Начало Общество В община Стрелча се проведе информационна среща по проект на ОПАК

В община Стрелча се проведе информационна среща по проект на ОПАК

СПОДЕЛИ
restorant

На 17 юли от 11 часа в Кметска зала на община Стрелча се проведе  ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по Проект: „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. СТРЕЛЧА“ Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос І І. „Управление на човешките ресурси” по ОП „Административен капацитет“.

Откриващата конференция е част от Дейност 3 по проекта за Визуализация и публичност.

Всички служители, в това число кметски наместници, ще се възползват от обучения, свързани лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти, чуждоезиково обучение, работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи и др.

Повишените знания и умения, в резултат от обученията, ще допринесат за изграждане на по-ефективна структура на управление и подобрени комуникационни умения на ръководителите и служителите в общинска администрация Стрелча, както и за подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса, което  е приоритетна политика на Община Стрелча.

Кметът на Община Стрелча Иван Евстатиев подписа договора за изпълнение през месец май тази. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 12 месеца. Стойността  на проекта е 31 285 лева.