас48430

Стара Загора

2Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф.  48430 – Стара Загора10
II.Длъжности във военно формирование 54230 – Стара Загора
1.Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54230

Стара Загора

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
2.Шофьор – санитарРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54230

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
3.Младши оператор на противотанков управляем ракетен комплексРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54230

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф.  54230 – Стара Загора4
III.Длъжности във военно формирование 44200 – Стара Загора
1.РадиотелефонистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас44200

Стара Загора

1Средно образованиеПоверително
2.ФадромистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас44200

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
3.Химик-котлярРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас44200

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Младши техник по специалните работиРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас44200

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
Всичко във в. ф.  44200 – Стара Загора4
IV.Длъжности във военно формирование 54140 – Стара Загора
1.Електромеханик – акумулатористРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54140

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползване
2.Такелажник Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54140

Стара Загора

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф. 54140 – Стара Загора2
ОБЩО за гарнизон Стара Загора20

Приложение № 2

 

 

С П И С Ъ К

на вакантни длъжности за войници в гарнизон Ямбол за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ 

по

 ред

Наименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБ

р

о

й

Основни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 52590 – Ямбол
1.АвтоматчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52590

Ямбол

2Средно образованиеЗа служебно ползване
2.Младши мерач на картечницаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52590

Ямбол

3Средно образованиеЗа служебно ползване
3.Помощник-гранатометчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52590

Ямбол

2Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Младши механик-водач на МТЛБРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52590

Ямбол

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
5.Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52590

Ямбол

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С
Всичко във в. ф. 52590 – Ямбол10
II.Длъжности във военно формирование 54100 – Ямбол
1.Младши-механик водач на самоходна гаубицаРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

54100

Ямбол

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
2.Подавач в разчет на самоходна гаубицаРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

54100

Ямбол

2Средно образованиеЗа служебно ползване
3.Пълнач в разчет на самоходна гаубицаРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

54100

Ямбол

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф. 54100 – Ямбол5
III.Длъжности във военно формирование 22130 – Ямбол
1.Шофьор-кранистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22130

Ямбол

2Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С“
2.Младши операторРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22130

Ямбол

1Средно образованиеПоверително
3.Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22130

Ямбол

3Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С“
4.Шофьор-агрегатчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22130

Ямбол

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С“
Всичко във в. ф. 22130 – Ямбол7
ОБЩО за гарнизон Ямбол22

Приложение № 3

 

С П И С Ъ К

на вакантни длъжности за войници в гарнизон Хасково за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 52740 – Хасково
1.СапьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52740

Хасково

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
2.Помощник-гранатометчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52740

Хасково

4Средно образованиеЗа служебно ползване
3.АвтоматчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52740

Хасково

2Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Младши механик-водач на МТЛБРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52740

Хасково

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
5.Номер от разчет на самоходна минохвъргачкаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52740

Хасково

1Средно образованиеЗа служебно ползване
6.Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52740

Хасково

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
Всичко във в. ф. 52740 – Хасково10
II.Длъжности във военно формирование 22280 – Корен
1.Младши електромеханикРедник – 3-ти клас    Редник – 2-ри клас    Редник – 1-ви клас22280 

Корен

2Средно образованиеЗа служебно ползване
2.Младши охранител Редник – 3-ти клас    Редник – 2-ри клас    Редник – 1-ви клас22280 

Корен

1Средно образованиеЗа служебно ползване
3.Младши техникРедник – 3-ти клас    Редник – 2-ри клас    Редник – 1-ви клас22280 

Корен

1Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Техник по ремонт на парни котлиРедник – 3-ти клас    Редник – 2-ри клас    Редник – 1-ви клас22280 

Корен

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф. 22280 – Корен5
ОБЩО за гарнизон Хасково15

Приложение № 4

 

 

С П И С Ъ К

на вакантни длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада – Карлово за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, 

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 34840 – Карлово
АвтоматчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас34840

Карлово

3Средно образованиеЗа служебно ползване
Помощник-гранатометчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас34840

Карлово

5Средно образованиеЗа служебно ползване
Младши оператор на БМП-1ПРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас34840

Карлово

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Младши мерач на картечницаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас34840

Карлово

3Средно образованиеЗа служебно ползване
Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас34840

Карлово

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС

категория „С”

Всичко във в. ф.  34840 – Карлово14
II.Длъжности във военно формирование 42000 – Карлово
Младши механик-водач на БМП-1ПРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас42000

Карлово

3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за правоуправление на МПС категория „В”
Номер от разчет в

самоходна минохвъргачка

Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас42000

Карлово

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Номер от разчет на тежка гранатохвъргачкаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас42000

Карлово

2Средно образованиеЗа служебно ползване
АвтоматчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас42000

Карлово

3Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф.  42000 – Карлово9
III.Длъжности във военно формирование 38680 – Карлово
ТакелажникРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38680

 Карлово

3Средно образованиеЗа служебно ползване
Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38680

 Карлово

3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС

категория „С”

Всичко във в. ф.  38680 – Карлово6
IV.Длъжности във военно формирование 34750 – Карлово
Техник по ремонта на телефонни линииРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас34750

Карлово

1Средно образованиеПоверително
Всичко във в. ф.  34750 – Карлово1
V.Длъжности във военно формирование 22180 – Казанлък
Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22180
Казанлък
4Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС

категория „С”

Помощник-гранатометчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22180
Казанлък
3Средно образованиеЗа служебно ползване
Младши механик-водач на БМП-1ПРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22180
Казанлък
3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за правоуправление на МПС категория „В”
Всичко във в. ф.  22180 – Казанлък10
VIДлъжности във военно формирование 38640 – Казанлък
Подавач в разчет на самоходна гаубицаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38640

Казанлък

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Преден наблюдател разузнавачРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38640

Казанлък

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф.  38640 – Казанлък2
VIIДлъжности във военно формирование 54890 – Казанлък
Младши оператор в тим за неутрализиране на невзривени боеприпасиРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54890
Казанлък
1Средно образованиеЗа служебно ползване
Химик-дегазаторРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54890
Казанлък
1Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф.  54890 – Казанлък2
VIIIДлъжности във военно формирование 54880 – Казанлък
Младши механик-водач на МТЛБРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54880

Казанлък

2Средно образованиеПоверителноСвидетелство за правоуправление на МПС категория „В”
Младши радиоразузнавач-пеленгаторчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54880

Казанлък

1Средно образованиеПоверително
Радиотелефонист Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54880

Казанлък

1Средно образованиеПоверително
Младши оператор на комуникационни системиРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54880

Казанлък

1Средно образованиеПоверително
Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54880

Казанлък

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС

категория „С”

Всичко във в. ф.  54880 – Карлово6
ОБЩО за 61 механизирана бригада – Карлово50

Приложение № 5

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 56040 – Благоевград за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1.АвтоматчикРедник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040
Благоевград
5Средно образованиеЗа служебно ползване 
2.Помощник-гранатометчикРедник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040
Благоевград
4Средно образованиеЗа служебно ползване 
3. Младши мерач на ББМ „Guardian“Редник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040
Благоевград
2Средно образованиеЗа служебно ползване 
4.Младши мерач на МТЛБРедник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040

Благоевград

2Средно образованиеЗа служебно ползване
5. Младши мерач на картечницаРедник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040
Благоевград
4Средно образованиеЗа служебно ползване 
6.СапьорРедник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040
Благоевград
1Средно образованиеЗа служебно ползване 
7.Младши шофьорРедник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040
Благоевград
4Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“ 
8.Младши механик-водач на МТЛБРедник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040

Благоевград

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“ 
9.Младши оператор

на ПТУРК „Фагот“

Редник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040
Благоевград
2Средно образованиеЗа служебно ползване 
10.Младши оператор на комуникационни системиРедник –  3-ти клас Редник –  2-ри клас Редник –  1-ви клас56040
Благоевград
1Средно образованиеПоверително 
Всичко във в. ф. 56040 – Благоевград26

Приложение № 6

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54990 – Враца за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1.Химик-разузнавачРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

1Средно образованиеПоверително
2.Шофьор-химикРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
3.Младши специалист по изграждане и поддръжка на телефонни линииРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С”
4.Младши шофьорРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

6Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
5.Младши оператор по експлоатация на комуникационни системиРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

2Средно образованиеПоверително
6.АвтоматчикРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

4Средно образованиеЗа служебно ползване
7.Младши мерач на картечницаРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

3Средно образованиеЗа служебно ползване
8.Младши механик-водач на МТЛБ  Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
9.Помощник-гранатометчикРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

3Средно образованиеЗа служебно ползване
10.Младши оператор

на ПТУРК „Фагот“

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

2Средно образованиеЗа служебно ползване
11.Младши стрелец-зенитчикРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

1Средно образованиеЗа служебно ползване
12.Шофьор-санитарРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „СЕ”
13.Майстор по ремонт на въоръжение и оптически прибориРедник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
14.Номер от разчет

на тежка гранатохвъргачка

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ри клас

54 990

Враца

2Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф. 54990 – Враца33

Приложение № 7

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници в гарнизон Плевен за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 42800 – Плевен
1.Шофьор-радиотелефонистРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „С“

Умение за работа и обслужване на комуникационна и информационна техника.

2.Шофьор-радиотелефонистРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

2Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на 

МПС категория „С“

Умение за работа и обслужване на комуникационна и информационна техника.

3.Младши шофьорРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „С“

4.ПолигончикРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство/удостоверение за придобита трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V;

Свидетелство за управление на

МПС категория „С“

5.Шофьор-агрегатчикРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство/удостоверение за придобита трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V;

Свидетелство за управление на 

МПС категория „С“

6.Автоматчик Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

2Средно образованиеЗа служебно ползване
7. Помощник-гранатометчикРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

6Средно образованиеЗа служебно ползване
8.Младши оператор Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

3Средно образованиеЗа служебно ползване
9.Младши радиооператор Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползване
10.Младши мерач на картечница Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползване
11.Младши механик-водач на МТЛБРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „С“

12.Номер от разчет на тежка гранатохвъргачка СПГ-9Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

4Средно образованиеЗа служебно ползване
13.Шофьор-оператор в разчет на ПТУРКРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „С“

14.Техник по ремонт на комуникационно-информационна техникаРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „С“

15.Шофьор-акумулатористРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „С“

16.Младши готвачРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас42800

Плевен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория “СЕ”;

Диплома (Удостоверение) за готвач.

Всичко във в. ф.  42800 – Плевен30
II.Длъжности във военно формирование 38220 – Плевен
1.Номер от разчет на зенитна установкаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38220
Плевен
1Средно образованиеЗа служебно ползване
2.Младши техник по изграждане и поддръжка на телефонни линииРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38220
Плевен
1Средно образованиеПоверително
3.Такелажник в транспортно зареждаща машинаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38220
Плевен
1Средно образованиеПоверително
4.Завеждащ хранилище за ГСМРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38220
Плевен
1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на

МПС категория „С”

5.Младши готвачРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас38220
Плевен
1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на

МПС категория „СЕ”;

Диплома (Удостоверение) за готвач.

Всичко във в. ф.  38220 – Плевен5
ОБЩО в гарнизон Плевен35

Приложение № 8

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54060 – Шумен за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация
12345678
1.Младши мерач на картечницаРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас54060

Шумен

1Средно образованиеЗа служебно ползване
2.Младши механик-водач на БМП-23Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас54060

Шумен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на

МПС категория “В”

3.Младши операторРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас54060

Шумен

1Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Помощник гранатометчикРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас54060

Шумен

5Средно образованиеЗа служебно ползване
5.РадиотелефонистРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас54060

Шумен

1Средно образованиеПоверително
6.Шофьор-радиотелефонистРедник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас54060

Шумен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на

МПС категория “С”

Всичко във в. ф.  54060  – Шумен10

 

Приложение № 9

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници в гарнизон Сливен за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 28220 – Сливен
1.СапьорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28220 Сливен1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
Всичко във в. ф. 28220 – Сливен1
II.Длъжности във военно формирование 38290 – Сливен
1.Помощник-готвачРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

38290 Сливен1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
Специалност „Готвач“ или курс за „Готвач“
Всичко във в. ф. 38290 – Сливен1
III.Длъжности във военно формирование 26240 – Сливен
1.Младши механик-водач на танкРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26240 Сливен4Средно образованиеЗа служебно ползване
2.Младши механик-водач на МТЛБРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26240 Сливен1Средно образованиеЗа служебно ползване
3.Младши мерач на танкРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26240 Сливен4Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Младши шофьорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26240 Сливен2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С+Е“
5.РегулировчикРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26240 Сливен1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“
6.Шофьор – агрегатчикРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26240 Сливен1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С+Е“
7.СапьорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26240 Сливен1Средно образованиеЗа служебно ползване
8.ДърводелецРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26240 Сливен1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“

Специалност „Дърводелец“

Всичко във в. ф. 26240 – Сливен15
IV.Длъжности във военно формирование 26260 – Сливен
1.Младши механик-водач на танкРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

26260 Сливен1Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф. 26260 – Сливен1
V.Длъжности във военно формирование 32450 – Мокрен
1.Шофьор-химикРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

32450

 Мокрен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
2.Младши шофьорРедник – 3-ти клас 

Редник – 2-ри клас 

Редник – 1-ви клас

32450

Мокрен

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С+Е“
Всичко във в. ф. 32450 – Мокрен2
ОБЩО в гарнизон Сливен20

Приложение № 10

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 32420 – Русе за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания на длъжността
Изисквания за минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1.Техник по ремонта на АТТРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

32420 

Русе

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
2.Специалист по подготовка на акумулатористиЕфрейтор – 2-ри клас

Ефрейтор – 1-ви клас

 32420 

Русе

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С“

Кандидатите следва да са изпълнявали военна служба/кадрова военна служба и да притежават военно звание от резерва/запаса „ефрейтор“ или по-високо

 Всичко във в. ф. 32420 – Русе2

Приложение № 11

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници в гарнизон Пловдив за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 46690 – Пловдив
1.РегулировчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас46690

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“
2.Шофьор-агрегатчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас46690

Пловдив

3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
3.Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас46690

Пловдив

6Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
Всичко във в. ф.  46690 – Пловдив10
II.Длъжности във военно формирование 52410 – Пловдив
1.Техник по ремонт на стрелково оръжиеРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52410

Пловдив

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „СЕ“
2.Техник по ремонт на електронно-оптически прибориРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52410

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползване
3.Техник по ремонт на оптически прибориРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52410

