Начало Общество Свободна работна позиция за социален работник

Свободна работна позиция за социален работник

34
0
СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“ гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31

ОБЯВЯВА

ЦНСТДМ „Закрила” обявява прием на документи за длъжността

„социален работник“

І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

– Образование – висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика;

– Трудов стаж по специалността се счита за предимство;

– Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство;

– Допълнителни квалификации се считат за предимство;

–  Да няма дисциплинарни наказания.

2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;

– Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

– Работа в екип –  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

– Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;

–   Умения за прогнозиране и планиране.

ІI. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие по образец  /file icon doc Приложение № 1/;
  2. Автобиография по образец  /file icon doc Приложение № 2/;
  3. Декларация по образец  /file icon doc Приложение № 3/;
  4. Копие от документ за самоличност;
  5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
  6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

ІІІ. Начин  на провеждане на подбора:

1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените по т.ІІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.  За контакти: телефон 0884/483097

Краен срок за подаване на документите  –  до 17.30 часа на 07.11.2016 г.

V. Длъжностната характеристика е на разположение в ЦНСТДМ „Закрила“ гр. Панагюрище.

На спечелилия кандидат ще бъде предложен трудов договор за определен срок – до завръщане на титуляра.

За допълнителна информация:

Людмила Иванова – управител ЦНСТДМ „Закрила“

Тел.: 0884/483097

file icon doc Приложение № 1

file icon doc Приложение № 2

file icon doc Приложение № 3