Начало Общество Стани войник! Бъди един от нас!

Стани войник! Бъди един от нас!

СПОДЕЛИ

 

____________________________________________________

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и

в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г.,

във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните

София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък,

Смолян и Мусачево

 1. Със заповед No 3РД-1591/30.11.2022г. на командира на Сухопътните

войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за

приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши

училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

1.1. във в. ф. 52750 – София, 20 бр. съгласно Приложение No 1;

1.2. в гарнизон Стара Загора, 25 бр. съгласно Приложение No 2;

1.3. в гарнизон Ямбол, 55 бр. съгласно Приложение No 3

1.4. във в. ф. 52740 – Хасково, 15 бр. съгласно Приложение No 4;

1.5. във в. ф. 38220 – Плевен, 5 бр. съгласно Приложение No 5;

1.6. във в. ф. 34750 – Карлово, 80 бр. съгласно Приложение No 6;

1.7. във в. ф. 28330 – Смолян, 15 бр. съгласно Приложение No 7;

1.8. във в. ф. 42600 – Мусачево, 10 бр. съгласно Приложение No 8;

 1. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните

изисквания:

– да имат средно или по-високо образование;

– към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40

години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и

въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите

правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото

1

си на пенсия;

– да са годни за военна служба;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,

независимо от реабилитацията;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено

престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено

дисциплинарно наказание „уволнение”;

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на

министъра на отбраната;

– да са психологично пригодни.

 1. До 20.01.2023г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности

да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено

заявление до:

3.1. Командира на в. ф. 52750 – София, за длъжностите по Приложение

No 1;

3.2. Командира на в. ф. 24150 – Стара Загора, за длъжностите по

Приложение No 2;

3.3. Командира на в. ф. 54100 – Ямбол, за длъжностите по Приложение

No 3

3.4. Командира на в. ф. 52740 – Хасково, за длъжностите по Приложение

No4;

3.5. Командира на в. ф. 38220 – Плевен, за длъжностите по Приложение

No5;

3.6. Командира на в. ф. 34750 – Карлово, за длъжностите по Приложение

No6;

3.7. Командира на в. ф. 28330 – Смолян, за длъжностите по Приложение

No7;

3.8. Командира на в. ф. 42600 – Мусачево, за длъжностите по Приложение

No 8.

 1. В заявлението си кандидатите да посочват само по 1 /една/ желана

длъжност (само от 1 приложение) и задължително да изразяват своето

съгласие или несъгласие, да им бъде предложена друга подходяща длъжност

2

от съответното приложение, за което кандидатстват. Заявленията да бъдат

попълнени четливо, като задължително да се посочва адрес за

кореспонденция, телефонен номер и e-mail.

 1. Към заявлението по т. 3, кандидатите да приложат следните документи:

5.1. Автобиография;

5.2. Копие от диплома за средно образование. Кандидатите следва да

представят българска диплома или чуждестранна такава, която е

легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в

българската образователна система;

5.3. Копие от диплома за висше образование – ако притежават такава.

5.4. Копие от други дипломи /удостоверения, сертификати/ за придобита

допълнителна квалификация и правоспособност, свързани с изискванията за

заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС,

за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски

език по STANAG 6001 и др.).

5.5. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на

професионалния опит (ако притежават такъв);

5.6. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5^7 от

ЗОВСРБ;

5.7. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско

военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

5.8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

5.9. Копие от военноотчетната книжка, стр. 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава);

5.10. Декларация за упражнено/неупражнено право на пенсия при

условията на Кодекса за социално осигуряване, съгласно Приложение No 9.

5.11. Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна

служба (ако притежават такъв от участие в друг конкурс). Срокът на валидност

на протокола според заключението е както следва:

5.11.1. „Психологично пригоден за военна служба“ – 12 месеца.

3

5.11.2. „Психологично непригоден за военна служба“ – 6 месеца.

5.12. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба

(издава се от структурите на Военномедицинска академия (ВМА) и се изпраща

служебно до съответната структура на ЦВО);

5.13. Свидетелство за съдимост за работа в системата на МО (изготвя се в

структурите на ЦВО);

5.14. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на

военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за

военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са

служили) – (изготвя се в структурите на ЦВО);

5.15. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на

военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по

Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че

са сключили договор за служба в доброволния резерв) – (изготвя се в

структурите на ЦВО).

