Начало Общество Свободна работна позиция за длъжността „Главен експерт Образование и младежки дейности“

Свободна работна позиция за длъжността „Главен експерт Образование и младежки дейности“

382
0
СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Главен експерт Образование и младежки дейности” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

Организира и контролира дейностите в областта на образование и младежките дейности, регламентирани със ЗПУО,ДОС,ЗМС и други законови и подзаконови нормативни актове в тези области.

• Участва в процеса на събиране на информация, и изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието и младежките дейности, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива.

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи образованието и младежките дейности.

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие, като познава правомощията на образователните институции, младежките организации на територията на общината, НПО и благотворителни организации.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

2. Професионален опит –  Минимум 2 години в областта на образованието и хуманитарните дейности.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

  1. Професионални направления: Педагогически науки, филология или специалности „Младежка идентичност и спорт“, “Журналистика“, “Право“.
  2. Да познава: ЗПУО, ДОС в образованието, ЗМСМА, Закон за младежта и спорта  и др. нормативни и поднормативни актове в системата на образование  и младежките дейности др.;
  3. Личностни умения и компетентности

– аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

– лични качества – инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

  1. Компютърна грамотност – работа с MS оffice, internet, ел. поща.

ІV. Профилът на успешния кандидат включва:

Отлични комуникационни и аналитични умения, адаптивност, способност за работа в екип, умение за управление на информационни ресурси, предприемачески дух и мислене. Инициативност, внимание към детайла, логичност, позитивно и перспективно мислене, високо чувство на отговорност, самоконтрол и професионална етика.

V. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

VІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата за І-ва степен : от 550 лв. до 1200 лв.

VІІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 30 юни 2016 г. /включително/  – 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.