Начало Местна власт Вижте дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет днес

Вижте дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет днес

15
1
СПОДЕЛИ
restorant

obs1.    Прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет във връзка с подадена оставка.

2.    Избор на нов председател на Общинския съвет.

3.    Актуализация на Бюджета на Община Панагюрище за 2014 година. Придобиване на ДМА за закупуване на горелка за парния котел във филиална сграда на ОДЗ”Райна Княгиня” – гр.Панагюрище.

4.    Даване разрешение от Общинския съвет за възлагане изпълнението на Система за дистанционен контрол и управление на водоснабдителните обекти на „Водоснабдяване и канализация –П” ЕООД – град Панагюрище.

5.    Прекратяване на съсобствеността в недвижимия имот, представляващ УПИ Х -347, находящ се в кв.31 по плана на с.Левски, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Никола Борисов Генчев.

6.    Учредяване право на строеж върху общинска земя на Антоанета Методиева Шаламанова за изграждане на едноетажна пристройка, към сграда в която тя е съсобственик, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.509, ул.”Г.Бенковски”, в с.Панагюрски колонии.

7.    Одобряване цена за продажба на УПИ VІ, находящ се в кв.1 по плана на с.Поибрене на Снежанка Георгиева Янева, съсобственик на сграда, находяща се в имота.

1 КОМЕНТАР