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „СЕ“
4.Техник по ремонт на противопожарна техникаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52410

Пловдив

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „СЕ“
Всичко във в. ф.  52410 – Пловдив5
III.Длъжности във военно формирование 52530 – Пловдив
1.Електромеханик –  акумулатористРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52530

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
2.Младши техник

(автомобилна техника)

Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52530

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
3.Младши техник

(комуникационна техника)

Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52530

Пловдив

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
4.Младши техник

(технически средства за ЯХБЗ)

Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52530

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
5.Младши шофьор Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52530

Пловдив

3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
Всичко във в. ф.  52530 – Пловдив7
IV.Длъжности във военно формирование 52760 – Пловдив
1.Шофьор-радиотелеграфист Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52760

Пловдив

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
2.Младши шофьор Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52760

Пловдив

4Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“ и ADR – свидетелство 
3.Младши механик-водач на танков влекачРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52760

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Младши готвач Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52760

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „СЕ“
Всичко във в. ф.  52760 – Пловдив7
V.Длъжности във военно формирование 54530 – Пловдив
1.Младши шофьор Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54530

Пловдив

3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
2.Шофьор-химикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54530

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“
3.ЕлектроосветителРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54530

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „СЕ“
4.МанипулантРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54530

Пловдив

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „СЕ“
5.Техник по ремонт на АТТРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54530

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ и след назначаване да придобие категория „С“
6.Шофьор-кранистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54530

Пловдив

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
7.Водач на земекопна машинаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас54530

Пловдив

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“
Всичко във в. ф.  54530 – Пловдив11
VI.Длъжности във военно формирование 44220 – Пловдив
ФадромистРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образование За служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В”
Младши шофьорРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образование За служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В”
ЕлектроосветителРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образованиеЗа служебно ползване
Младши оператор по EOD дейностиРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“
Младши радиотелеграфистРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образованиеСекретно
КомпресористРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образованиеЗа служебно ползване 
Шофьор-автокранистРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С” 
Младши механик на автомобилна техникаРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
Младши механик на инженерна техникаРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С” 
Техник по ремонт на техникаРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220   Пловдив1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
Шофьор-агрегатчикРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С”
Младши шофьорРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас44220 Пловдив3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
Всичко във в. ф.  44220 – Пловдив14
ОБЩО в гарнизон Пловдив54

Приложение № 12

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници в гарнизон Асеновград за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 24490 – Асеновград
1СапьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас24490 Асеновград1Средно образованиеЗа служебно ползване
2Шофьор-агрегатчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас24490 Асеновград5Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
3Шофьор-радиотелефонистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас24490 Асеновград1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
4Младши изчислителРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас24490 Асеновград1Средно образованиеПоверително
5Шофьор-агрегатчикРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас24490 Асеновград1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „СЕ“
Всичко във в. ф.  24490  – Асеновград9
II.Длъжности във военно формирование 52130 – Асеновград
1Номер от разчет на 152 мм гаубицаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52130 Асеновград6Средно образованиеЗа служебно ползване
2Шофьор – радиотелефонистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52130 Асеновград2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
Всичко във в. ф.  52130  – Асеновград8
III.Длъжности във военно формирование 36540 – Асеновград
1Шофьор-радиотелеграфистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас36540 Асеновград1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С“
2Шофьор-оператор на   БМ ПТУРК Конкурс“Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас36540 Асеновград2Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на   МПС категория „С“
Всичко във в. ф.  36540  – Асеновград3
IV. Длъжности във военно формирование 52340 – Асеновград
1Шофьор-радиотелефонистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52340 Асеновград1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на

МПС категория „С“

2Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52340 Асеновград1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на

МПС категория „С“

3Младши радиотелеграфистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас52340 Асеновград1Средно образованиеПоверително
Всичко във в. ф.  52340  – Асеновград3
ОБЩО в гарнизон Асеновград23

 

Приложение № 13

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници в гарнизон Белене за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБ

р

о

й

Основни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
I.Длъжности във военно формирование 28880 – Белене
Младши шофьорРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас28880

 Белене

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
Шофьор-агрегатчикРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас28880

 Белене

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „СЕ”
Всичко във в. ф. 28880 – Белене2
II.Длъжности във военно формирование 54470 – Белене
Младши оператор по унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройстваРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас54470

 Белене

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Младши оператор по унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройстваРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас54470

 Белене

3Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В”
Младши шофьорРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас54470

 Белене

5Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С”
Младши шофьорРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас54470

 Белене

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „СЕ”
СапьорРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас54470

 Белене

3Средно образованиеЗа служебно ползване
МостостроителРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас54470

 Белене

1Средно образованиеЗа служебно ползване
Шофьор-агрегатчикРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас54470

 Белене

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „СЕ”
Младши радиооператорРедник -3-ти клас Редник -2-ри клас Редник -1-ви клас54470

 Белене

1Средно образованиеСекретно
Всичко във в. ф. 54470 – Белене16
ОБЩО в гарнизон  Белене18

Приложение № 14

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1.СапьорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

2Средно образованиеЗа служебно ползване
2.Младши шофьорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
3.Номер от разчет на тежка гранатохвъргачкаРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

2Средно образованиеЗа служебно ползване
4.Поставач в разчет на зенитна установкаРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

1Средно образованиеЗа служебно ползване
5.Шофьор-радиотелефонистРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
6.Младши алпинистРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

3Средно образованиеЗа служебно ползване
7.Помощник мерач на картечницаРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

1Средно образованиеЗа служебно ползване
8.Помощник гранатометчикРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

1Средно образованиеЗа служебно ползване
9.СанитарРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

1Средно образованиеЗа служебно ползване
10.Номер от разчет на минохвъргачкаРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ри клас

Редник – 1-ви клас

28330

Смолян

3Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф. 28330 – Смолян18

Приложение № 15

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 24620 – Свобода за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1.Младши радиооператорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

7Средно образованиеПоверително
2.Младши радиооператорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

с.Самуилово, обл. Благоевград

2Средно образованиеПоверително
3.Младши радиооператорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на 

МПС категория „В”

4.Младши радиооператорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

гр. Белоградчик, обл. Видин

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на 

МПС категория „В”

5.Младши радиотелеграфистРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

3Средно образованиеПоверително
6.Младши шофьорРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

4Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „В”

7.Шофьор-химикРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „В”

8.Техник по ремонта  на автомобилна техникаРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „В”

9.Младши радиомайсторРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „В”

10.Младши готвачРедник – 3-ти клас

Редник – 2-ти клас

Редник – 1-ви клас

24620

Свобода

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на 

МПС категория „В”

Всичко във в. ф. 24620 – Свобода22

 

 

Приложение № 16

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 22790 – Горна Оряховица за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1Младши специалист по експлоатацията на комуникационни системи и мрежиРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22790

Горна Оряховица

1Средно образованиеПоверително
2Младши оператор на комуникационни системи Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22790

Горна Оряховица

1Средно образованиеПоверително
3Шофьор-радиотелефонист Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22790

Горна Оряховица

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С“
4Шофьор-химик Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22790

Горна Оряховица

2Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „С“
5Химик-разузнавачРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22790

Горна Оряховица

1Средно образованиеПоверително
6Химик-дегазаторРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22790

Горна Оряховица

1Средно образованиеЗа служебно ползване
7Химик-санитар Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22790

Горна Оряховица

1Средно образованиеЗа служебно ползване
8Младши огнехвъргачРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас22790

Горна Оряховица

2Средно образованиеЗа служебно ползване
Всичко във в. ф.  22790 – Горна Оряховица10

 

Приложение № 17

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1СапьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас28610

София

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“
2Младши-шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас28610

София

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ или „С“
3Младши оператор по психологически операцииРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас28610

София

1Средно образованиеПоверително
4Печатар Редник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас28610

София

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „В“ или „С“
5Младши готвачРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас28610

София

1Средно образованиеЗа служебно ползванеСвидетелство за управление на МПС категория „В“ или „С“
Всичко във в. ф.  28610 – София5

 

Приложение № 18

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 57250 – София за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1Младши оператор на комуникационна техникаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас57250

София

1Средно образованиеПоверително
2Младши оператор на криптографски системиРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас57250

София

1Средно образованиеСекретно
NATO Secret
3Шофьор-радиотелефонистРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас57250

София

1Средно образованиеПоверителноСвидетелство за управление на МПС категория „С”
4Младши оператор на комуникационна техникаРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас57250

София

1Средно образованиеСекретно
NATO Secret
5Младши администратор на информационни системиРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас57250

София

1Средно образованиеСекретно
NATO Secret
EU Secret
Всичко във в. ф. 57250 – София5

 

Приложение № 19

 

 

С П И С Ъ К

 

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

 

№ по редНаименование на вакантната длъжностВоенно званиеВоенно формирование и място за изпълнение на службатаБройОсновни изисквания на длъжносттаСпецифични изисквания за заемане на длъжността
Минимално образование и квалификацияМинимално ниво на достъп до класифицирана информация

 

12345678
1Химик санитарРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас42600

Мусачево

3Средно образованиеСлужебно ползване
2Химик дегазаторРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас42600

Мусачево

1Средно образованиеСлужебно ползване
3Младши шофьорРедник – 3-ти клас Редник – 2-ри клас Редник – 1-ви клас42600

Мусачево

1Средно образованиеСлужебно ползванеСвидетелство за управление на

МПС категория „C“

Всичко във в. ф. 42600 – Мусачево5

______________________________________________________________

КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА 

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34 

Рег. № 3Н-4052/26.06.2023 г. 

Екз. Единствен. 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г., 

във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка 

 1. Със заповед № РД-754/22.06.2023 г. на командира на Командване за  логистична поддръжка, са обявени 114 (сто и четиринадесет) войнишки  длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Командване за  логистична поддръжка, както следва: 

1.1.За военно формирование 57310 – Ловеч, 87 броя войнишки длъжности  съгласно Приложение № 1. 

1.2.За военно формирование 54870 – София, 8 броя войнишки длъжности  съгласно Приложение № 1.1. 

1.3.За военно формирование 22700 – Костенец, 2 броя войнишки  длъжности съгласно Приложение № 2. 

1.4. За военно формирование 28130 – Стражица, 7 броя войнишки  длъжности съгласно Приложение № 3. 

1.5. За военно формирование 24540 – Светлен, 6 броя войнишки  длъжности съгласно Приложение № 4. 

1.6. За военно формирование 22960 – Царева Ливада, 4 броя войнишки  длъжности съгласно Приложение № 5. 

 1. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните  изисквания: 

– да имат средно или по-високо образование; 

– към датата на приемане на военна служба да не са по-възрастни от 40  години; 

– да са годни за военна служба; 

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,  независимо от реабилитацията; 

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено  престъпление от общ характер; 

– да нямат друго гражданство; 

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено  дисциплинарно наказание „уволнение”;

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на  министъра на отбраната; 

– да са психологично пригодни. 

2.1. В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ 665/12.07.2022 година на министъра на отбраната, размерът на основното  месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева. 

 1. До 04.08.2023 г. кандидатите за посочените вакантни длъжности да  подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено  заявление до: 

3.1. Командира на военно формирование 54300 – София за длъжностите  по Приложение № 1 и Приложение 1.1. 

3.2. Началника на военно формирование 22700 – Костенец – за длъжностите по Приложение № 2. 

3.3. Началника на военно формирование 28130 – Стражица, за длъжностите по Приложение № 3. 

3.4. Началника на военно формирование 28130 – Стражица, за длъжностите по Приложение № 4. 

3.5. Началника на военно формирование 24540 – Светлен, за длъжностите  по Приложение № 5. 

3.6. Началника на военно формирование 22960 – Царева Ливада, за  длъжностите по Приложение № 6. 

 1. В заявлението си кандидатите да посочат само 1 (една) желана  длъжност в 1 (едно) от посочените военни формирование по приложенията  и задължително да изразят своето съгласие или несъгласие, да им бъде  предложена друга подходяща длъжност от останалите приложения. 

Заявленията да бъдат попълнени четливо, като задължително да се  посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail. 

 1. Към заявлението по т. 3, кандидатите да приложат следните  документи: 

5.1. Автобиография. 

5.2. Копие от диплома за средно образование. Кандидатите следва да  представят българска диплома или чуждестранна такава, която е  легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в  българската образователна система. 

5.3. Копие от диплома за висше образование – ако притежават такава. 5.4. Копие от други дипломи /удостоверения, сертификати/ за придобита  допълнителна квалификация и правоспособност, свързани с изискванията за  заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС,  за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски  език по STANAG 6001 и др.). 

5.5. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на  професионалния опит (ако притежават такъв).

5.6. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5^7 от  ЗОВСРБ. 

5.7. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско  военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо). 5.8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни. 

5.9. Копие от военноотчетната книжка, стр. 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава). 5.10. Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна  служба (ако притежават такъв от участие в предишен конкурс). Срокът на  валидност на протокола според заключението е както следва. 

5.10.1. ,Дсихологично пригоден за военна служба“ – 12 месеца. 5.10.2. ,Дсихологично непригоден за военна служба“ – 6 месеца. 5.11. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба  

(издава се от структурите на Военномедицинска академия (ВМА) и се изпраща  служебно до съответната структура на ЦВО). 

5.12. Свидетелство за съдимост за работа в системата на МО (изготвя се в  структурите на ЦВО). 

5.13. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за  военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са  служили) – (изготвя се в структурите на ЦВО). 

5.14. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по  Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че  са сключили договор за служба в доброволния резерв) – (изготвя се в  структурите на ЦВО). 

 1. До 15.08.2023 г. структурите на ЦВО да изпращат до  командирите/началниците по т. 3 заявленията на кандидатите, попълнени и  комплектувани с необходимите документи съгласно изискванията на т.т. 3, 4 и 5. 
 2. Длъжностни лица отговорни за провеждането на конкурса, са определени със заповед № РД-754/22.06.2023 г. на командира на Командване за  логистична поддръжка. 
 3. Участниците за конкурса ще бъдат уведомени писмено от  длъжностните лица по т. 7 (на посочения адрес за кореспонденция или e-mail),  за датата, часа и мястото на явяване за провеждане на оценка на  психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им  бъде извърш ена такава. 

Крайният срок за приключване на оценката на психологичната пригодност  е до 11.09.2023 година. 

