Начало Бизнес Утре КЕВР ще решава дали да одобри Десетгодишния план на „Булгартрансгаз“

Утре КЕВР ще решава дали да одобри Десетгодишния план на „Булгартрансгаз“

СПОДЕЛИ
Реклама

На закрито заседание на 30 юли Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще реши окончателно дали да одобри Десетгодишния план за развитие на газопреносните мрежи за периода 2020-2029 г. на държавното енергийно дружество „Булгартрансгаз“ ЕАД, съобщава енергийния регулатор.

Съгласно Закона за енергетиката КЕВР одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, внесен от дружеството, като наблюдава и контролира изпълнението му. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на Европейския съюз (ЕС) е предвидено в Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.

В Десетгодишния план на „Булгартрансгаз“ за развитие на мрежите за периода 2020-2029 г. се отбелязва, че наличието на организиран пазар на природен газ подобрява условията за поддържане на конкурентна, прозрачна и недискриминационна търговия и постепенно отпадане на регулираната цена на природния газ. Заедно с това със създаването на борсов пазар на природен газ в България се стимулира създаването на либерализиран пазар, реална конкуренция в сектора и постигане на конкурентни цени.

Във връзка с търсенето на капацитет и източници за задоволяване на търсенето на природен газ в България за периода 2020-2029 г. и гарантиране сигурността на доставките на природен газ, в плана на „Булгартрансгаз“ се изтъква  значителния напредък за осигуряване на междусистемна свързаност с газопреносните системи на съседните страни, повишаване на капацитетите за пренос и осигуряване на възможност за снабдяване с природен газ в страната по различни маршрути. А предвидените за периода 2020 – 2029 г. инвестиции ще допринесат за постигането на повишаване и гарантиране на техническата сигурност, безопасност и надеждност на газовата инфраструктура, както и за посрещане на очакваното нарастващо търсене на природен газ в страната и региона.

Предстои след завършването на Междусистемната газова връзка „Гърция-България“ тя да бъде присъединена към националната газопреносна мрежа, а през 2022 г. е предвидено да бъде готов и интерконекторът със Сърбия.

В Плана е заложена и модернизация на четири компресорни станции (КС) по транзитната преносна система, две КС станции по националната газопреносна система, както и на автоматични газорегулиращи станции.

Предвидени са също сериозна реконструкция, рехабилитация и модернизация на Подземното газохранилище „Чирен“,  както и основни ремонти и подмяна на преносни газопроводи и газопроводни отклонения.  До края на 2021 година трябва да приключи и разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ от българо-турската до българо-сръбската граница, а също и ремонтът на голяма част от северния полупръстен на магистралния транзитен газопровод. Важен елемент в Десетгодишния план са и дейностите за осигуряване на достъп до природен газ на нови общини и на нови крайни потребители, което ще допринесе за подобряване на качеството на живот, енергийна ефективност и спазване на екологичните норми.  Заложено е изграждането на нови газопроводни отклонения, които да снабдят със синьо гориво нови потребители в общините Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог, Хисаря, Карлово и Сопот.

От страна на „Булгартрансгаз“ поясняват, че изграждането на инфраструктура за съхранение и транспорт на малки обеми втечнен природен газ не е предмет на Плана на компанията и не касае дейността „пренос на природен газ по газопреносната мрежа“.

Aвтор: Аспарух Илиев
Източник: nvestor.bg