 1. До 24.03.2023г. структурите на ЦВО да изпращат до командирите по

т. 3 заявленията на кандидатите, попълнени и комплектувани с необходимите

документи съгласно изискванията на т. 3, 4 и 5.

 1. Съгласно заповедта за обявяването на конкурса, за длъжностни лица

отговорни за провеждането му, са определени командирите на военни

формирования посочени в т. 3, за длъжностите по съответните приложения.

 1. Кандидатите за конкурса ще бъдат уведомени писмено от

командирите по т. 7 (на посочения адрес за кореспонденция или e-mail), за

датата, часа и мястото на явяване за провеждане на оценка на

психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им

бъде извършена такава.

Крайният срок за приключване на оценката на психологичната пригодност

е до 26.04.2023г.

4

 1. Не по-късно от пет работни дни преди началото на конкурса,

допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и

мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за

кореспонденция или е-mail, а на кандидатите, които не са допуснати до

участие в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ.

 1. Конкурсът ще се проведе за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г. по

места, както следва:

10.1. За длъжностите по Приложение No 1, във в. ф. 52750 – София.

10.2. За длъжностите по Приложение No 2, във в. ф. 24150 – Стара Загора.

10.3. За длъжностите по Приложение No 3, във в. ф. 54100 – Ямбол.

10.4. За длъжностите по Приложение No 4, във в. ф. 52740 – Хасково.

10.5. За длъжностите по Приложение No 5, във в. ф. 38220 – Плевен.

10.6. За длъжностите по Приложение No 6, във в. ф. 34750 – Карлово.

10.7. За длъжностите по Приложение No 7, във в. ф. 28330 – Смолян.

10.8. За длъжностите от Приложение No 8, във в. ф. 42600 – Мусачево.

 1. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за

проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.

11.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез

определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина

(бягане „Совалка” 10х10 метра) и издръжливост (крос 1000 метра) по

нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във

Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение No 10.

11.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100

въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.

Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути.

11.3. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа

подготовка или под 30 точки на отделен норматив или съответния брой точки

на теста за проверка на общата култура на кандидатите, равняващ се на оценка

„Слаб 2,00” („Неудовлетворителен”), отпада от конкурса.

11.4. Кандидат, който не се яви на събеседването, отпада от конкурса.

5

 1. След провеждането на конкурсните изпити се изготвя общо

класиране на кандидатите. Класирането се извършва по точкова система, като

балът се закръгля до втория знак след десетичната запетая и се образува чрез

сбор от точките по следните критерии:

12.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка;

12.2. Получените точки на теста за проверка на общата култура на

кандидатите;

12.3. Оценката от дипломата за средно образование, умножена по две;

12.4. Пет точки за притежавано висше образование;

12.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба (кадрова

военна служба) и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно

наказание „уволнение”;

12.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност,

което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за

завършено обучение;

12.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език

съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:

* за ниво 1-1-1-1 – десет точки;

* за ниво между 1 и 2 – петнадесет точки;

* за ниво 2-2-2-2 и по-високо – двадесет точки.

12.8. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на

Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидата,

подписал договор за служба в доброволния резерв.

 1. В деня на провеждане на конкурсните изпити, успешно издържалите

ги кандидати ще бъдат уведомени за часа, датата и мястото за явяване на

събеседването.

 1. Кандидатите се запознават с класирането и получения бал в деня на

явяване на събеседването.

 1. Събеседването с кандидатите се провежда по реда на тяхното

класиране. По време на беседата на кандидата се предлага длъжност съгласно

6

подаденото заявление, ако същата е свободна, или друга подходяща длъжност, при

изявено съгласие в заявлението.

 1. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на

военна служба, ако към датата на приемането на военна служба не са

навършили 40 (41 или 44) години. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ

възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които

отговарят на следните условия:

16.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във

въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

Кандидатите доказват това обстоятелство с копие на заповед за освобождаване

от военна служба;

16.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години

след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват това обстоятелство с копие на заповед за освобождаване

от военна служба;

16.3. Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на

пенсия, а 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Кандидатите

доказват това обстоятелство с декларацията по Приложение No 9.