 1. Не по-късно от пет работни дни преди началото на конкурса,  допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и  мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за  кореспонденция или е-mail, а на кандидатите, които не са допуснати до  участие в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ.
 2. Конкурсът ще се проведе за времето от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г.  по места, както следва: 

10.1. За военно формирование 57310 – Ловеч, 87 броя войнишки  длъжности съгласно Приложение № 1. 

10.2. За военно формирование 54870 – София и военно формирование  22700 – Костенец, 10 броя войнишки длъжности съгласно Приложение № 1.1. и  Приложение № 2. 

10.3. За военно формирование 28130 – Стражица, 7 броя войнишки  длъжности съгласно Приложение № 3. 

10.4. За военно формирование 24540 – Светлен, 6 броя войнишки  длъжности съгласно Приложение № 4. 

10.5. За военно формирование 22960 – Царева Ливада, 4 броя войнишки  длъжности съгласно Приложение № 5. 

 1. Конкурсът вклю чва изпит по физическа подготовка, тест за  проверка на общата култура на кандидатите и събеседване. 11.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез  определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина  (бягане „Совалка” 10х10 метра) и издръжливост (крос 1000 метра) по  нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във  Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 16. 11.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100  въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.  Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути. 11.3. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа  подготовка или под 30 точки на отделен норматив или съответния брой точки  на теста за проверка на общата култура на кандидатите, равняващ се на оценка  „Слаб 2,00” („Неудовлетворителен”), отпада от конкурса. 

11.4. Кандидат, който не се яви на събеседването, отпада от конкурса. 

 1. След провеждането на конкурсните изпити се изготвя общо  класиране на кандидатите за всяко военно формирование по отделно.  Класирането се извършва по точкова система, като балът се закръгля до втория  знак след десетичната запетая и се образува чрез сбор от точките по следните  критерии: 

12.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка. 

12.2. Получените точки на теста за проверка на общата култура на  кандидатите. 

12.3. Оценката от дипломата за средно образование, умножена по две. 12.4. Пет точки за притежавано висше образование. 

12.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба (кадрова  военна служба) и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно  наказание „уволнение”.

12.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност,  което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за  завършено обучение. 

12.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език  съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва: 

* за ниво 1-1-1-1 – десет точки; 

* за ниво между 1 и 2 – петнадесет точки; 

* за ниво 2-2-2-2 и по-високо – двадесет точки. 

12.8. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на  Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидата,  подписал договор за служба в доброволния резерв. 

 1. В деня на провеждане на конкурсните изпити, успешно издържалите  ги кандидати ще бъдат уведомени за часа, датата и мястото за явяване на  събеседването. 
 2. Кандидатите се запознават с класирането и получения бал в деня на  явяване на събеседването. 
 3. Събеседването с кандидатите се провежда по реда на тяхното  класиране. По време на беседата на кандидата се предлага длъжност съгласно  подаденото заявление, ако същата е свободна, или друга подходяща длъжност,  при изявено съгласие в заявлението. 
 4. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на  военна служба, ако към датата на приемането на военна служба не са  навърш или 40 (41 или 44) години. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ  възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които  отговарят на следните условия: 

16.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във  въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.  Кандидатите доказват това обстоятелство с копие на заповед за освобождаване  от военна служба. 

16.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).  Кандидатите доказват това обстоятелство с копие на заповед за освобождаване  от военна служба. 

 1. Кандидатите имат право на жалба пред длъжностните лица  отговорни за провеждане на конкурсите, посочени в т. 7 в 7 (седем) дневен  срок от уведомяването им. 
 2. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати,  подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и  назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните  жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от  Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, както следва:

18.1. Подаване на жалба – до 7 (седем) дни от уведомяването на  кандидата. 

18.2. Произнасяне по жалбата – до 14 (четиринадесет дни) от  получаването на жалбата. 

 1. Телефони за контакт и получаване на информация относно  провеждането на конкурса: 

19.1. За длъжностите по Приложение № 1 и Приложение 1.1. във в. ф.  57310 – Ловеч и 54870 – София, 02 92 29 959 и GSM +359 889016908. 19.2. За длъжностите по Приложение № 2 във в. ф. 22700 – Костенец,  GSM 0884542370. 

19.3. За длъжностите по Приложение № 3 във в. ф. 28130 – Стражица,  GSM 0884542385. 

19.4. За длъжностите по Приложение № 4 във в. ф. 24540 – Светлен,  GSM 0889542377. 

19.5. За длъжностите по Приложение № 5 във в. ф. 22960 – Царева Ливада,  GSM 0884542373. 

 1. Съгласно заповед на министъра на отбраната № ОХ-122/09.02.2022г,  началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури: 20.1. Изготвянето на документите от т. 5.13 до т. 5.15. 

20.2. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба,  относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо  годността за военна служба. 

20.3. Изпращането на кандидатите, подали заявление за участие в  конкурса, до военномедицинските органи за установяване годността им за  военна служба. При явяване за установяване годността им за военна служба,  кандидатите да представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н 

6/13.02.2018г. за военномедицинска експертиза. 

20.4. Изпращане до длъжностните лица, отговорни за провеждане на  конкурса на заявленията на кандидатите, попълнени и комплектувани с  необходимите документи, посочени в обявата за конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Приложение № 1, списък на вакантни длъжности във военно формирование 57310 – Ловеч, некласифицирана информация, от 2 (два) листа. 2. Приложение № 1.1, списък на вакантни длъжности във военно формирование 54870 – София, некласифицирана информация, от 1 (един) лист. 3. Приложение № 2, списък на вакантни длъжности във военно формирование 22700 – Костенец, некласифицирана информация, от 1 (един)  лист. 
 2. Приложение № 3, списък на вакантни длъжности във военно формирование 28130 – Стражица, некласифицирана информация, от 1 (един)  лист.
 3. Приложение № 4, списък на вакантни длъжности във военно  формирование 24540 – Светлен, некласифицирана информация, от 1 (един) лист. 6. Приложение № 5, списък на вакантни длъжности във военно  формирование 22960 – Царева Ливада, некласифицирана информация, от 1  (един) лист. 
 4. Приложение № 6, кратка информация за спецификата и основните  функции на обявените вакантни длъжности, некласифицирана информация, от 2  (два) листа. 
 5. Приложение № 7 – Нормативи за изпита по физическа подготовка от 9  (девет) листа. 

КО М АНДИР НА 

КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖ КА 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ 

П ТОДОР ТОДОРОВ  

22.06.2023 г.

Приложение № 1 

СПИСЪК 

на вакантните длъжности във военно формирование 57310 – Ловеч за приемане на военна служба след провеждане на конкурс за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина 

Основни изисквания на длъжността 

Военно 

№ по 

Наименование на 

вакантна длъжност Военно звание 

формирование и място за 

й 

Минимално ниво на 

Специфични изисквания за 

ред 

изпълнение на 

Минимално заемане на длъжността 

о

достъп до 

р

образование и 

Б

редник 3-ти клас,  

службата 

квалификация 

класифицирана информация 

1 Младши оператор Младши специалист по  

редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  

57310 – Ловеч 2 Средно Поверително Няма 

администр ативно  осигуряване 

редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  

57310 – Ловеч 1 Средно Служебно ползване Няма 57310 – Ловеч 2 Средно Служебно ползванеДа притежават сведетелство за  

3 Шофьор-оператор 4 Електро осветител 5 Химик-р азузнавач 6 Радиотелефонист 7 Сапьор-разузнавач 

редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас 

упрявление на МПС кат „B“ 

57310 – Ловеч 2 Средно Служебно ползване Няма 57310 – Ловеч 1 Средно Служебно ползване Няма 57310 – Ловеч 2 Средно Поверително Няма 57310 – Ловеч 1 Средно Служебно ползване Няма

8 Младши шофьор 

9 Младши специалист по ГС 

10 Работник в склад 

Младши специалист по 

редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  

Мредник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  

57310 – Ловеч 1 Средно Служебно ползванеДа притежават сведетелство за  упрявление на МПС кат „B“ 

57310 – Ловеч 2 Средно Служебно ползване Няма 57310 – Ловеч 5 Средно Служебно ползване Няма 

11 

комунално-битово осигуряване 

редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  

57310 – Ловеч 30 Средно Служебно ползване Няма 

12 Хлебопекар 

13 Работник в кухня 14 Деловодител-калкулант 15 Санитар-носач 

16 Шофьор-санитар 

редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1 -ви клас 

57310 – Ловеч 8 Средно Служебно ползване Няма 57310 – Ловеч 26 Средно Служебно ползване Няма 57310 – Ловеч 2 Средно Служебно ползване Няма 

57310 – Ловеч 1 Средно Служебно ползване Няма 

57310 – Ловеч 1 Средно Служебно ползване Да притежават сведетелство за  упрявление на МПС кат „B“ 

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 57310 – ЛОВЕЧ 87 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ЛИЧЕН СЪСТАВ  

НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА  

ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

.2023 г.

Приложение № 1.1 

СПИСЪК 

на вакантните длъжности във военно формирование 54870 – София за приемане на военна служба след провеждане на конкурс за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина 

Основни изисквания на длъжността 

Военно 

№ 

Наименование на вакантна 

длъжностВоенно звание 

по 

формирование и място за 

>8

Минимално ниво 

Специфични изисквания за 

Минимално заемане на длъжността 

ред 

Специалист I степен по  документооборота  

изпълнение на 

службата 

редник 3-ти клас,  

образование и квалификация 

на достъп до класифицирана информация 

в „Регистратура за класифицирана  

и некласифицирана информация” 

Оператор на КИТ  

в отделение „Комуникационно –  

информационни системи” 

Техник по ремонта на КИТ  

в отделение „Комуникационно –  

информационни системи” 

редник 2-ри клас,  редник 1-ви клас 

редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1-ви клас 

редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1-ви клас 

54870 – София 1 Средно Секретно/NS Н яма 

54870 – София 1 Средно Секретно/NS Н яма 54870 – София 1 Средно Секретно/NS Н яма 

М ладш и шофьор  

в група „Бойно осигуряване” 4 

редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1-ви клас 

54870 – София 1 СредноСлужебно ползване 

Свидетелство за  

правоуправление на МПС

Специалист I ва степен по  

съхранение на материални ресурси  в група „Съхранение на  

материални ресурси” 

Войник за поддръжка, обслужване  и охрана на войскови район  

в група „Бойно осигуряване” 

Такелажник в отделение  

„Транспорт и товаро-разтоварни  

дейности” 

редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1-ви клас 

редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1-ви клас 

редник 3-ти клас,  редник 2-ри клас,  редник 1-ви клас 

54870 – София 1 Средно Секретно/NS Н яма 

54870 – София 1 СредноСлужебно 

ползванеН яма 

54870 – София 2 Средно Поверително Н яма 

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54870 – СОФИЯ 8 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ЛИЧЕН СЪСТАВ  

НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА  

ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

.2023 г.

Прилож ение № 2 

СПИСЪК 

на вакантните длъжности във военно формирование 22700 – Костенец за приемане на военна служба след провеждане на конкурс за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Основни изисквания на длъжността 

вакантна длъжност Военно звание>ао£ Наименование на 

Минимално образование и квалификация 

Минимално ниво на достъп до 

класифицирана информация 

Специфични изисквания за заемане на 

длъжността 

1А втом атчик в  

военно формирование 22700 – Костенец редник 3-ти клас  

„О хранителен взвод“ 

редник 2-ри клас  редник 1 -ви клас 

2 Средно Сл.П ням а определни 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ЛИЧЕН СЪСТАВ  

НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА  

ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

.2023 г.

Прилож ение № 3 

СПИСЪК 

на вакантните длъжности във военно формирование 28130 – Стражица за приемане на военна служба след провеждане на конкурс за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Основни изисквания на длъжността 

длъжност Военно звание>ао£ Наименование на вакантна 

Минимално образование и квалификация 

Минимално ниво на достъп до 

класифицирана информация 

Специфични изисквания за заемане на 

длъжността 

1А втом атчик в  

военно формирование 28130 – Стражица редник 3-ти клас  

„О хранителен взвод“ 

редник 2-ри клас  редник 1 -ви клас 

7 Средно Сл.П ням а определни 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ЛИЧЕН СЪСТАВ  

НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА  

ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

.2023 г.

Прилож ение № 4 

СПИСЪК 

на вакантните длъжности във военно формирование 24540 – Светлен за приемане на военна служба след провеждане на конкурс за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Основни изисквания на длъжността 

длъжност Военно звание>ао£ Наименование на вакантна 

Минимално образование и квалификация 

Минимално ниво на достъп до 

класифицирана информация 

Специфични изисквания за заемане на 

длъжността 

1А втом атчик в „О хранителен  

военно формирование 24540 – Светлен редник 3-ти клас  

взвод“ 

редник 2-ри клас  редник 1 -ви клас 

6 Средно Сл.П ням а определни 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ЛИЧЕН СЪСТАВ  

НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА  

ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

.2023 г.

Приложение № 5 

СПИСЪК 

на вакантните длъжности във военно формирование 22960 – Царева Ливада за приемане на военна служба след провеждане на конкурс за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. 

Основни изисквания на длъжността 

Наименование на вакантна длъжност Военно звание 

й 

о

р

Б

Минимално образование и квалификация 

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация 

Специфични 

изисквания за заемане на длъжността 

военно формирование 22960 – Царева Ливада редник 3-ти клас редник  

1 Автоматчик в „Охранителен взвод“ 

2-ри клас редник 1-  ви клас 

4 Средно Сл.П няма определни 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ЛИЧЕН СЪСТАВ В  

КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА  

ПОЛКОВНИК НИКОЛОАЙ НИКОЛОВ 

.2023 г.

Приложение № 6 

КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА 

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34 

ИНФОРМ АЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖ НОСТИТЕ 

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Командване за  логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

„М ладши оператор“ – Отговаря за наличността, съхранението,  законосъобразното и целесъобразното изразходване на финансовите средства,  работи с основните програми от пакета на Microsoft Office и в мрежова среда,  извършва оформянето и архивирането, следи за движението на първичните  счетоводни документи, дневници, регистри по отчетността на финансовите и  материални ресурси, съгласно изискванията на закона за счетоводството и закона  за защита на класифицираната информация. 

„М ладши специалист по административно осигуряване“ – Отговаря за  процеса по назначаване и освобождаване на военнослужещите, изготвя договори  за военна служба и допълнителни споразумения, заповеди и предложения за  награждаване, справки и отчети свързани с личния състав. 

