Начало Общество Вижте как да подадете сигнал за насилие над животни

Вижте как да подадете сигнал за насилие над животни

СПОДЕЛИ

Зачестяват случаите на брутално насилие към животни, а хората са все така неинформирани и в много редки случаи постъпват правилно. Изключително важно е да се знае, че независимо дали става дума за инцидент, или престъпление ТЕЛЕФОНЪТ НА КОЙТО СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ Е 112.

 Много често, зле информирани граждани стават жертва на некоректни оператори от спешния телефон или служители от службите длъжни да реагират.

– Трябва да знаете,че инцидентите с животни са включени в ЧЛ. 13 НА НАЦИОНАЛНИЯТ КЛАСИФИКАТОР НА СПЕШНИТЕ ПОВИКВАНИЯ, тоест от 112 НЕ МОГАТ да ви отговорят, че това не е спешно. В случай, че все пак се опитат да ви отклонят ги попитайте дали са запознати с чл.13 на класификатора по който работят.

– Друг важен въпрос е кой трябва да реагира в различни ситуации. При инциденти с животни,задължение имат да реагират от ПОЖАРНАТА ТОВА Е ЗАПИСАНО В НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НС ПБЗН.

– В случаите в които се касае за ПРЕСТЪПЛЕНИЕ са компетентни от ПОЛИЦИЯТА. Дефиницията за престъпление е деяние което е противозаконно и обществено опасно. Всяко деяние отговарящо на това описание е в компетенцията на полицията.

В никакъв случай НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ОПЕРАТОРЪТ ОТ 112 ДА ВИ КАЖЕ ,,СИГНАЛЪТ Е ПРИЕТ“ И ДА ВИ ЗАТВОРИ! Ако трябва обадете се пак, НАСТОЯВАЙТЕ ДА ВИ СВЪРЖАТ С КОМПЕТЕНТНАТА СПОРЕД СЛУЧАЯ СЛУЖБА И НАСТОЯВАЙТЕ ДА ВИ ПОСЕТИ ЕКИП НА МЯСТО.

Съветваме ви да ЗАПИСВАТЕ при възможност разговора и в случай, че получите грубо отношение или неоснователен отказ изисквайте служителят да ви се представи, той е длъжен да го направи и вие ще разполагате с името на нарушител който трябва да бъде наказан и може да бъде само с жалба от вас.

* НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 325. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се наказва за хулиганство с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание.
(2) Когато деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта или представител на обществеността, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред, или когато то по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм или дързост, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация – изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1 – лишаване от свобода до три години; по ал. 2 – лишаване от свобода от една до пет години.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация – изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато деянието по ал. 1 и 2 представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.

 

Чл. 325а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:

1. деянието е извършено повторно;
2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
4. боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.

Чл. 325б. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.)
(1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.

Чл. 325в. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.)
(1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.
(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Чл. 6. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.
(2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх.Чл. 7. (1) Забранява се проявата на жестокост към животните.
(2) За жестокост се смятат:
1. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес;
2. действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето на животните;
4. увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора;
5. използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на животно, като му се причинява силен страх и болка;
6. организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат крайниците;
7. използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им се причинява болка, страдание, увреждане или стрес;
8. принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
9. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
10. изоставяне на животни;
11. използване на живи животни за хранене на животни, с изключение на тези, чиято биология го изисква;
12. лишаване на животни от почивка;
13. подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани животни;
14. пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, в случай, че предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда;
15. ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен;
16. пълно или частично ампутиране на части от тялото или отстраняване на органи на животни;
17. подковаване на копитни животни с вредни подкови;
18. отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на кожи и месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и месо;
19. купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на животните;
20. отстраняване на нокти, зъби и гласни връзки;
21. излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни или питейни заведения на всички видове бозайници, примати, птици и влечуги и на опасни декоративни животни;
22. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на насилие към животни;
23. сексуално малтретиране на животни.
(3) Действията по ал. 2, т. 16, 19 и 20 се допускат, когато:
1. извършването им е необходимо по ветеринарномедицинско предписание или процедурата се налага, за да се запазят животът, здравето и доброто състояние на животното;
2. процедурата е предназначена за научни и изследователски цели в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. стерилизацията или кастрацията е необходима за ограничаване на размножаването на животни;
4. са извършени според изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча;
5. процедурата е необходима за:
а) предотвратяване на значително нараняване на животните;
б) защитата на други животни.

Източник: gospodari.com