Начало Общество Започна редовното заседание на Общинския съвет

Започна редовното заседание на Общинския съвет

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Преди половин час започна редовното заседание на Общинския съвет. Ето и дневния ред на сесията:

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Приемане Отчет за изпълнение на Сратегията за развитие на социалните услуги за 2012 год., приемане План за действие на социалните услуги в община Панагюрище за 2014 година.

            2. Приемане на Общински план за младежта за 2013 година.

            3. Приемане на Общински план за действие на община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики 2013 – 2014 година.

            4. Приемане на Отчет за изпълнение на общинска програма за закрила на детето за 2012 година и Общинска програма за закрила на детето за 2013 година.

            5. Приемане Отчет за дейността на МКБППМН за 2012 г.

            6. Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците за 2012 година.

            7. Приемане на отчет за изпълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух за 2012 година.

            8. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Панагюрище.

            9. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение „Ефективно и ефикасно управление на общинските политики на община Панагюрище в програмния период 2014 – 2020 г.” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

            10. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2013 г. по договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на община Панагюрище.

            11. Даване разрешение за закупуването на медицинска апаратура – Мамограф за нуждите на отделението по образна диагностика към „МБАЛ – Събо Николов” ЕООД.

            12. Даване съгласие за закупуване на инхалатор за нуждите на Детско отделение към МБАЛ „С. Николов” ЕООД.

            13. Управление и разпореждане с общинско имущество

            13.1 Право на строеж върху общинска земя на Стойно Георгиев Солаков за изграждане на едноетажна пристройка в УПИ XI кв. 20 по плана на с. Панагюрски колонии.

            13.2 Учредяване право на строеж върху общинска земя на Елка Тодорова Стоева към сграда, нейна собственост в УПИ II, кв. 39 по плана на с. Панагюрски колонии.

            13.3 Продажба на ПИ 55302.501.3888 на Петко Тодоров Тодоров, собственик на сграда, находяща се в имота.

            13.4 Отдаване под наем на свободните площи в търговската част на Градски универсален магазин /ГУМ/ гр. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване.

            13.5 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект, чрез публичен търг с явно наддаване.

            13.6 Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Баня.

            13.7 Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравна служба, с. Бъта.