„Ш офьор-оператор“ – Отговаря за зачисления му автомобил, за неговата  техническа изправност и постоянна готовност за използване по предназначение и  изпълнява задачи по отстраняването на допуснатите слабости, констатирани при  контролни проверки. 

„Електро осветител“ – Отговаря за изпълнението на задачи по време на  мероприятия провеждани при полеви условия (походи, учебно-методически  сборове, командно-щабни учения и други мероприятия) с личен състав, техника,  въоръжение и материални средства, да познава добре и да умее да работи с  кабелните мрежи използвани във военното формирование, както и да отстранява  възникнали неизправности по време на експлоатацията им. 

„Химик-разузнавач“ – Отговаря за организацията на защитата от ядрени,  химични и биологични опасни аварии, да участва в радиационното, химическото  и бактериологичното разузнаване и дозиметричен контрол при провеждане на  занятия/операции, да провежда специалната и санитарна обработка на техниката и  личният състав при провеждане на занятия/операции, да спазва правилата за  маскировка, да умее да работи с топографски карти.

„Радиотелефонист“ – Отговаря за числящата се свързочна техника и  осъществява правилната и надеждна работа с нея, осигурява надеждни радио  свръзка и обмен на данни, развръща радиостанцията и поддържа радиостанцията  и числящото се свързочно имущество изправни. 

„Сапьор-разузнавач“ – Отговаря за изправността на приборите и  снараженито за ЯХР и да следи техните показания, да следи периодично  скоростта и посоката на вятъра, Т° на въздуха и почвата и записва получените  данни в МТО дневника, да спазва последователността от действия при  обезвреждане на отделна мина, също така и на ИВУ (импровизирани взривни  устройства). 

„М ладши шофьор” – Отговаря за зачисления му автомобил, за неговата  техническа изправност и постоянна готовност за използване по предназначение и  изпълнява задачи по отстраняването на допуснатите слабости, констатирани при  контролни проверки. 

„М ладши специалист по ГСМ “ – Отговаря за планирането и провеждането  на периодично техническите обслужвания и паркови дни, да познава  устройството, техническите възможности и правилата за използване,  техническото обслужване, съхранение и ремонт на зачислената му техника, води  и оформя правилно формулярите, пътните листи и /или пътни книжки, и други  документи за отчет експлоатацията на зачислената му техника, да организира и  ръководи съхранението и зареждането с ГСМ. 

„Работник в склад“ – Отговаря за поправката на стелажите, палетите и  другото вътрешно оборудване, да проветрява складовите помещения, да се грижи  площадките в района на склада да бъдат винаги свободни, а през зимата незабавно  почистени от сняг, да извършва профилактика на имущества в складовите  помещения. 

„М ладши специалист по комунално-битово осигуряване“ – Отговаря за  използване, техническото обслужване, съхранение и ремонт на зачислената му  техника, да знае нормите за разход на гориво-смазочни материали и да не допуска  преразход и взема мерки за икономичното им използване. 

„Хлебопекар“ – Отговаря за приготвяне на хляб при полеви и стационарни  условия в съответствие с технологичните изисквания за производството на хляб,  да извършва замесване на тестото, формиране и изпичане на тестените изделия, и  последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др.  необходими действия, да знае броя на хранещите се. 

„Работник в кухня“ – Отговаря за спазвне на правилата за лична и  продоволствена хигиена, да извършва правилна предварителна обработка на  продуктите, необходими за приготвянето на храната, да спазва стриктно  правилата за работа и мерките за безопасност при работа с кухненското  оборудване, да се грижи за опазването на инвентара в кухнята и следи за  техническата изправност на кухненско оборудване. 

2

„Деловодител-калкулант“ – Отговаря лично за касовия апарат, неговото  ползване и отчитане, присъства при получаване на продуктите от  продоволствения склад, участва при изготвянето на седмичната меню-разкладка. 

„Санитар-носач“ – Отговаря за обслужване на ранените и болните в  етапите на медицинска евакуация и оказва първа медицинска помощ при  поражения, да владее способите за извличане и изнасяне на ранени, тяхното  натоварване /разтоварване/ на войскови санитарен транспорт. 

„Ш офьор-санитар“ – Отговаря за техническото обслужване, съхранение и  ремонт на зачислената му техника, да участва в медицинското осигуряване на  личния състав на военното формирование през време на занятията по бойната  подготовка и при провеждане на спортни мероприятия, да оказва първа  медицинска помощ и отвежда лично спешните случаи при началника на  медицинския пункт (лекар). 

„Специалист I степен по документооборот” – Отговаря за наличността и  за правилното отчитане, приемане, използване, разпределение, събиране и  съхраняване на материали съдържащи класифицирана информация. 

„Оператор на КИ Т“ – Отговаря за осъществяване на радио свръзка, обмен  на данни и точното предаване на информацията, да познава и спазва правилата за  радиообмен. 

„Техник по ремонта на КИ Т“ – Отговаря за работата с крипто средства,  както тяхното съхранение и отчет, да се грижи за зачисленото му имущество и  техника и своевременно да провежда обслужването. 

„Специалист I степен по съхранение на материалните ресурси” – Отговаря за получаване, съхранение и разпределение материални средства от  централен доволстващ орган, да знае номенклатурата, количеството и качеството на  материалните ресурси. 

„Такелаж ник” – Отговаря за устройството, техническите възможности и  правила за използване на средства за укрепване на товари. 

„Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войскови район“ в  група „Бойно осигуряване” – Отговаря за отстраняванетона възникнали  неизправности в сградите и сградния фонд и прилежащите площи в добро  състояние. 

„А втоматчик” – Охранява районна на военното формирование в което  служи. Поддържа оръжието в постоянна техническа изправност и боеготовност.  Познава мерките за безопасност при боравене със зачисленото му оръжие. Следи  за правилното съхранение и разходване на зачислените му боеприпаси. Извършва  в срок планираните технически обслужвания на зачисленото му оръжие. 

3

Приложение № 7 

ЕДИНЕН АРМ ЕЙСКИ ТЕСТ 

НОРМАТИВ № 1  

БЯГАНЕ „СОВАЛКА ” 10 х 10 м. 

Възрастова група 

Време/сек. 

До 21г. 

II 

От 21 до 26г. 

III 

От 26 до 31г. 

IV 

От 31до 36г. 

От 36 до 4 1г. 

VI 

От 41 до 46г. 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

24.00 100 

24.10 99 

24.20 98 

24.30 97 

24.40 96 

24.50 95 100 

24.60 94 99 

24.70 93 98 

24.80 92 100 97 

24.90 91 99 96 

25.00 90 98 95 100 100 

25.10 89 97 94 99 99 

25.20 88 96 93 98 98 

25.30 87 95 92 97 97 

25.40 86 94 91 96 96 

25.50 85 93 90 95 95 100 100 

25.60 84 92 89 94 94 99 99 

25.70 83 91 88 93 93 98 98 

25.80 82 90 87 92 92 97 97 

25.90 81 89 86 91 91 96 96 

26.00 80 88 85 90 90 95 95 100 100 

26.10 79 87 84 89 89 94 94 99 99 

26.20 78 86 83 88 88 93 93 98 98 

26.30 77 85 82 87 87 92 92 97 97 

26.40 76 84 81 86 86 91 91 96 96 

26.50 75 83 80 85 85 90 90 95 95 100 26.60 74 82 79 84 84 89 89 94 94 99 26.70 73 81 78 83 83 88 88 93 93 98 26.80 72 80 77 82 82 87 87 92 92 97 26.90 71 79 76 81 81 86 86 91 91 96 27.00 70 78 75 80 80 85 85 90 90 95 27.10 69 77 74 79 79 84 84 89 89 94 27.20 68 76 73 78 78 83 83 88 88 93 27.30 67 75 72 77 77 82 82 87 87 92 27.40 66 74 71 76 76 81 81 86 86 91 27.50 65 73 70 75 75 80 80 85 85 90 27.60 64 72 69 74 74 79 79 84 84 89 27.70 63 71 68 73 73 78 78 83 83 88 27.80 62 70 67 72 72 77 77 82 82 87 27.90 61 69 66 71 71 76 76 81 81 86 28.00 60 68 65 70 70 75 75 80 80 85 100 

28.10 59 67 64 69 69 74 74 79 79 84 99 28.20 58 66 63 68 68 73 73 78 78 83 98 28.30 57 65 62 67 67 72 72 77 77 82 97 28.40 56 64 61 66 66 71 71 76 76 81 96 28.50 55 63 60 65 65 70 70 75 75 80 95 28.60 54 62 59 64 64 69 69 74 74 79 94 28.70 53 61 58 63 63 68 68 73 73 78 93 28.80 52 60 57 62 62 67 67 72 72 77 92 28.90 51 59 56 61 61 66 66 71 71 76 91 29.00 50 58 55 60 60 65 65 70 70 75 90 100 

29.10 49 57 54 59 59 64 64 69 69 74 89 99 29.20 48 56 53 58 58 63 63 68 68 73 88 98 1

Възрастова група 

Време/сек. 

До 21г. 

II 

От 21 до 26г. 

III 

От 26 до 31г. 

IV 

От 31до 36г. 

От 36 до 4 1г. 

VI 

От 41 до 46г. 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

29.30 47 55 52 57 57 62 62 67 67 72 87 97 29.40 46 54 51 56 56 61 61 66 66 71 86 96 29.50 45 53 50 55 55 60 60 65 65 70 85 95 29.60 44 52 49 54 54 59 59 64 64 69 84 94 29.70 43 51 48 53 53 58 58 63 63 68 83 93 29.80 42 50 47 52 52 57 57 62 62 67 82 92 29.90 41 49 46 51 51 56 56 61 61 66 81 91 30.00 40 48 45 50 50 55 55 60 60 65 80 90 30.10 39 47 44 49 49 54 54 59 59 64 79 89 30.20 38 46 43 48 48 53 53 58 58 63 78 88 30.30 37 45 42 47 47 52 52 57 57 62 77 87 30.40 36 44 41 46 46 51 51 56 56 61 76 86 30.50 35 43 40 45 45 50 50 55 55 60 75 85 30.60 34 42 39 44 44 49 49 54 54 59 74 84 30.70 33 41 38 43 43 48 48 53 53 58 73 83 30.80 32 40 37 42 42 47 47 52 52 57 72 82 30.90 31 39 36 41 41 46 46 51 51 56 71 81 31.00 30 38 35 40 40 45 45 50 50 55 70 80 31.10 29 37 34 39 39 44 44 49 49 54 69 79 31.20 28 36 33 38 38 43 43 48 48 53 68 78 31.30 27 35 32 37 37 42 42 47 47 52 67 77 31.40 26 34 31 36 36 41 41 46 46 51 66 76 31.50 25 33 30 35 35 40 40 45 45 50 65 75 31.60 24 32 29 34 34 39 39 44 44 49 64 74 31.70 23 31 28 33 33 38 38 43 43 48 63 73 31.80 22 30 27 32 32 37 37 42 42 47 62 72 31.90 21 29 26 31 31 36 36 41 41 46 61 71 32.00 20 28 25 30 30 35 35 40 40 45 60 70 32.10 19 27 24 29 29 34 34 39 39 44 59 69 32.20 18 26 23 28 28 33 33 38 38 43 58 68 32.30 17 25 22 27 27 32 32 37 37 42 57 67 32.40 16 24 21 26 26 31 31 36 36 41 56 66 32.50 15 23 20 25 25 30 30 35 35 40 55 65 32.60 14 22 19 24 24 29 29 34 34 39 54 64 32.70 13 21 18 23 23 28 28 33 33 38 53 63 32.80 12 20 17 22 22 27 27 32 32 37 52 62 32.90 11 19 16 21 21 26 26 31 31 36 51 61 33.00 10 18 15 20 20 25 25 30 30 35 50 60 33.10 9 17 14 19 19 24 24 29 29 34 49 59 33.20 8 16 13 18 18 23 23 28 28 33 48 58 33.30 7 15 12 17 17 22 22 27 27 32 47 57 33.40 6 14 11 16 16 21 21 26 26 31 46 56 33.50 5 13 10 15 15 20 20 25 25 30 45 55 33.60 4 12 9 14 14 19 19 24 24 29 44 54 33.70 3 11 8 13 13 18 18 23 23 28 43 53 33.80 2 10 7 12 12 17 17 22 22 27 42 52 33.90 1 9 6 11 11 16 16 21 21 26 41 51 34.00 8 5 10 10 15 15 20 20 25 40 50 34.10 7 4 9 9 14 14 19 19 24 39 49 34.20 6 3 8 8 13 13 18 18 23 38 48 34.30 5 2 7 7 12 12 17 17 22 37 47 34.40 4 1 6 6 11 11 16 16 21 36 46 34.50 3 5 5 10 10 15 15 20 35 45 34.60 2 4 4 9 9 14 14 19 34 44 34.70 1 3 3 8 8 13 13 18 33 43 34.80 2 2 7 7 12 12 17 32 42 34.90 1 1 6 6 11 11 16 31 41 35.00 5 5 10 10 15 30 40 35.10 4 4 9 9 14 29 39 35.20 3 3 8 8 13 28 38 35.30 2 2 7 7 12 27 37 35.40 1 1 6 6 11 26 36 35.50 5 5 10 25 35 35.60 4 4 9 24 34 35.70 3 3 8 23 33 2

Време/сек. 

II 

III 

Възрастова група IV 

VI 

До 21г. 

От 21 до 26г. 

От 26 до 31г. 

От 31до 36г. 

От 36 до 41г. 

