Начало Без категория Управителният съвет на ФК Оборище – Панагюрище свиква годишно общо събрание

Управителният съвет на ФК Оборище – Панагюрище свиква годишно общо събрание

СПОДЕЛИ

Управителният съвет на ФК „Оборище – Панагюрище” ,  на основание чл. 12, ал. 5 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно общо събрание на членовете на 30.09.2021 г. от 17.30 ч.  в гр. Панагюрище ,Театър  Дом –паметник , камерна зала, при следния дневен ред :

1. Отчет на УС за дейността на сдружението  за 2020 г.//проект за решение-Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2020г.;

Реклама

2. Отчет на Контролния съвет на сдружението  за 2020 г. //проект за решение-Общото събрание приема доклада на Контролния съвет за 2020г.;

3.Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.//проект за решение-Общото събрание одобрява и приема годишен финансов отчет на сдружението за 2020г.;

4.Освобождаване от отговорност  на УС на  сдружението  за дейността му през 2020г.//проект за решение-Общото събрание взема решение за  освобождаване от отговорност  на УС на  сдружението  за дейността му през 2020г.;

5.Освобождаване и приемане на членове на сдружението. //Проект за решение-Общото събрание взема решение за освобождаване и приемане на членове на сдружението.;

6.Приемане на проекто-бюджет за 2021 г. //проект за решение-Общото събрание приема проекто-бюджет за 2021 г.;  7.Разни

Канят се членовете да присъстват лично  на общото събрание или да представят пълномощно в  съответствие с изискванията на Устава на  сдружението.

При липса на кворум общото събрание  ще се проведе един час по-                        късно, на същото място, при същия дневен ред и ще вземе решение при                   наличния кворум.