Начало Общество ЦНСТД „Закрила“ обявява прием на документи за длъжностите „Социален работник“ и „Помощник-възпитател“

ЦНСТД „Закрила“ обявява прием на документи за длъжностите „Социален работник“ и „Помощник-възпитател“

СПОДЕЛИ
„Закрила“
Реклама

ЦНСТД „Закрила“ обявява прием на документи за длъжностите „Социален работник“ и „Помощник-възпитател“

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“
 
гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31
 
ОБЯВЯВА
 
прием на документи за длъжностите
 
„Социален работник“ и „Помощник-възпитател“
 
І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.
 
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
 
– Образование – висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; специалност – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика. Хуманитарни науки.
 
– Трудов стаж по специалността се счита за предимство.
 
– Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство.
 
– Допълнителни квалификации се считат за предимство.
 
– Да няма дисциплинарни наказания.
 
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 
– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 
– Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;
 
– Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 
– Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 
– Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;
 
– Много добри организационни умения;
 
– Умения за прогнозиране и планиране.
 
На спечелилият кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор по чл.68, ал.1 т. 3 от КТ – за определен срок, до завръщане на титуляра.
 
ІІ. Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003 – 1 брой.
 
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
 
– Средно образование.
 
– Професионален опит е предимство.
 
– Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.
 
– Да няма дисциплинарни наказания.
 
 
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 
– Добри компютърни умения – Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;
 
– Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца.
 
– Добри комуникативни и организационни умения;
 
– Умения за прогнозиране и планиране;
 
– Умения за работа в мултидисциплинарен екип.
 
 
На спечелилият кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).
 
IIІ. Необходими документи за кандидатстване:
 
Писмено заявление /свободен текст/ до управителя на ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.
Автобиография.
Лична карта на заявителя (документът се връща след сверяване на данните в заявлението);
Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 
ІV. Начин на провеждане на конкурса:
 
1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените по т. ІІI документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
 
До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.
 
2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.
 
 
V. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.
 
Краен срок за подаване на документите – до 17.30 часа на 21.10.2019 година, включително.
 
 
VI. Длъжностните характеристики са на разположение в ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.
 
За допълнителна информация:
 
Людмила Иванова – управител ЦНСТД „Закрила“
 
Тел.: 0884/483097
 
e-mail: cnstpan@abv.bg