От 41 до 46г. 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 35.80 2 2 7 22 32 35.90 1 1 6 21 31 36.00 5 20 30 36.10 4 19 29 36.20 3 18 28 36.30 2 17 27 36.40 1 16 26 36.50 15 25 36.60 14 24 36.70 13 23 36.80 12 22 36.90 11 21 37.00 10 20 37.10 9 19 37.20 8 18 37.30 7 17 37.40 8 16 37.50 7 15 37.60 6 14 37.70 5 13 37.80 4 12 37.90 3 11 38.00 2 10 

НОРМАТИВ № 2  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОРЕМ НИ ПРЕСИ ЗА 90 СЕКУНДИ Възрастова група 

Брой пъти 

I II III IV V VI До 21г. От 21 до 26г. От 26 до 31г. От 31до 36г. От 36 до 41г. От 41 до 46г. М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

81 100 

80 98 100 

79 96 98 

78 94 100 96 

77 92 98 94 

76 90 96 92 100 

75 88 94 90 98 

74 86 92 88 96 100 

73 84 90 86 94 98 

72 82 88 85 92 96 100 

71 80 86 84 90 94 98 

70 78 84 83 88 92 96 

69 77 82 82 86 90 100 94 

68 76 80 81 84 88 98 92 

67 75 78 80 82 86 96 90 100 

66 74 76 79 81 84 94 89 100 98 

65 73 75 78 80 83 92 88 98 96 

64 72 74 77 79 82 90 87 96 94 

63 71 73 76 78 81 88 86 94 92 

62 70 72 75 77 80 86 85 92 90 100 61 69 71 74 76 79 84 84 90 88 99 60 68 70 73 75 78 82 83 88 87 100 98 59 67 69 72 74 77 80 82 86 86 98 97 58 66 68 71 73 76 78 81 84 85 96 96 57 65 67 70 72 75 77 80 82 84 94 95 56 64 66 69 71 74 76 79 81 83 92 94 55 63 65 68 70 73 75 78 80 82 90 92 54 62 64 67 69 72 74 76 79 81 88 90 53 61 63 66 68 71 73 75 78 80 86 88 52 60 62 65 67 70 72 74 77 79 84 87 100 

3

й п 

II 

III 

Възрастова група IV 

VI 

До 21г. М Ж 

От 21 до 26г. М Ж 

От 26 до 31г. М Ж 

От 31до 36г. М Ж 

От 36 до 41г. М Ж 

От 41 до 46г. М Ж 

I T 

59 61 64 66 69 71 73 76 78 82 86 98 _5£ 

58 60 63 65 68 70 72 75 77 80 85 96 49 

57 59 62 64 67 69 71 74 76 79 84 94 48 

56 58 61 63 66 68 70 73 75 78 83 92 47 

55 57 60 62 65 67 69 72 74 77 82 90 46 

54 56 59 61 64 66 68 71 73 76 80 88 45 

53 55 58 60 63 65 67 70 72 75 78 86 44 

52 54 57 59 62 64 66 69 71 74 76 84 43 

51 53 56 58 61 63 65 68 70 73 74 82 42 

50 52 55 57 60 62 64 67 69 72 73 80 49 51 54 56 59 61 63 66 68 71 72 78 

i i 

48 50 53 55 58 60 62 65 67 70 71 76 

40 

47 49 52 54 57 59 61 64 66 69 70 74 

39 

46 48 51 53 56 58 60 63 65 68 69 72 

3 8 

45 47 50 52 55 57 59 62 64 67 68 70 

37 

44 46 49 51 54 56 58 61 63 66 67 69 

36 

43 45 48 50 53 55 57 60 62 65 66 68 

35 

3133 

42 44 47 49 52 54 56 59 61 64 65 67 41 43 46 48 51 53 55 58 60 63 64 66 31 

40 42 45 47 50 52 54 57 59 62 63 65 39 41 44 46 49 51 53 56 58 61 62 64 

3 1 

38 40 43 45 48 50 52 55 57 60 61 63 

3 3 

37 39 42 44 47 49 51 54 56 59 60 62 

29 

36 38 41 43 46 48 50 53 55 58 58 61 

3 8 

35 37 40 42 45 47 48 52 54 57 56 60 

27 

34 36 39 41 44 46 46 51 52 56 54 58 

26 

33 35 38 40 43 45 45 50 50 55 52 56 

23 

32 34 37 39 42 44 44 48 48 54 50 54 

24 

31 33 36 38 41 43 43 46 46 53 48 52 

23 

30 32 35 37 40 42 42 44 44 52 46 50 

22 

29 31 34 36 39 41 41 42 42 51 44 48 

3 1 

28 30 33 35 38 40 40 40 40 50 42 46 

3 0 

27 29 32 34 37 38 38 38 38 45 40 44 

3 9 

26 28 31 33 36 36 36 36 36 40 38 42 

3 8 

25 27 30 32 34 34 34 34 34 35 36 40 

3 7 

24 26 29 30 32 32 32 32 32 32 34 38 

3 6 

23 25 28 29 30 30 30 30 30 30 32 36 

3 5 

22 24 27 28 28 28 28 28 28 28 30 34 

3 4 

21 23 26 26 26 26 26 26 26 26 28 32 

3 3 

20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 26 30 

3 2 

19 21 22 22 22 22 22 22 22 22 24 28 

3 1 

18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 26 

3 0 

17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 24 

_9_ 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 22 

_ 8

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 20 

_7_ 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 18 

_ 6

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 15 

_5_ 

10 128 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 

_3_ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 

4

Брой пъти 

НОРМАТИВ № 3  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕВИ ОПОРИ ЗА 90 СЕКУН ДИ 

Възрастова група 

I II III IV V VI До 21г. От 21 до 26г. От 26 до 31г. От 31до 36г. От 36 до 41г. От 41 до 46г. М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

75 100 

74 98 

73 96 100 

72 94 98 

71 92 96 100 

70 90 94 98 

69 88 92 96 

68 86 90 94 

67 85 88 92 

66 84 86 90 

65 83 85 88 100 

64 82 84 86 98 

63 81 83 85 96 100 

62 80 82 84 94 98 

61 79 81 83 92 96 

60 78 80 82 90 94 100 59 77 79 81 88 92 98 58 76 100 78 80 86 90 96 57 75 98 77 79 84 88 94 56 74 96 76 100 78 83 86 92 55 73 95 75 98 77 82 84 90 54 72 94 74 96 76 81 83 89 53 71 93 73 95 75 80 82 88 52 70 92 72 94 74 100 79 81 87 51 69 91 71 93 73 98 78 80 86 50 68 90 70 92 72 96 77 100 79 84 49 67 89 69 91 71 95 76 98 78 83 48 66 88 68 90 70 94 75 96 77 100 82 47 65 87 67 89 69 93 74 95 76 99 81 46 64 86 66 88 68 92 73 94 75 98 80 45 63 85 65 87 67 91 72 93 74 97 79 100 

44 62 84 64 86 66 90 71 92 73 96 78 99 43 61 83 63 85 65 89 70 91 72 95 77 98 42 60 82 62 84 64 88 69 90 71 94 76 97 41 59 81 61 83 63 87 68 89 70 93 75 96 40 58 80 60 82 62 86 67 88 69 92 74 95 39 57 79 59 81 61 85 66 87 68 91 73 94 38 56 78 58 80 60 84 65 86 67 90 72 93 37 55 77 57 79 59 83 64 85 66 89 71 92 36 54 76 56 78 58 82 63 84 65 88 70 91 35 53 75 55 77 57 81 62 83 64 87 69 90 34 52 74 54 76 56 80 61 82 63 86 68 89 33 51 73 53 75 55 79 60 81 62 85 67 88 32 50 72 52 74 54 78 59 80 61 84 66 87 31 49 71 51 73 53 77 58 79 60 83 65 86 30 48 70 50 72 52 76 57 78 59 82 64 85 29 47 69 49 71 51 75 56 77 58 81 63 84 28 46 68 48 70 50 74 55 76 57 80 62 83 27 45 67 47 69 49 73 54 75 56 79 61 82 26 44 66 46 68 48 72 53 74 55 78 60 81 25 43 65 45 67 47 71 52 73 54 77 59 80 24 42 64 44 66 46 70 51 72 53 76 58 79 23 41 63 43 65 45 69 50 71 52 75 57 78 22 40 62 42 64 44 68 48 70 51 74 56 77 21 39 61 41 63 42 67 46 69 50 73 55 76 20 38 60 40 62 41 66 44 68 48 72 54 75 19 37 58 38 61 40 65 42 67 46 71 52 74 18 36 56 36 60 38 64 40 66 44 70 50 72 17 34 54 34 58 36 63 38 65 42 68 48 70 16 32 52 32 56 34 62 36 64 40 66 46 68 

5

Брой пъти 

Възрастова група 

I II III IV V VI До 21г. От 21 до 26г. От 26 до 31г. От 31до 36г. От 36 до 41г. От 41 до 46г. М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

15 30 50 31 54 32 60 34 62 38 64 44 66 14 28 48 30 52 31 58 32 60 36 62 42 64 13 26 44 24 50 30 56 31 58 34 60 39 62 12 24 40 26 48 27 54 30 56 32 58 36 60 11 22 36 24 47 26 52 26 54 30 56 33 58 10 20 30 22 46 24 50 24 52 28 54 30 56 9 18 28 20 45 22 45 22 50 26 52 27 54 8 16 24 18 40 20 40 20 45 24 50 24 52 7 14 20 16 35 17 35 18 40 22 44 21 50 6 12 16 14 30 12 33 16 35 19 38 18 43 5 10 12 12 25 10 30 14 33 17 32 15 36 4 8 8 10 20 8 0 12 30 14 26 12 29 3 6 6 9 15 6 15 9 18 9 20 9 22 2 4 4 6 10 4 10 6 12 6 14 6 15 1 2 2 3 5 2 5 3 6 3 7 3 8 

НОРМАТИВ № 4  

КРОС 1000 М ЕТРА 

Време/мин. Възрастова група 

I II III IV V VI 

До 21г. От 21 до 26г. От 26 до 31г. От 31до 36г. От 36 до 41г. От 41 до 46г. М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

3.10 100 

3.11 99 

3.12 98 

3.13 97 

3.14 96 

3.15 95 

3.16 94 

3.17 93 

3.18 92 

3.19 91 

3.20 90 100 

3.21 89 99 

3.22 88 98 

3.23 87 97 

3.24 86 96 

3.25 85 95 

3.26 84 94 

3.27 83 93 

3.28 82 92 

3.29 81 91 

3.30 80 90 100 

3.31 79 89 99 

3.32 78 88 98 

3.33 77 87 97 

3.34 76 86 96 

3.35 75 85 95 

3.36 74 84 94 

3.37 73 83 93 

3.38 72 82 92 

3.39 71 81 91 

3.40 70 80 90 100 

3.41 69 79 89 99 

3.42 68 78 88 98 

3.43 67 77 87 97 

3.44 66 76 86 96 

3.45 65 75 85 95 

3.46 64 74 84 94 

3.47 63 73 83 93 

6

Време/мин. Възрастова група 

I II III IV V VI 

До 21г. От 21 до 26г. От 26 до 31г. От 31до 36г. От 36 до 41г. От 41 до 46г. М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

3.48 62 72 82 92 

3.49 61 71 81 91 

3.50 60 70 80 90 100 

3.51 59 69 79 89 99 

3.52 58 68 78 88 98 

3.53 57 67 77 87 97 

3.54 56 66 76 86 96 

3.55 55 100 65 75 85 95 

3.56 54 99 64 74 84 94 

3.57 53 98 63 73 83 93 

3.58 52 97 62 72 82 92 

3.59 51 96 61 71 81 91 

4.00 50 95 60 70 80 90 

4.01 49 94 59 69 79 89 

4.02 48 93 58 68 78 88 

4.03 47 92 57 67 77 87 

4.04 46 91 56 66 76 86 

4.05 45 90 55 65 75 85 100 4.06 44 89 54 64 74 84 99 4.07 43 88 53 63 73 83 98 4.08 42 87 52 62 72 82 97 4.09 41 86 51 61 71 81 96 4.10 40 85 50 100 60 70 80 95 4.11 39 84 49 99 59 69 79 94 4.12 38 83 48 98 58 68 78 93 4.13 37 82 47 97 57 67 77 92 4.14 36 81 46 96 56 66 76 91 4.15 35 80 45 95 55 65 75 90 4.16 34 79 44 94 54 64 74 89 4.17 33 78 43 93 53 63 73 88 4.18 32 77 42 92 52 62 72 87 4.19 31 76 41 91 51 61 71 86 4.20 30 75 40 90 50 100 60 70 85 4.21 29 74 39 89 49 99 59 69 84 4.22 28 73 38 88 48 98 58 68 83 4.23 27 72 37 87 47 97 57 67 82 4.24 26 71 36 86 46 96 56 66 81 4.25 25 70 35 85 45 95 55 65 80 4.26 24 69 34 84 44 94 54 64 79 4.27 23 68 33 83 43 93 53 63 78 4.28 22 67 32 82 42 92 52 62 77 4.29 21 66 31 81 41 91 51 61 76 4.30 20 65 30 80 40 90 50 100 60 75 4.31 19 64 29 79 39 89 49 99 59 74 4.32 18 63 28 78 38 88 48 98 58 73 4.33 17 62 27 77 37 87 47 97 57 72 4.34 16 61 26 76 36 86 46 96 56 71 4.35 15 60 25 75 35 85 45 95 55 70 4.36 14 59 24 74 34 84 44 94 54 69 4.37 13 58 23 73 33 83 43 93 53 68 4.38 12 57 22 72 32 82 42 92 52 67 4.39 11 56 21 71 31 81 41 91 51 66 4.40 10 55 20 70 30 80 40 90 50 100 65 4.41 9 54 19 69 29 79 39 89 49 99 64 4.42 8 53 18 68 28 78 38 88 48 98 63 4.43 7 52 17 67 27 77 37 87 47 97 62 4.44 6 51 16 66 26 76 36 86 46 96 61 4.45 5 50 15 65 25 75 35 85 45 95 60 4.46 4 49 14 64 24 74 34 84 44 94 59 4.47 3 48 13 63 23 73 33 83 43 93 58 4.48 2 47 12 62 22 72 32 82 42 92 57 4.49 1 46 11 61 21 71 31 81 41 91 56 4.50 45 10 60 20 70 30 80 40 90 55 4.51 44 9 59 19 69 29 79 39 89 54 4.52 43 8 58 18 68 28 78 38 88 53 7

Време/мин. Възрастова група 

I II III IV V VI 

До 21г. От 21 до 26г. От 26 до 31г. От 31до 36г. От 36 до 41г. От 41 до 46г. М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

4.53 42 7 57 17 67 27 77 37 87 52 4.54 41 6 56 16 66 26 76 36 86 51 4.55 40 5 55 15 65 25 75 35 85 50 4.56 39 4 54 14 64 24 74 34 84 49 4.57 38 3 53 13 63 23 73 33 83 48 4.58 37 2 52 12 62 22 72 32 82 47 4.59 36 1 51 11 61 21 71 31 81 46 5.00 35 50 10 60 20 70 30 80 45 100 

