Начало Общество Вече е в сила новата Наредба за животните, почват проверки

Вече е в сила новата Наредба за животните, почват проверки

СПОДЕЛИ

От 1 януари влезе в сила новата Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. В близките дни се предвижда да стартират проверки, информираха от общинска администрация. По-долу публикуваме пълния текст на документа.

 

 

 

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ  И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Раздел първи. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1.   (1) С тази Наредба се определят редът и условията за отглеждане на селскостопански животни  и птици на територията на община Панагюрище.

(2). Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.

Чл. 2.   Определят се административните наказания и размерът на глобите, които се налагат на нарушителите на тази Наредба.

Раздел втори. РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ.

Чл. 3.   Животните се отглеждат и използват по начин, съответстващ на тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните им нужди и екологичните изисквания.

Чл. 4.   Селскостопански животни и птици на територията на общината могат да се отглеждат в подходящи помещения при спазване на изискванията за отстояние от имотните граници и жилищните сгради, както и ветеринарно-санитарните, зоохигиенните норми и изискванията към местоположението на стопанските сгради за животни и птици и обема на животновъдната дейност.

Чл.5. (1) Изискванията за местоположението на стопанските сгради за животни и птици и обема на животновъдната дейност се отнасят за парцелите, разположени в жилищните зони на гр. Панагюрище.

Чл.6.    Забранява се:

(1) Отглеждането на селскостопански животни в жилищните блокове и пространствата около тях.

(2)  Отглеждането на селскостопански животни в болнични, детски и учебно-възпитателни заведения.

(3)   Отглеждането на селскостопански животни на сметища и торища.

   (4)  Отглеждането на селскостопански животни в имоти на територията на община Панагюрище, които граничат с туристически обекти, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, плажове,  музеи,  паметници на културата и на историческото наследство, културни институти, гробищни паркове.

Чл.7  Забранява се :

(1)  Придвижването на селскостопански животни на територията на гр.Панагюрище.

(2)  Придвижването на селскостопански животни по улиците на селата в община Панагюрище – част от републиканската пътна мрежа, като режимът на преминаването на селскостопански животни в селата се регламентира със заповед на кмета на кметството.

   (3) Движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и пътна мрежа, без свидетелство за собственост, здравен ветеринарномедицински паспорт, предпазна престилка и средства за почистване при евентуално замърсяване на уличното платно.

            (4)  Влизането, преминаването и пашата на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята.

   (5)   Отглеждането, преминаването, престоя и пашата  на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища и торища, санитарноохранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.

   (6)  Пашата на  селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места.

            (7)  Изхвърлянето на торова маса в  съдовете за  събиране  на  ТБО и върху площи, общинска  или  държавна  собственост, в границите на населените  места; замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински ексременти.

   (8) Клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места /по тротоарите, улиците, площадите, междублоковите пространства и др. /

   (9) Оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване / без придружител /.

Чл. 8. Разрешава се временен разрешителен режим за определен период от време по определени маршрути със Заповед на Кмета на общината.

Раздел трети. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СГРАДИ ЗА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ И ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ.

Чл. 9.   В жилищните зони отглеждането на селскостопански животни и птици се допуска в сградите и постройките на допълващото застрояване, които са предназначени за стопанска дейност.

Чл.10. Отглеждането на селскостопански животни се извършва в ограден двор, сгради и постройки, които отговарят на изискванията на нормативната уредба в България.

Чл.11. (1) Минималните отстояния на стопанските сгради са както следва:

    От жилищна сграда в съседен парцел – 6 метра;
    От регулационна линия със съседен парцел – 3 метра;
    От жилищна сграда в съсобствен парцел  – 6 метра;
    При нотариално заверено съгласие на съсобствениците – до 3 метра от съсобствената сграда.

(2) При нотариално заверено съгласие на собствениците на съседни парцели се допуска намаляване на отстоянията по т.1 и т.2 от предходната алинея.

(3) При сухо почистване на стопанските сгради в собствения парцел оборската тор се събира на точно определено място, отстоящо на не по-малко от 3 м от регулационната линия със съседен парцел, и се извозва своевременно от жилищната зона на места, определени със заповед на кмета. При съсобствен парцел или сграда събиране на оборската тор се допуска само при нотариално заверено съгласие на съсобственика.

(4) Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда.

Чл.12. (1)  В град Панагюрище се разрешава отглеждането на селскостопански животни в един парцел / дворно място/, както следва:

    Едър рогат добитък – 1 бр. + приплодите на възраст до 18 месеца
    Кон или магаре – 1 бр. + приплодите на възраст до 18 месеца
    Дребен рогат добитък – 2 бр. + приплодите на възраст до 9 месеца
    Свине майки – 1 бр. + приплодите на възраст до 9 месеца
    Свине за угояване – 2 бр.
    Зайци и/или други животни, отглеждани за ценни кожи – до 10 бр.
    Птици – до 10 бр.

(2)     Общата численост на животните по т.1, 2, 3, 4 и 5 /без приплодите/ не може да нахвърля 4 броя.

(3)    Обемът на животновъдната дейност в парцелите в селата на община Панагюрище се регламентира със заповед на кмета на кметството.

Чл. 13. (1)        Собствениците на селскостопански животни са длъжни да почистват и хигиенизират редовно стопанските постройки и дворните си места, като не допускат замърсяване на съседни имоти, тротоарите и уличното платно.

(2) При дефекация на тротоари, улици и други места, собственикът на животното е длъжен да почисти веднага замърсеното място.

Раздел четвърти КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14. Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от упълномощени от Кмета на общината лица, кметовете на кметства  и полицейските служители от РУП- Панагюрище.  При установяване на нарушения, същите съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл.15. Лицата по чл. 14, извършват проверки, в т.ч. и по сигнали и жалби на граждани, като за целта могат да бъдат привлечени и представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, РЗИ – Пазарджик, РИОСВ  и др.

Чл.16. За нарушения по настоящата Наредба на виновните лица се налага административно наказание – глоба, както следва:

        1. За нарушения на разпоредбите на Раздел ІІ се налагат глоба в размер от 50 до 250 лв. При повторно нарушение, размера на глобата се удвоява.

        2. За нарушения на разпоредбите на  Раздел ІІІ се налагат глоба в размер от 50 до 250 лв. При повторно нарушение, размера на  глобата се удвоява.

Чл.17. Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.18. Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.19. Събраните средства от влезлите в сила наказателни постановления, издадени по реда на настоящата наредба, се изразходват целево за извършване на контролна дейност по спазване на настоящата наредба и дейности по опазване на околната среда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§.1  Настоящата Наредба се издава на основание чл.21 , ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 2. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните и птиците на територията на Община – Панагюрище, които не са обект на настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и конкретната подзаконова нормативна уредба.

       §. 3 Настоящата Наредба отменя всички разпоредби, касаещи реда и условията за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Панагюрище, действащи до момента.

       §. 4   Наредбата е приета с Решение № 261 от 12.12.2012 г. на Общински съвет Панагюрище  и влиза в сила  от 01.01.2013 г. с изключение на чл.12 , който влиза в сила от 01.04.2013 г.
 

Още по същата тема

Удължават гратисния срок за редуциране броя на селскостопанските животни?

Приеха Наредбата за отглеждането на животни