 1. Кандидатите имат право на жалба пред длъжностните лица

отговорни за провеждане на конкурсите, посочени в т. 7 в седем дневен срок

от уведомяването им.

 1. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати,

подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и

назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните

жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от

Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

18.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата;

18.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на

жалбата.

7

 1. Телефони за контакт и получаване на информация относно

провеждането на конкурса:

19.1. За длъжностите от Приложение No 1 във в. ф. 57250 – София, (02)

9228325;

19.2. За длъжностите от Приложение No 2 във в. ф. 24150 – Стара Загора,

(042) 615810 /вътр. 42010/;

19.3. За длъжностите от Приложение No 3 във в. ф. 54100 – Ямбол, (046)

661995 /вътр. 47360/;

19.4. За длъжностите от Приложение No 4 във в. ф. 52740 – Хасково, (038)

622725 /вътр. 38010/;

19.5. За длъжностите от Приложение No 5 във в. ф. 38220 – Плевен, (064)

896022 /вътр. 64210/;

19.6. За длъжностите от Приложение No 6 във в. ф. 34750 – Карлово, (0335)

94590 или (0335) 94679 /вътр. 33010, 33011/;

19.7. За длъжностите от Приложение No 7 във в. ф. 28330 – Смолян, (0301)

63071, /вътр. 30110/;

19.8. За длъжностите от Приложение No 8 във в. ф. 42600 – Мусачево, (02)

9229310

 1. Съгласно заповед на министъра на отбраната No ОХ-122/09.02.2022г,

началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:

20.1. Изготвянето на документите от т. 5.13 до т. 5.15;

20.2. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба,

относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо

годността за военна служба;

20.3. Изпращането на кандидатите, подали заявление за участие в

конкурса, до военномедицинските органи за установяване годността им за

военна служба. При явяване за установяване годността им за военна служба,

кандидатите да представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба No Н-

6/13.02.2018г. за военномедицинска експертиза;

20.4. Изпращане до длъжностните лица, отговорни за провеждане на

конкурса на заявленията на кандидатите, попълнени и комплектувани с

необходимите документи, посочени в обявата за конкурса.

 

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР П МИХАИЛ ПОПОВ

 

_____________________________________

ОБЯВА

за вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Със заповед № 3РД-1591/30.11.2022 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 225 (двеста двадесет и пет) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) на Сухопътните войски, както следва: в.ф. 52750–София, гарнизон Стара Загора, гарнизон Ямбол, в.ф. 52740 – Хасково, в.ф. 38220-Плевен, в.ф. 34750 – Карлово, в.ф. 28330 – Смолян, в.ф. 42600 – Мусачево.

Информация по обявата, заповедта на командира на Сухопътните войски, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ- 20.01.2023 година

___________________________________________________

ОБЯВА 

 

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

Рег. № 120 – 4674/10.11.2022 г. 

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни  формирования от състава на Съвместното командване на силите за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища, в страната или в чужбина 

 1. Със заповед № 3РД – 787/09.11.2022 г. на командира на Съвместното  командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на  лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в  чужбина на 16 (шестнадесет) длъжности за войници във военни  формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС)
 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да  отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и  въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).  
 3. Размер на месечното възнаграждение:  

В съответствие със заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на  отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не помалък от  1219 лева. 

 1. Длъжностни лица, отговорни за провеждането на конкурса: 4.1. Командирът на военно формирование 22980 София, за длъжностите  във военно формирование 22980 София и военно формирование  52210 – Банкя, съгласно Приложения № № 1 и 2. 

4.2. Командирът на военно формирование 28860 – Горна Малина, за  длъжностите във военно формирование 28860 Горна Малина, съгласно  Приложение № 3. 

 1. 5. Място на провеждането на конкурса: 

във военно формирование 22980 София – за длъжностите във военни  формирования 22980 София и 52210 Банкя; 

във военно формирование 28860 Горна Малина – за длъжностите във  военно формирование 28860 Горна Малина. 

 1. 6. Начин на провеждане на конкурса: 

проверка на подадените документи; 

допускане до участие

провеждане на изпити

класиране на кандидатите

събеседване с кандидатите издържали изпитите

 1. Необходими документи.  