5.01 34 49 9 59 19 69 29 79 44 99 5.02 33 48 8 58 18 68 28 78 43 98 5.03 32 47 7 57 17 67 27 77 42 97 5.04 31 46 6 56 16 66 26 76 41 96 5.05 30 45 5 55 15 65 25 75 40 95 5.06 29 44 4 54 14 64 24 74 39 94 5.07 28 43 3 53 13 63 23 73 38 93 5.08 27 42 2 52 12 62 22 72 37 92 5.09 26 41 1 51 11 61 21 71 36 91 5.10 25 40 50 10 60 20 70 35 90 5.11 24 39 49 9 59 19 69 34 89 5.12 23 38 48 8 58 18 68 33 88 5.13 22 37 47 7 57 17 67 32 87 5.14 21 36 46 6 56 16 66 31 86 5.15 20 35 45 5 55 15 65 30 85 5.16 19 34 44 4 54 14 64 29 84 5.17 18 33 43 3 53 13 63 28 83 5.18 17 32 42 2 52 12 62 27 82 5.19 16 31 41 1 51 11 61 26 81 5.20 15 30 40 50 10 60 25 80 5.21 14 29 39 49 9 59 24 79 5.22 13 28 38 48 8 58 23 78 5.23 12 27 37 47 7 57 22 77 5.24 11 26 36 46 6 56 21 76 5.25 10 25 35 45 5 55 20 75 5.26 9 24 34 44 4 54 19 74 5.27 8 23 33 43 3 53 18 73 5.28 7 22 32 42 2 52 17 72 5.29 6 21 31 41 1 51 16 71 5.30 5 20 30 40 50 15 70 5.31 4 19 29 39 49 14 69 5.32 3 18 28 38 48 13 68 5.33 2 17 27 37 47 12 67 5.34 1 16 26 36 46 11 66 5.35 15 25 35 45 10 65 5.36 14 24 34 44 9 64 5.37 13 23 33 43 8 63 5.38 12 22 32 42 7 62 5.39 11 21 31 41 6 61 5.40 10 20 30 40 5 60 5.41 9 19 29 39 4 59 5.42 8 18 28 38 3 58 5.43 7 17 27 37 2 57 5.44 6 16 26 36 1 56 5.45 5 15 25 35 55 5.46 4 14 24 34 54 5.47 13 23 33 53 5.48 12 22 32 52 5.49 11 21 31 51 5.50 10 20 30 50 5.51 9 19 29 49 5.52 8 18 28 48 5.53 7 17 27 47 5.54 6 16 26 46 5.55 5 15 25 45 5.56 4 14 24 44 5.57 3 13 23 43 8

Време/мин. Възрастова група 

I II III IV V VI 

До 21г. От 21 до 26г. От 26 до 31г. От 31до 36г. От 36 до 41г. От 41 до 46г. М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

5.58 2 12 22 42 5.59 1 11 21 41 6.00 10 20 40 6.01 9 19 39 6.02 8 18 38 6.03 7 17 37 6.04 6 16 36 6.05 5 15 35 6.06 4 14 34 6.07 3 13 33 6.08 2 12 32 6.09 1 11 31 6.10 10 30 6.11 9 29 6.12 8 28 6.13 7 27 6.14 6 26 6.15 5 25 6.16 4 24 6.17 3 23 6.18 2 22 6.19 1 21 6.20 20 6.21 19 6.22 18 6.23 17 6.24 16 6.25 15 6.26 14 6.27 13 6.28 12 6.29 11 

9

 

________________________________________________________________

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

9000 Варна, ул. „Преслав” № 16, тел. 552 622, 552 635, факс 603 259 

Рег. № 2085/04.04.2023 г.  

Екз. Единствен  

Копие № 

ОБЯВА 

за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили,  определени за приемане на служба в доброволния резерв на български  граждани след провеждане на конкурс 

 1. Със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната на  Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности  във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на  служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на  конкурс, съгласно Приложение № 1. 
 2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните  изисквания: 

2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго  гражданство; 

2.2. да са годни и психологично пригодни за служба в доброволния резерв; 2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на  длъжността; 

2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,  независимо от реабилитацията; 

2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено  престъпление от общ характер; 

2.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено  дисциплинарно наказание „уволнение”; 

2.7. към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв  да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за  служба в доброволния резерв; 

2.8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в  Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра  на отбраната, Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за  отбраната и въоръжените сили на Република България, както и да не са  отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. 

 1. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като  длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования. 4. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в  доброволния резерв за длъжностите от Приложение № 1 – до 28.07.2023 г.,  включително. Кандидатите подават писмено заявление до командира на  Военноморските сили чрез териториалните структури за водене на военния  отчет на Централно военно окръжие /ЦВО/, с приложени следните документи: 

1/2

4.1. автобиография; 

4.2. копия на документи за придобито образование, допълнителна  квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 4.3. декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения и  копие на документ за трудов стаж (ако има такъв); 

4.4. копие на военноотчетна книжка (стр. 2, 3 и 8, 9 – ако има такава); 4.5. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. т. 1 и 5 от  ЗРВСРБ; 

4.6. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; 

4.7. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния  резерв с по-ниско военно звание от притежаваното в резерва (при  кандидатстване за длъжност, изискваща по-ниско от притежаваното военно  звание), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 от 1111ЗРВСБР; 

4.8. свидетелство за съдимост за работа в МО; 

4.9. експертно решение, удостоверяващо годността за служба в  доброволния резерв; 

4.10. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за  военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са  служили); 

4.11. други документи, свързани с изискванията за заемането на  длъжността. 

 1. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като  задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail. 6. След получаване на документите в Командването на ВМС, с  кандидатите ще бъде проведено изследване за определяне на психологичната  пригодност за служба в доброволния резерв, по допълнителен график (след  28.07.2023 г.). 
 2. Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване с кандидатите по  места и график определени със заповед на командира на Военноморските сили  в периода от 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г. 

Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа  на провеждане на събеседването. 

 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ /П/ КИРИЛ МИХАЙЛОВ 03.04.2023 г. 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

НАТТИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
в.ф. 54 800, София 1113, бул. „Асен Йорданов” № 2, тел: 02/9714924, факс: 02/9228948 Official website: guards-bg.com, Е -mail: ngch@guards-bg.com
О Б Я В А
за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г.
във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
1. Със заповед № РД-147/13.03.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 (петдесет) на вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София, съгласно Приложение № 1.
2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:
– да имат средно или по-високо образование;
– към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 44 години;
– да са годни за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
– да нямат друго гражданство;
– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
– да са психологично пригодни.
3. Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в Националната гвардейска част, следва да подадат лично заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централното военно окръжие в срок до 06.06.2023 г.
1/5
Заявленията на кандидатите да бъдат попълнени четливо, като задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и е-mail. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности. Към заявленията да са приложени следните документи:
3.1. Автобиография;
3.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Кандидатите следва да представят българска диплома за придобито образование или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в българската образователна система;
3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);
3.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ^ 7 от ЗОВСРБ;
3.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо); 3.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
3.7. Копие от военноотчетна книжка стр. 2, 3, 8 и 9 (ако има такава); 3.8. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
3.9. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от военномедицинските органи;
3.10. Свидетелство за съдимост за работа в Министерство на отбраната; 3.11. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);
3.12. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).
3.13. Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна служба (ако притежават такъв от участие в предишен конкурс). Срокът на валидност на протокола за оценката за психологична пригодност , Дърва група“ е 12 месеца от датата на издаването му.
4. До 12.06.2023 г. структурите на Централното военно окръжие изпратят в Националната гвардейска част заявленията заедно с комплектуваните документи на кандидатите.
2/5
5. До 16.06.2023 г. кандидатите за приемане на военна служба ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за кореспонденция, е-mail или по телефон за точния час, датата и мястото за провеждането на оценка на психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им бъде извърш ена такава.
6. На 19.06.2023 г. и 20.06.2023 г. ще се проведе оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на военна служба. Кандидат, който е оповестен и не се яви на оценката или чийто резултат за оценката на психологическата му пригодност е „Втора група“ , отпада от конкурса и не се класира, съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
7. На 23.06.2023 г. кандидатите получили оценка „Първа група“ ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за кореспонденция, е-mail или телефон за часа, датата и мястото за провеждане на конкурса.
8. Входящият бал за всеки допуснат кандидат се формира (за посоченото на първо място в заявлението желание на кандидата), както следва: – За всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение – по 5 точки;
– За притежавано висше образование – 5 точки;
– За оценка от диплома за средно или по-високо образование – средната оценка от дипломата се умножава по 4 и се закръгля до цяло число. (Пример: оценка от диплома 5,30 х 4 = 21,2. Определят се 21 точки).
– За кандидати, които са били на военна служба (кадрова военна служба) и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение” или такива преминали военна подготовка – 5 точки.
9. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.
9.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест” – приложение № 8 от „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във Въоръжените сили на Република България“ (съгласно Приложение № 2).
9.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути.
3/5
9.3. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част се класират по бал в низходящ ред формиран като сума от: – Точките от входящия бал;
– Точките от изпита по физическа подготовка – по точкова система, съгласно нормативите за физическа годност от Единния армейски тест (приложение № 8 от „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във Въоръжените сили на Република България“ – МЗ № ОХ
370/02.05.2018 г.);
– Точките от теста по обща култура – за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка;
– Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидата, подписал договор за служба в доброволния резерв.
9.4. От конкурса отпадат и няма да бъдат класирани:
– Неявилите се кандидати.
– Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част за длъжността „Гвардеец”, които не отговарят на допълнителните изисквания за заемане на длъжността по антропометрични данни.
– Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки за отделен норматив.
– Кандидати, които са получили под 40 точки на теста за обща култура. 9.5. Провеждането на беседа с кандидатите ще се извърши, като им се предложат длъжности по реда на тяхното класиране и на основание на изявеното от тях желание. За всяка проведена беседа се изготвя протокол, подписан от председателя на комисията и от кандидата. Екземпляр от протокола от проведената беседа за предлагане на длъжност се връчва на кандидата.
10. Кандидатите за войници, на които е предложена длъжност, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навърш или годините, посочени в точка 2.
11. Некласираните кандидати имат право на обжалване на решението за некласирането им пред командира на Националната гвардейска част в 7 (седем) дневен срок от уведомяването им. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:
– Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата; 4/5
– Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.
12. Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 08:00 ч. на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.
13. Телефони за допълнителна информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938.
14. Съгласно заповед № ОХ-122/09.02.2022 г. на министъра на отбраната, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури изпращането на кандидатите, подали заявление по т. 3 до военномедицинските органи за установяване на годността им за военна служба. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите да представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.
ПРИЛОЖ ЕНИЯ:
Приложение № 1 – Списък на вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, след провеждане на конкурс, от 2 (два) листа, некласифицирани.
Приложение № 2 – Нормативи за изпит по физическа подготовка, от 8 (осем) листа, некласифицирани.
Приложение № 3 – Съгласие за обработка на лични данни, от 1 (един) лист, некласифициран.
Приложение № 4 – Информация за спецификата и основните функции на обявените вакантни длъжности в НГЧ, от 2 (два) листа, некласифицирани.
КОМАНДИР НА НАЦИ ОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
ПОЛКОВНИК П КЪНЧО ИВАНОВ 15.03.2023 г.
5/5

Приложение № 1
С П И С Ъ К
на вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граж данско средно или висше училище в страната или в чужбина, след провеждане на конкурс
по
Наименование на ва
кантната длъжностВоенно звание
Военно форми рование и мяс то за изпълне
Основни изисквания на длъжността
Минимално
n
ниво на достъп
o
Специфични изисквания на длъжност
ред
редник 1 клас
d
g
ние на служ
бата
54 800 –
Минимално образование и та до класифици
квалификация
рана информа
ция
Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20 – 30
1. Гвардеец 2. Номер от разчет
редник 2 клас редник 3 клас
редник 1 клас редник 2 клас редник 3 клас
София41 Средно образование Поверително
54 800 –
София1 Средно образование Поверително
%, без белези и татуировки по ви димите части на тялото
3. Младши шофьор 4. Младши шофьор
редник 1 клас редник 2 клас редник 3 клас
редник 1 клас редник 2 клас редник 3 клас
54 800 –
София3
54 800 –
София1
Средно образование, во дач на МПС категория „D”
Средно образование, во дач на МПС категория „С+E”
Поверително Валидна категория „D” Поверително Валидна категория „С+E”
1/2
по
Наименование на ва
кантната длъжностВоенно звание
Военно форми рование и мяс то за изпълне
Основни изисквания на длъжността
Минимално
n
ниво на достъп
o
Специфични изисквания на длъжност
ред
редник 1 клас
d
g
ние на служ
бата
54 800 –
Минимално образование и та до класифици
квалификация
рана информа
ция
Средно образование, во
5. Младши шофьор
редник 2 клас редник 3 клас
София4
дач на МПС категория „С”
Поверително Валидна категория „С”
Всичко: 50
Телефонни номера за допълнителна информация: 029228906 и 029228929
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ „ЛИЧЕН СЪСТАВ“
ПОДПОЛКОВНИК П МИЛЕН КИРИЛОВ
15.03.2023 г.

______________________________________________

Министерство на отбраната на Република България 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ 

1606, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от  Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

„Младши авиомеханик” – Изпълнява дейности по подготовката,  експлоатацията, техническото обслужване и съхранението на летателните  апарати. 

„Младши радиомеханик” – Длъжността е свързана с работа по  комуникационно, информационна и навигационна техника. Отговаря за  експлоатацията, поддръжката, регламентите и обслужването на техниката. 

„Младши оператор” – Специалности в областта на компютърни и  информационни системи. Познава и умее да работи, обслужва и поддържа  персонални компютри и периферни и мрежови устройства. Локализира,  диагностицира и отстранява повреди и неизправности по тях. 

„Младши специалист по киберзащита” – Необходимо е техническо  образование и компютърна грамотност. Изпълнява дейности по обслужване и  поддръжка на персонални компютри и периферни и мрежови устройства. 

„Младши електромеханик” – Изпълнява дейности по експлоатацията,  ремонта и поддръжката на електрически системи и съоръжения с високо  напрежение. 

„Младши оператор” – Участва в съставянето, отчитането и съхранението  на документи по оформянето на всички операции свързани с движение и  изменение на качественото (техническо) състояние на материални средства. Води 

отчет за наличността на материалните средства. Подготвя отчети за състоянието  им. 

„Младши радиомеханик на ПАР” – Длъжността е свързана с работа по  комуникационно, информационна и навигационна техника. Отговаря за  експлоатацията, поддръжката, регламентите и обслужването на техниката. 

