Начало Местна власт Утре Общински съвет-Панагюрище ще проведе второто си заседание за този месец

Утре Общински съвет-Панагюрище ще проведе второто си заседание за този месец

48
0
СПОДЕЛИ
restorant

obshtinski

На 30 август Общинският съвет ще проведе второто си заседание за месеца. Началото му ще е в 16:00 часа,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрищe.
2.Приемане на нова Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Панагюрище.
3.Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище
4.Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Панагюрище, приета с решение № 465, взето с протокол № 33 от 30.01.2014 г. на Общински съвет Панагюрище
5.Разпореждане с общинско имущество.
5.1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравната служба с. Поибрене.