Кандидатите за вакантни длъжности подават заявление до командирите  на съответното военни формирования по т. 4 от обявата, чрез структурите на  Централно военно окръжие /ЦВО/.

Заявлението се попълва четливо, като задължително се посочват актуален  адрес за кореспонденция, телефонен номер и email. Към заявлението се  прилагат следните документи:  

7.1. Автобиография;  

7.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна  квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;  7.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на  професионалния опит (ако притежават такъв);  

7.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7  от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;  7.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с пониско  военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават повисоко);  7.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични;  

7.7. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за  военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са  изпълнявали военна служба);  

7.8. Свидетелство за съдимост за работа в МО

7.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на  военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че  са сключили договор за служба в доброволния резерв);  

7.10. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,  издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към  Военномедицинска академия (ВМА).  

Кандидатите преминават медицински прегледи във Централна  военномедицинска комисия (ЦВМК) или Функционалните военномедицински  комисии към ВМА, в съответствие с чл. 3 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за  Военномедицинската експертиза. 

При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертно  решение от ЦВМК, кандидатите да представят документите, съгласно чл. 21,  ал.1 от Наредба № Н–6/13.02.2018 г. на министъра на отбраната /писмо направление от военното окръжие, лична карта, военноотчетна книжка на  служилите военна служба, лична амбулаторна карта, заверена с печат от личния  лекар, етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания,  операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени  имунизации) и медицинско удостоверение от психодиспансер/.  

7.11. Протокол от проведена психологична оценка. 

Кандидатите преминават оценка на психологическата пригодност , в  съответствие с Наредба Н3/03.02.2020 г. за психологическото осигуряване в  Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на  Министерство на отбраната и Българската армия.  

Кандидатите ще бъдат уведомени от длъжностните лица, отговорни за  провеждането на конкурса на посочения от тях адрес или e-mail за часа,  датата и мястото за явяване за провеждане на оценка за психологическата  пригодност.

7.12. Копие от военноотчетната книжка, страници 2 и 3, 8 и 9 (ако имат  такава);  

7.13. Други документи, свързани с изискванията за заемането на  длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за  завършени курсове за военноотчетната специалност и др.).  

В заявлението си кандидатите могат да посочват до 3 (три) позиции  (длъжности) от обявата. 

 1. 8. Място и срок за подаване на документи.  

8.1. Кандидатите за вакантните длъжности, посочените в приложения  №№ 1, 2 и 3, е необходимо да подадат лично писмено заявление, с приложените документи към него /без тези по т. 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10/, до  командирите на военни формирования, посочени в т. 4, чрез структурите на  Централно военно окръжие (ЦВО) до 25.11.2022 г. включително; 

8.2. Кандидатите за приемане на военна служба след подаване на  заявлението и необходимия комплект документи се задължават в 3 (три)  дневен срок от промяна на посочената в заявлението информация за начин  на комуникация (адрес за кореспонденция и телефон за контакт) писмено да  уведомят структурите от Централно военно окръжие за настъпилата промяна  на персоналните данни за контакт; 

8.3. До 02.12.2022 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО)  изпращат комплектовани документите на кандидатите до длъжностните лица,  отговорни за провеждане на конкурса, посочени в т. 4. 

8.4. Кандидатите ще бъдат уведомени писмено от командирите по т. 4  (на посочения адрес или e-mail) за часа, датата и мястото за явяване за  провеждане на оценка за психологическата пригодност. 

Краен срок за приключване на психологическа оценката за  психологическата пригодност е до 09.12.2022 г. 

 1. Допускането до участие в конкурса включва:  

проверка на подадените документи;  

изготвяне на поименен списък на кандидатите;  

допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията;  писмено уведомяване (на посочения адрес за кореспонденция, по  телефон или email) на допуснатите кандидати за датата и мястото за  провеждане на конкурса; 

връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до  участие в конкурса до военното окръжие, в което са подадени с писмени мотиви за отказа

 1. Период за провеждане на изпитите

От 12.12.2022 г. до 16.12.2022 г. включително, по предварително разработен график

 1. Изпитът включва:  

тест за проверка на общата култура;  

изпит за определяне на физическата годност; 

Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен  отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с  продължителност до 120 (сто и двадесет) минути

Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в  съответствие с „Ръководство по физическа подготовка и организиране на  спортната дейност във въоръжените сили на Република България” (обявена с МЗ № ОХ–370/02.05.2018 г.) и включва:  

упражнение № 2 (бягане „Совалка” 10х10 метра);  

упражнение № 3 (крос 1000 метра);  

упражнение № 11 (коремни преси за 90 секунди);  

упражнение № 12 (лицеви опори за 90 секунди).  

Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са  показани в Приложение № 4. 

 1. Критерии и ред за формиране на състезателния бал на  кандидатите, допуснати до участие в конкурса съгласно Приложение № 5. Не се допускат до класиране за вакантните длъжности и отпадат от конкурса, кандидатите:

получили помалко от 40 (четиридесет) точки на теста за обща  култура, равняващи се на оценка „Слаб” („Неудовлетворителен”); – получили под 200 точки на изпита за определяне на физическата  годност или под 30 точки на отделен норматив, равняващи се на оценка  „Слаб” („Неудовлетворителен”)

за които преди датата на провеждане на конкурса не е удостоверено  „психологично пригоден за приемане на военна служба”  (от протокола, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП)  към Военномедицинска академия (ВМА). 

 1. Събеседване с кандидатите, издържали изпитите

С кандидатите спечелили конкурса се провеждат беседи за предлагане на  длъжности.  

Кандидатите се уведомяват за датата, часа и мястото за провеждане на  събеседването и резултатите от конкурса.  

Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса.  

В съответствие с чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, кандидатите за войници,  спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на  сключване на договора за военна служба не са навършили  40 (четиридесет) години. 

В съответствие с чл. 141, ал. 6, от ЗОВСРБ, кандидатите да не са  навършили 41 години за упражнилите правото си на пенсия или 44 години  за неупражнилите правото си на пенсия.

 1. Ред за обжалване. 

Кандидатите имат право на жалба пред длъжностното лице, до което се  подава заявлението, в 7дневен срок от запознаването с класирането.  Длъжностното лице се произнася в 14дневен срок от получаването на жалбата.  Решението му е окончателно. 

 1. Сключване на договори за военна служба. 

15.1. Сключването на договорите за военна служба, приемането на военна  служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва  след изтичането на сроковете за обжалване

15.2. След сключването на договора за военна служба: 

лицето, което притежава изискващото се за длъжността разрешение за  достъп до класифицирана информация, се приема на военна служба и се  назначава на длъжност; 

лицето, което не притежава изискващото се за длъжността разрешение  за достъп до класифицирана информация, се приема на военна служба,  назначава се на длъжност и се взема в разпореждане по специален щат на  министъра на отбраната до издаването на изискващото се разрешение или  отказ. 

 1. Телефони за контакти

военно формирование 28860 – Горна Малина: 02/92 29810 и 02/92 29812; – военно формирование 22980 – София:02/92 28460 и 02/92 28461. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Приложение № 1 – Списък на вакантни войнишки длъжности във  военно формирование 22980 – София, за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 1 (един) лист, некласифицирано; 
 2. Приложение № 2 – Списък на вакантни войнишки длъжности във  военно формирование 52210 Банкя, за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 1 (един) лист, некласифицирано; 
 3. Приложение № 3 – Списък на вакантни войнишки длъжности във  военно формирование 28860 – Горна Малина, за приемане на военна служба на  лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в  чужбина 1 (един) лист, некласифицирано;  
 4. Приложение № 4 – Нормативи за изпита по физическа подготовка от  9 (девет) листа, некласифицирано;  
 5. 5. Приложение № 5 – Критерии и ред за формиране на състезателния бал  на кандидатите от 3 (три) листа, некласифицирано. 

КОМАНДИР НА  

СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

ГЕНЕРАЛМАЙОР 

ВАЛЕРИ ЦОЛОВ 

___.11.2022 г.

Единен армейски тест

____________________________________________________

__________________________________________

О Б Я В А 

за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 

 1. Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжноститенаселено място, където се намира формированието и военнопощенски номер. 

1/7

Със заповед № ЛС-13130.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ е разкрита процедура за обявяване на матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва: Пълният текст виж тук.