„Младши оператор” – Извършва оценка на техническото състояние на  апаратурата с която ще работи. Участва в разчета по бойна работа на ЗРК  (зенитно-ракетен комплекс) при откриване и съпровождане на цели. 

„Младши механик” – Изпълнява дейности по експлоатацията  поддръжката, ремонта и съхранението на зачислената му автомобилна и  инженерна техника. 

„Младши шофьор” – Отговаря за зачисления му автомобил, за неговата  техническа изправност и постоянна готовност за използване по предназначение. „Шофьор-оператор” – Отговаря за зачисления му автомобил и агрегати,  за тяхната техническа изправност и постоянна готовност за използване по  предназначение. 

„Шофьор-агрегатчик” – Отговаря за зачисления му автомобил и  агрегати, за тяхната техническа изправност и постоянна готовност за използване  по предназначение. 

„Младши механик-водач” – Изпълнява дейности по експлоатацията  поддръжката, ремонта и съхранението на зачислената му автомобилна и  инженерна техника. 

„Електро-механик акумулаторист” – Изпълнява дейности по  експлоатацията, ремонта и поддръжката на електрически системи и съоръжения и  поддръжка на авиационни батерии. 

„Младши акумулаторист” – Изпълнява дейности по експлоатацията,  ремонта и поддръжката на електрически системи на акумулаторни батерии. „Младши радиотелеграфист” – Длъжността е свързана с работа по  комуникационно, информационна и навигационна техника. Отговаря за  експлоатацията, поддръжката, регламентите и обслужването на техниката.

„Младши планшетист” – Извършва нанасяне на маршрута на въздушните  цели върху планшет в реално време. 

„Номер на ракетно-пускова установка” – Участва в тактически учения с  бойни стрелби, в занятия по техническа и специална подготовка на разчетите на  ракетно-пускови установки (РПУ) в „Огнева команда”. Извършва техническо  обслужване и ремонт на РПУ. 

„Електромеханик-дизелист” – Отговаря за зачисления му автомобил и  агрегати, за тяхната техническа изправност и постоянна готовност за използване  по предназначение. 

„Младши стрелец зенитчик” – Оператор на преносим зенитно-ракетен  комплекс (ПЗРК). Изпълнява дейности по експлоатацията, поддръжката и  съхранението на зачисленото му въоръжение. 

„Техник по ремонт на специално оборудване” – Изпълнява дейности по  експлоатацията, ремонта и поддръжката на електрически системи и генератори за  електрозахранване на специалната техника. 

„Шофьор-агрегатчик” – Отговаря за зачисления му автомобил и  агрегати, за тяхната техническа изправност и постоянна готовност за използване  по предназначение. 

„Младши-готвач” – Участва в дейности по приготвяне на храна за  военнослужещите от формированието в служебно време и по време на учения.

__________________________________________________ 

Министерство на отбраната на Република България 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ 

1606, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

Рег. № 400 – 1379/23.02.2023 г. 

Екз. единствен  

Копие №____ 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от  Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

 1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили  № РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности  за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във  военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва: 

1.1. Съгласно Приложение № 1, за в. ф. 28000-Граф Игнатиево,  32040-Крумово и 36150-Стара Загора – 32 (тридесет и две) длъжности. 1.2. Съгласно Приложение № 2, за в. ф. 34420-Костинброд,  34630-Божурище, 32610-Банкя, 54320-Божурище и 24900-София – 37 (тридесет  и седем) длъжности. 

1.3. Съгласно Приложение № 3, за в. ф. 26030-Безмер – 11 (единадесет)  длъжности. 

1.4. Съгласно Приложение № 4, за в. ф. 26720-Черноморец и  36780-Шабла – 8 (осем) длъжности. 

 1. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо  да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и  въоръжените сили на Република България. 

1

 1. Длъжностни лица, отговорни за провеждане на конкурса: 

3.1.Командира на в. ф. 28000-Г раф Игнатиево, за длъжностите по т.1.1. 3.2.Командира на в. ф. 22320-Божурище, за длъжностите по т.1.2. 3.3.Командира на в. ф. 26030-Безмер, за длъжностите по т.1.3. 3.4.Командира на в. ф. 26720-Черноморец, за длъжностите по т.1.4. 4. Телефони за контакт и информация: 

4.1. За конкурса във в. ф. 28000-Граф Игнатиево – 032 905 510 и 905 511. 4.2. За конкурса във в. ф. 22320-Божурище – (02 92) 28510, 28512. 4.3. За конкурса във в. ф. 26030-Безмер – (046) 666906 вътрешен 47010 и 47011. 

4.4. За конкурса във в. ф. 26720-Черноморец – (056) 544137. 

 1. Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено  заявление в което да посочат до три длъжности само от едно приложение по  т. 1. за участие в конкурса, чрез структурите на ЦВО, до съответното  длъжностно лице по т. 3, в срок до 07.04.2023 г. 
 2. Заявленията на кандидатите по т. 5 да бъдат попълнени четливо, като задължително да се посочва адрес, телефонен номер и e-mail за кореспонденция. Към заявленията да се прилагат следните документи: 6.1. Автобиография. 

6.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна  квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. 6.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на  професионалния опит (ако притежават такъв). 

6.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ^ 7  от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 6.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по високо). 

6.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни. 

2

6.7. Копие от военноотчетната книжка – стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат  такава). 

6.8. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба. 6.9. Свидетелство за съдимост за работа в МО. 

6.10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят  на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора  за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че  са служили). 

6.11. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят  на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по  Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че  са сключили договор за служба в доброволния резерв). 

6.12. Други документи, свързани с изискванията за заемането на  длъжността. 

 1. Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложени  документи от т. 6.1 до т. 6.8 да се извършва лично от всеки кандидат в  структурите на ЦВО. Съгласно т. 6 от заповед на министъра на отбраната  № ОХ-122/09.02.2022 г., документите от т. 6.9 до т. 6.11 се изготвят от ЦВО. 
 2. Структурите на ЦВО изпращат заявленията на кандидатите до  съответните длъжностни лица по т. 3, в срок до 19.05.2023 г. 

Заявленията на кандидатите с приложените документи, за които  експертното решение от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към  Военномедицинска академия (ВМА) удостоверява негодност за военна служба,  се връщат на кандидатите с писмо, съдържащо и причината за връщането. 

 1. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за  обща култура и събеседване с кандидатите. 

9.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се провечрез определяне на качествата им за сила – лицеви опори и коремни преси,  бързина – бягане совалка 10 х 10 м. и издръжливост – крос 1000 м. по 

3

нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във  въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 5. 9.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки  правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на  теста е с продължителност 60 минути. 

9.3. Кандидат, който е получил общо под 200 точки или под 30 точки на  отделен норматив на изпита по физическа подготовка, или под 40 точки на  теста за обща култура, или не се яви на събеседването, отпада от конкурса и не  се допуска за класиране. 

 1. Балът за класиране на кандидатите се формира, като сума от: – точките от изпита по физическа подготовка; 

– точките от теста за обща култура умножени по 2 (две); 

– оценката от дипломата за средно или висше образование, която е  по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена като цяло число; – за притежавано техническо образование – 5 точки; 

– за притежавано техническо образование в областите „Информатика“,  „Електротехника“, „Автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“-  5 точки 

– за притежавано висше образование – 5 точки; 

– за отслужили военна служба/ преминали военна подготовка – 5 точки. Броят на точките получени от изпита по физическа подготовка при формиране на състезателния бал се формира, като сума от точките, получени за  всяко изпълнено упражнение, разделени на 2 (две) и закръглен към цяло число  (пример: общ брой точки от индивидуални резултати за всяко упражнение  257 : 2 = 128,5 ~ 129 точки / 350 : 2 = 175 точки). 

Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на  Република България – при равен бал, на по-предно място се класира кандидата,  изпълняващ служба в доброволния резерв. 

 1. Кандидат, който получи отрицателна оценка на изследването му за  психологическа пригодност в съответствие с Наредба № Н-3 от 03 февруари 

4

2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната,  структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия, преди датата за явяването му на изпита във военното формирование, не  се допуска до участие в конкурса. 

 1. Некласирани кандидати могат да подават жалба пред длъжностните  лица отговорни за провеждане на конкурса, в 7 (седем) дневен срок от  уведомяването им. 
 2. Конкурсът ще се проведе във военните формирования по т. 3 през  периода от 05.06.2023 г. до 30.06.2023 г., по предварително изготвен график. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени по телефон или e-mail за  часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Приложение № 1, списък на вакантните длъжности определени за  приемане на военна служба след провеждане на конкурс във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, с лица, завършили граждански средни  или висши училища в страната и в чужбина, некласифицирана информация, от  2 (два) листа. 
 2. Приложение № 2, списък на вакантните длъжности определени за  приемане на военна служба след провеждане на конкурс във военно формирование 22320-Божурише, с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, некласифицирана информация, от  2 (два) листа. 
 3. Приложение № 3, списък на вакантните длъжности определени за  приемане на военна служба след провеждане на конкурс във военно формирование 26030-Безмер, с лица, завършили граждански средни или висши  училища в страната и в чужбина, некласифицирана информация, от 1 (един)  лист. 

5

 1. Приложение № 4, списък на вакантните длъжности определени за  приемане на военна служба след провеждане на конкурс във военно  формирование 26720-Черноморец, с лица, завършили граждански средни или  висши училища в страната и в чужбина, некласифицирана информация, от  1 (един) лист. 
 2. Приложение № 5 – Нормативи за изпита по физическа подготовка от  9 (девет) листа. 

КОМ АНДИР НА ВОЕННОВЪЗДУШ НИТЕ СИЛИ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР П ДИМИТЪР ПЕТРОВ 

23.02. 2023 г. 

6

КОМ АНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШ НИ ТЕ СИЛИ 

гр. София, бул. „Тотлебен” № 34, п.к. 1606 

Прилож ение № 1 

С П И С Ъ К 

на вакантните длъжности определени за приемане на военна служба след провеждане на конкурс във военно формирование  28000-Граф Игнатиево, с лица, завършили граждански средни или висши училища  

_____________________________________________ в страната и в чужбина.______________________________________________ 

Военно  

Основни изисквания за длъжността 

по 

ред 

Наименование на  вакантната длъжност 

Военно звание 

формирование и  място за  

изпълнение на  службата 

Брой 

Изисквания за  минимално  образование и  квалификация 

Минимално ниво  на достъп до  

класифицирана  информация 

Специфични изисквания на длъжността 

1 Младши авиомеханик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

2 Младши авиомеханик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

28000 – Граф  Игнатиево 

28000 – Граф  Игнатиево 

3 Средно образование 

1 Средно образование 

Поверително Техническо образование 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС, категория „С“ 

3 Младши авиомеханик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

4 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

5 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

6 Младши механик-водач редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

7 Шо фьор-багерист редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

8 Шо фьор-автокранист редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

9 Младши радиомеханик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

28000 – Граф  Игнатиево 

28000 – Граф  Игнатиево 

28000 – Граф  Игнатиево 

28000 – Граф  Игнатиево 

28000 – Граф  Игнатиево 

28000 – Граф  Игнатиево 

28000 – Граф  Игнатиево 

1 Средно образование 

1 Средно образование 

1 Средно образование 

2 Средно образование 

1 Средно образование 

1 Средно образование 

1 Средно образование 

За служебно  ползване 

За служебно  ползване 

За служебно  ползване 

За служебно  ползване 

За служебно  ползване 

За служебно  ползване 

За служебно  ползване 

Техническо образование 

Свидетелство за управление на  

МПС, категория „С“ 

Свидетелство за управление на  

МПС, категория „Д“ 

Свидетелство за управление на  

МПС, категория „С“ 

Свидетелство за управление на  

МПС, категория „С“,  

Правоспособност „Багерист“ 

Свидетелство за управление на  

МПС, категория „С“,  

Правоспособност „Кранист“ 

Техническо образование 

1

10 Младши специалист по  информационно осигуряване 

редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  редник-1 -ви клас 

28000 – Граф  Игнатиево 

1 Средно образование 

За служебно  ползване 

Компютърна грамотност 

11 Младши охранител редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

12 Младши стрелец-зенитчик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

13 Младши готвач редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

32040 –  Крумово 

32040 –  Крумово 

32040 –  Крумово 

1 Средно образование 

1 Средно образование 

1 Средно образование 

За служебно  ползване 

За служебно  ползване 

За служебно  ползване 

не се изискват 

не се изискват 

Диплома за специалност „Готвач“ 

14 Прожекторист редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

32040 –  Крумово 

1 Средно образование 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС, категория „С“ 

15 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

32040 –  Крумово 

6 Средно образование 

За служебно  ползване 

Свидетелство за управление на  МПС, категория „С“ 

16 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

32040 –  Крумово 

1 Средно образование 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС, категория „С+Е“ 

17 Младши специалист по  киберзащита 

редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  редник-1 -ви клас 

32040 –  Крумово 

1 Средно образование 

Поверително не се изискват 

18 Финишьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

32040 –  Крумово 

1 Средно образование 

За служебно  ползване 

Свидетелство за управление на  МПС, категория „С“ 

19 Електроагрегатчик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

20 Младши планшетист редник-3-ти клас  

32040 –  

Крумово 

36150-Стара 

1 Средно образование 

Средно 

Поверително не се изискват 

Поверително Свидетелство за управление на  

редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

21 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1 -ви клас 

Загора 1 

36150-Стара 

Загора 3 

образование 

Средно 

образование 

МПС категория „С“ 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС категория „С“ 

22 Техник по ремонта на  специално оборудване 

редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  редник-1 -ви клас 

36150-Стара 

Загора 1 

32 

2

Средно 

образование 

Поверително Техническо образование и  свидетелство за управление на  

МПС категория „С ” 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ 

гр. София, бул. „Тотлебен” № 34, п.к. 1606 

Приложение №2 

С П И С Ъ К 

на вакантните длъжности определени за приемане на военна служба след провеждане на конкурс във военно формирование  22320-Божурище, с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 

Военно  

Основни изисквания за длъжността 

по 

ред 

Наименование на  вакантната длъжност 

Военно звание 

формирование и  място за  

изпълнение на  службата 

Брой 

Изисквания за  минимално  образование и  квалификация 

Минимално ниво  на достъп до  

класифицирана  информация 

Специфични изисквания на длъжността 

1 Младши оператор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

2 Младши оператор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

3 Младши планшетист редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

4 Младши електромеханик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

5 Младши оператор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

34420- 

Костинброд 

34420- 

Костинброд 

34420- 

Костинброд 

34420- 

Костинброд 

34420- 

Костинброд 

1 Средно 

образование 

1 Средно 

образование 

1 Средно 

образование 

1 Средно 

образование 

1 Средно 

образование 

Секретно не се изискват Поверително не се изискват Поверително не се изискват Поверително не се изискват Поверително не се изискват 

