Начало Бизнес Свободни работни места, заявени в Бюрото по труда в Панагюрище, по схема...

Свободни работни места, заявени в Бюрото по труда в Панагюрище, по схема на ОП „Развитие на човешките ресурси“

СПОДЕЛИ
restorant
ДлъжностБр. незаетиГрадИзисквания на работодателя
Машинен оператор, дърводелство3Панагюрищеосновно образование
Дърводелец, дървени конструкции4Панагюрищеосновно образование
Дърводелец, мебелист1Панагюрищеосновно образование
Мияч, превозни средства (ръчно)2Панагюрищеосновно образование
Барман, той и сервитьор1Панагюрищесредно образование
Началник, склад1Стрелчакомпютърна грамотност, отговорност
Машинен оператор, металорежещи машини2Стрелчатехническа грамотност, компютърна грамотност, отговорност
Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление2Стрелчатехническа грамотност, компютърна грамотност, отговорност
           Целта на Проект „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТ ХОРА“ е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Проекта ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които щe получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност.
Възможности, които Проектът предоставя на безработните младежи: 
·  Осигуряване на заетост на разкрити работни места по Проекта, заявени в сферата на осъществявани от работодателите дейности;
·  Придобиване на професионален опит и практически умения за период до 6 месеца;
·  Осигуряване на възможност за работа в Република България;
·  Повишаване възможността на младежите за кандидатстване за работа;
. Осигуряване на възможност за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности КК 2 „Общуване на чужди езици” и КК 4 „Дигитална компетентност” и предоставяне на стипендии за присъствените дни на обучението.
Подходящи за включване в схема „Обучения и заетост за младите хора” са:
1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
2. На възраст до 29 г. включително.
Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл, които:
– са с основно или по-ниско образование;
– са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца;
– са се регистрирали в дирекция „Бюро по труда“ в следствие от активиране в рамките на операция „Активни“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Да не участват в никаква форма на заетост, като например:
– да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,
– да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,
– да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,
– да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,
– да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,
– да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,
– да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;
5. Лица, включени в операция „Младежка заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г., няма да имат възможност да бъдат включени в настоящата схема;
            Документ за кандидатстване по Проекта: Заявление за участие в Проекта.
         На всеки одобрен безработен младеж се осигурява заетост до 6 месеца и се назначава от работодателя по трудов договор съгласно изискванията на Кодекса на труда на пълен работен ден за съответните категории труд съгласно националното законодателство, а при работа на смени, т.е. при сумирано изчисляване – средната продължителност на дневното работно време следва да е минимум 8 часа. По настоящия Проект не се допуска полагането на нощен труд с изключение на случаите на смесена работна смяна, която се счита за дневна, съгласно чл.141, ал.2 от КТ. За младежите, наети директно на свободни работни места и които не се нуждаят от включване в обучение, се  осигурява наставник за срок до 3 месеца и не по-малко от 40 часа месечно.
За повече информация и консултация безработните младежи могат да се обръщат към трудовите посредници в Дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище на ул.“Доктор Лонг“№3 в стая №5 и на тел.0357 6 40 45