Начало Общество В и К: Проверете пломбата на водомера си!

В и К: Проверете пломбата на водомера си!

СПОДЕЛИ
Реклама

Във връзка със зачестилите случаи на самоволно отстраняване на пломби на водомерите от клиенти на ,,В и К – П” ЕООД гр.Панагюрище по различни причини, информираме всички наши потребители за следното:

                 Съгласно Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъе­ди­няване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи:

Чл.33. (1) Операторът пломбира холендъра на индивидуалните водомери към водопроводната тръба за сметка на потребителите.

     (2) При установяване на повреда в индивидуалните водомери на потребителите представителят на оператора прави предписание за отстраняване на повредата на водомера и за срока за отстраняването й, като демонтира пломбата на холендъра. След отстраняване на повредата потребителят уведомява оператора и осигурява достъп до водомера съобразно общите условия или договора за извършване на първоначално отчитане и пломбиране на холендъра.

         (3) На мястото на повредения водомер операторът може да постави редовен (оборотен) водомер, като разходите свързани с неговото сваляне, ремонт и поставяне, са за сметка на потребителите.

  (4) Във водоснабдителните системи и инсталации могат да се монтират само типове водомери, одобрени по реда на Закона за измерванията.

Чл.34.(1) Преди монтаж водомерите подлежат на задължителен метрологичен контрол съгласно Закона за измерванията.

Освен това, съгласно Заповед №А-441/13.10.2011 г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, водомерите с номинален дебит до 15 м3/час подлежат на последваща проверка на всеки пет години.

В случаите на водомери без пломба или с нарушена пломба ще изисква от потребителите, съгласно чл. 35, ал. 6 от Наредба №4, да заплатят консумирана вода за периода от последното засичане от инкасатор до установяване на нарушението. За сведение, за един месец следва да се начислят 201 м3 за тръба ¾ цола и 110 м3 за тръба ½ цол.

    В случаите, когато свалянето на водомер/и е продиктувано от авариен или планиран ремонт на вътрешната водопроводна инсталация на сградата, в която е (са) монтиран/и, това се допуска да се извърши и от лица, натоварени с тази задача от потребителя, но само след предварително писмено уведомяване на оператора. Същият осигурява присъствие на длъжностно лице, което да отстрани пломбите на водомера/ите, документира причините за свалянето му (им) и установи показанията преди свалянето. След извършване на ремонта или отстраняване на причините същите се пломбират от длъжностното лице за сметка на потребителя.

Пред обектива на ПИА управителят на В и К Марин Вулев подробно разясни в кои случаи се налага водомерът да бъде сменен, кога тази смяна е за сметка на Водното и в кои случаи – за сметка на потребителя.