6 Номер на ракетно-пускова  установка 

редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  редник-1-ви клас 

34420- 

Костинброд 

1 Средно 

образование 

Поверително не се изискват 

7 Младши механик-водач редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

8 Младши акумулаторист редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

9 Младши електротехник редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

10 Младши готвач редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

34420- 

Костинброд 

34420- 

Костинброд 

34420- 

Костинброд 

34420- 

Костинброд 

1 Средно 

образование 

1 Средно 

образование 

1 Средно 

образование 

1 Средно 

образование 

Поверително Свидетелство за управление на  

МПС категория „С“ 

Поверително не се изискват 

Поверително Техническо образование 

Поверително не се изискват 

1

11 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

12 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

13 Младши стрелец-зенитчик редник-3-ти клас  

34630- 

Божурище 

34630- 

Божурище 32610-Банкя 

2 Средно 

образование 

3 Средно 

образование 

Средно 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС категория „С“ 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС категория „В“ 

Поверително не се изискват 

редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

14 Младши оператор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

15 Шофьор-агрегатчик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

16 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

32610-Банкя 32610-Банкя 32610-Банкя 

2 2 

образование 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС категория „С+Е“ 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС категория „С+Е“ 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС категория „С и Д“ 

17 Номер на ракетно-пускова  установка 

редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  редник-1-ви клас 

32610-Банкя 

Средно 

образование 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС категория „С“ 

18 Младши готвач редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

19 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

20 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

32610-Банкя 

54320- 

Божурище 1 

54320- 

Божурище 6 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

средно 

образование 

Поверително Удостоверение за готвач 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС, категория „В“ 

Поверително Свидетелство за управление на  МПС, категория „С“ 

21 Младши техник редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

22 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

24900- София 

24900- София 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Служебно ползване 

Служебно ползване 

не се изискват 

Свидетелство за управление на  МПС категория „С“ 

23 Младши телеграфист редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

24900- София 

37 

2

Средно 

образование 

Поверително не се изискват 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ 

гр. София, бул. „Тотлебен” № 34, п.к. 1606 

Приложение № 3 

С П И С Ъ К 

на вакантните длъжности определени за приемане на военна служба след провеждане на конкурс във военно  формирование 26030-Безмер, с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 

Военно  

Основни изисквания за длъжността 

по 

ред 

Наименование на  вакантната длъжност 

Военно звание 

формирование и  място за  

изпълнение на  службата 

Брой 

Изисквания за  минимално  образование и  квалификация 

Минимално ниво  на достъп до  

класифицирана  информация 

Специфични изисквания на  длъжността 

1 Младши електротехник редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

2 Младши охранител редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

3 Младши авиомеханик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

4 Младши радиомеханик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

5 Младши радиомехик на ПАР редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

6 Младши механик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

7 Младши механик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

26030-Безмер 1 Средно 

образование 

26030-Безмер 1 Средно 

образование 

26030-Безмер 3 Средно 

образование 

26030-Безмер 3 Средно 

образование 

26030-Безмер 1 Средно 

образование 

26030-Безмер 1 Средно 

образование 

26030-Безмер 1 Средно 

образование 

11 

1

Служебно ползване 

Служебно ползване 

Служебно ползване 

Служебно ползване 

Служебно ползване 

Служебно ползване 

Служебно ползване 

техническо образование не се изискват 

не се изискват 

Свидетелство за управление  на МПС, категория „С“ 

не се изискват 

не се изискват 

Свидетелство за управление  на МПС, категория „С“ 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ 

гр. София, бул. „Тотлебен” № 34, п.к. 1606 

Приложение № 4 

С П И С Ъ К 

на вакантните длъжности определени за приемане на военна служба след провеждане на конкурс във военно форзмирование 26720-Черноморец, с лица, завършили граждански с зедни или висши училища в страната и в чужбина. 

Военно  

Основни изисквания за длъжността 

по 

ред 

Наименование на  вакантната длъжност 

Военно звание 

формирование и  място за  

изпълнение на  службата 

Брой 

Изисквания за  минимално  образование и  квалификация 

Минимално ниво  на достъп до  

класифицирана  информация 

Специфични изисквания на  длъжността 

1 Електромеханик-дизелист редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

2 Младши радиотелеграфист редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

3 Младши стрелец зенитчик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

4 Младши механик-водач редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

5 Младши механик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

6 Младши автомеханик редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

7 Младши шофьор редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  

редник-1-ви клас 

26720- 

Черноморец 1 

26720- 

Черноморец 1 

26720- 

Черноморец 1 

26720- 

Черноморец 1 

36780-Шабла 

36780-Шабла 

36780-Шабла 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Средно 

образование 

Поверително не се изискват 

Поверително не се изискват 

Поверително не се изискват 

Поверително Свидетелство за  управление на МПС  

категория „С+Е“ 

Поверително не се изискват 

Поверително Свидетелство за  управление на МПС  

категория „С“ 

Поверително Свидетелство за  управление на МПС  

категория „С“ 

8 Номер на ракетно-пускова  установка 

редник-3-ти клас  редник-2-ри клас  редник-1-ви клас 

36780-Шабла 

_______________________________________________

 

С Ъ В М Е С Т Н О  К О М А Н Д В А Н Е  НА  С И Л И Т Е 

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

Рег. № 120 – 698/15.02.2023 г. 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 

 1. Със заповед № 3РД – 189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС). 
 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 
 3. Размер на месечното възнаграждение: 

В съответствие със заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219 лева. 

 1. Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса: – командир на военно формирование 28860 – Горна Малина. 
 2. Място на провеждането на конкурса: 

– военно формирование 28860 – Горна Малина. 

 1. Изисквания за участие в конкурса: 

6.1. Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, коиотговарят на следните изисквания: 

– имат средно или по-високо образование; 

– не са по-възрастни от 40 години; 

– не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, 1

независимо от реабилитацията; 

– срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

– нямат друго гражданство. 

6.2. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) отговарящи на изискванията на т. 6.1, ако: – не са били освободени по дисциплинарен ред; 

– към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст за военно звание „редник“ – 49 години за неупражнилите право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване и 46 години – за упражнилите. 

– кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба). 

 1. Ред за провеждане на конкурса: 

– проверка на подадените документи; 

– допускане до участие; 

– провеждане на изпити; 

– класиране на кандидатите; 

– събеседване с кандидатите издържали изпитите. 

 1. Необходими документи. 

Кандидатите за вакантни длъжности подават заявление до командира на военно формирование 28860 -Горна Малина, чрез структурите на Централно военно окръжие /ЦВО/. 

В заявлението си кандидатите могат да посочват до 3 (три) позиции (длъжности) от обявата. 

Заявлението се попълва четливо, като задължително се посочват актуален адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail. Към заявлението се прилагат следните документи: 

8.1. Автобиография; 

8.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 

8.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв); 

8.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

8.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо); 

8.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични; 

8.7. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са изпълнявали военна служба); 

2

8.8. Свидетелство за съдимост за работа в МО; 

8.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв); 

8.10. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). 

Кандидатите преминават медицински прегледи във Централна военномедицинска комисия (ЦВМК) или Функционалните военномедицински комисии към ВМА, в съответствие с чл. 3 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за Военномедицинската експертиза. 

При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертно решение от ЦВМК, кандидатите да представят документите, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. на министъра на отбраната /писмо направление от военното окръжие, лична карта, военноотчетна книжка на служилите военна служба, лична амбулаторна карта, заверена с печат от личния лекар, етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации) и медицинско удостоверение от психодиспансер/. 

8.11. Протокол от проведена психологична оценка. 

Кандидатите преминават оценка на психологическата пригодност, в съответствие с Наредба Н-3/03.02.2020 г. за психологическото осигуряване в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министерство на отбраната и Българската армия. 

Кандидатите ще бъдат уведомени от длъжностното лице, отговорно за провеждането на конкурса на посочения от тях адрес или e-mail за часа, датата и мястото за явяване за провеждане на оценка за психологическата пригодност. 

8.12. Копие от военноотчетната книжка, страници 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава); 

8.13. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност и др.). 

 1. Място и срок за подаване на документи. 

9.1. Кандидатите за вакантните длъжности, посочените в приложения №№ 1, 2 и 3, е необходимо да подадат лично писмено заявление, с приложените документи към него /без тези по т. 8.7, 8.9, 8.10 и 8.11/, до командира на военно формирование 28860 – Горна Малина, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 24.03.2023 г. включително; 

9.2. Кандидатите за приемане на военна служба след подаване на заявлението и необходимия комплект документи се задължават в 3 (три) 

3

дневен срок от промяна на посочената в заявлението информация за начин на комуникация (адрес за кореспонденция и телефон за контакт) писмено да уведомят структурите от Централно военно окръжие за настъпилата промяна на персоналните данни за контакт; 

9.3. До 31.03.2023 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) изпращат комплектовани документите на кандидатите до командира на военно формирование 28860 – Горна Малина 

9.4. Кандидатите ще бъдат уведомени писмено (на посочения адрес или e mail) за часа, датата и мястото за явяване за провеждане на оценка за психологическата пригодност. 

Краен срок за приключване на психологическа оценката за психологическата пригодност е до 13.04.2023 г. 

 1. Допускането до участие в конкурса включва: 

– проверка на подадените документи; 

– изготвяне на поименен списък на кандидатите; 

– допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията; – писмено уведомяване (на посочения адрес за кореспонденция, по телефон или e-mail) на допуснатите кандидати за датата и мястото за провеждане на конкурса; 

– връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса до военното окръжие, в което са подадени с писмени мотиви за отказа. 

 1. Период за провеждане на конкурса: 

От 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г. включително, по предварително разработен график. 

 1. Конкурса включва: 

– тест за проверка на общата култура; 

– изпит за определяне на физическата годност. 

Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 120 (сто и двадесет) минути. 

Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в съответствие с „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България” (обявена с МЗ № ОХ-370/02.05.2018 г.) и включва: 

– упражнение № 2 (бягане „Совалка” 10х10 метра); 

– упражнение № 3 (крос 1000 метра); 

– упражнение № 11 (коремни преси за 90 секунди); 

– упражнение № 12 (лицеви опори за 90 секунди). 

Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са показани в Приложение № 4. 

4

 1. Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурса – съгласно Приложение № 5. Не се допускат до класиране за вакантните длъжности и отпадат от конкурса, кандидатите: 

– получили по-малко от 40 (четиридесет) точки на теста за обща култура, равняващи се на оценка „Слаб” („Неудовлетворителен”); – получили под 200 точки на изпита за определяне на физическата годност или под 30 точки на отделен норматив, равняващи се на оценка „Слаб” („Неудовлетворителен”). 

– за които преди датата на провеждане на конкурса не е удостоверено „психологично пригоден за приемане на военна служба” (от протокола, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА). 

 1. Събеседване с кандидатите, издържали изпитите. 

С кандидатите класирани при конкурса се провеждат беседи за предлагане на длъжности. 

Кандидатите се уведомяват за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването и резултатите от конкурса. 

Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса. 

 1. Ред за обжалване. 

Кандидатите имат право на жалба пред длъжностното лице, до което се подава заявлението, в 7-дневен срок от запознаването с класирането. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от получаването на жалбата. Решението му е окончателно. 

 1. Сключване на договори за военна служба. 

16.1. Сключването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на сроковете за обжалване. 

16.2. След сключването на договора за военна служба: 

– лицето, което притежава изискващото се за длъжността разрешение за достъп до класифицирана информация, се приема на военна служба и се назначава на длъжност; 

– лицето, което не притежава изискващото се за длъжността разрешение за достъп до класифицирана информация, се приема на военна служба, назначава се на длъжност и се взема в разпореждане по специален щат на министъра на отбраната до издаването на изискващото се разрешение или отказ. 

 1. Телефони за контакти: 

– военно формирование 28860 – Горна Малина: 02/92 29810 и 02/92 29812.

_________________________________________________

 ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259 

Рег. № 753/06.02.2023 г. 

Екз. Единствен  

Копие № 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ (П) КИРИЛ МИХАЙЛОВ 

06.02.2023 г. 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 

 1. Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжностнаселено място, където се намира формированието и военнопощенски номер. 

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-34/25.01.2023 г., е разкрита процедура за обявяване на  95 (деветдесет и пет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, както  следва: виж тук

___________________________________________________

ОБЯВА

Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

Със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 81 места за обучение на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна в специалности: Корабоводене за ВМС – 21, Корабни машини и механизми за ВМС – 12, Военноморски комуникационни и радиотехнически системи – 9, Кибероперации – 11, Логистика на формированията от ВМС – 5, Мехатроника – 3, Медицинско осигуряване на въоръжените сили – 20.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и на www.naval-acad.bg

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 23.06.2023 година.

_________________________________________________

ОБЯВА

 

Относно обявяване на прием на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново

 

 Със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 384 места за обучение на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново в специалности: Мотопехотни и танкови войски – 78, Разузнаване – 18, Електронно разузнаване и електронна война – 6, Полева артилерия – 65, ПВО на войските – 26, Инженерни войски – 6, АИР – 7, РТВ – 13, Войски за ЯХБЗ и Е – 15, Наземно базирани средства за ПВО и ПРО – 15, АЗРСООБП – 13, Материални ресурси, предвижване и транспорт – 55, Танкова и автомобилна техника – 25, Военни КИС – КТ и Т – 23, Военни КИС – Компютърни системи и киберсигурност – 19.

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и на www.nvu.bg

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 09.06.2023 година.

__________________________________________________

ОБЯВА

 

Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия

 

Със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 49 места за обучение на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия в специалности: Летец – пилот – 19, Ръководител на полети (щурман – управление на въздушно движение) – 9, Летателни апарати и авиационни двигатели – 9, Авиационни, електроприборни и автоматични системи – 7, Логистика на формированията от ВВС – 5.

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и на www.af-acad.bg

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20.06.2023 година.

________________________________________________

 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 

 1. Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжноститенаселено място, където се намира формированието и военнопощенски номер. 

1/7

Със заповед № ЛС-13130.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ е разкрита процедура за обявяване на матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва: Пълният текст виж тук.