Начало Общество ЦОП „Зора” – Панагюрище е посочен като добра практика при предоставяне на...

ЦОП „Зора” – Панагюрище е посочен като добра практика при предоставяне на социални услуги на областно ниво

СПОДЕЛИ
restorant

На 19.03.2013г. в гр. Пазарджик бе проведена работна среща на консултативния съвет по обществен контрол на социалните услуги в областта. На срещата бе представен Годишен мониторингов доклад за 2012, във връзка с изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015г.).

На срещата присъстваха представители на общините, неправителствения сектор, експерти.

Добрите практики в Годишния мониторингов доклад са идентифицирани по критерии и конкретни показатели, разработени и утвърдени от Координационият Екип на Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.

Като описан пример за добра практика на социални услути в област Пазарджик, на база брой услуги, разделени по общини според вида на услугата бе посочен Център за обществена подкрепа”Зора” гр. Панагюрище.

В Годишния  мониторингов доклад за 2012 от изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик са разписни подробно приоритетните направления по които ЦОП „Зора” гр. Панагюрище е реализирало социалната си дейност през изминалата 2012г., а именно:

  • Реализиране на информационна кампания за обогатяване на здравната и полова култура, целяща повишаване на здравната и полова култура на деца, младежи/ девойки и техните семейства от общността, с акцент върху високорискови общности.
  • Дейности в посока превенция на отпадането от училище, целящи намаляване броят на отпадналите от училище деца и млади хора, повишаване тяхната мотивация и изграждане на положителна нагласа към училището и учебния процес.
  • Сформиране и провеждане на група за взаимопомощ на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора, целяща предоставяне на защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора.
  • Популяризиране на доброволчеството и привличане на доброволци към дейностите на ЦОП, с цел повишаване на информираността на обществеността за доброволчеството, добрите практики, личните и граждански ползи от доброволчествто

След направения анализ на услугата ЦОП в областта, би могло да се каже, че в ЦОП „Зора” – Панагюрище са апробирани и въведени иновативни социални практики, като в този контекст могат да се отбележат:

  • Широкоспектърния обхват на целевата група;
  • Мобилността на услугите;
  • Създадения собствен инструментариум за оценка и планиране на индивидуалната работа, който може да се използва и в други услуги.

На база проведената анкета с потребители на услуги в ЦОП «Зора» се правят следните изводи в Годишния доклад, по отношение качеството на предоставяните в ЦОП «Зора» гр. Панагюрище, социални услуги:

  • Анкетираните са родители на деца, които ползват семейна и психологична консултации. Доволни са от качеството на предлаганата социална услуга, от материалната й база. Според анкетираните, отношението на персонала към ползвателите е вежливо и с уважение.
  • Проведе се обследване на служителите, от което е видно, че са доволни от условията на труд и взаимоотношенията в колектива. По тяхна препоръка са необходими повече обучения за управление на екип, обучителни модули. Препоръчват и тясно сътрудничество между институциите и социалните услуги, относно документопотока и обмяна на служебна информация.

Изготвената обща оценка за дейността на услуга Център за обществена подкрепа «Зора» гр. Панагюрище от изготвения годишен доклад, като пример за добра практика при предоставяне на социални услуги на рискови групи деца и техните семейства на територията на област Пазарджик е:

Програмите и дейностите в ЦОП «Зора» гр. Панагюрище са удачно подбрани – в съответствие с нормативните изисквания и добрите социални практики. ЦОП работят с пълно използване на капацитета си. Работните процеси при доставка на социалните услуги са ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми е позитивно. В дейностите се съблюдава равнопоставеност на половете. Няма данни за дискриминационно отношение.

Не бихме могли да останем равнодушни от високата оценка, която получаваме при изпълнението на служебните си ангажименти и за работата си като социална услуга, на областно ниво.

Това ни радва, но и ни задължава през настоящата 2013г. да предоставяме социални услуги, разширявайки обхвата им чрез въвеждане на иновационни подходи в съответствие с навостите при предоставяне на качествени социални услуги.

 

Красимира Русинова

Директор ЦОП „Зора”