Начало Общество Заповед за определяне реда и начина на провеждане на ежегодния панаир в...

Заповед за определяне реда и начина на провеждане на ежегодния панаир в Панагюрище

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

На основание чл.22 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище  и предложениe от Николай Деянов – управител на “Пазари и Паркинги” ЕООД, относно реда и начина на провеждане на ежегодния панаир на града  и празник на художествените занаяти:

   Н А Р Е Ж Д А М :

            1.Увеселителни атракциони  да се разполагат  за  периода от 02.05 до 11.05.2013 год, на общински пазар, след представяне на документ за техническа изправност на съоръженията.

2.Бира-скара да  се разполага само на Общински пазар в периода от 06.05 – 11.05.2013 год.

            3. Разполагането на сергиите да стане на пл.”20-ти Април” (единствено за сергии на занаятчии съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2, т.1 от Закона за занаятите (неразделна част от настоящата заповед)-народни художествени занаяти и други за периода от 02.05 до  04.05.2013 год., ул.”Кръстьо Гешанов” за периода от 02.05 до  04.05.2013 год. и от 09.05 до 11.05.2013 год. , района на общински пазар за периода от 02.05 до  04.05.2013 год. и от 09.05 до 11.05.2013 год., по схема утвърдена от главния архитект на общината.

            4.Организацията по провеждането на общоградските празници на възлагам на „Пазари и паркинги” ЕООД – гр.Панагюрище.

            5.Таксите за участие за сергиите и увеселителните обекти, разположени извън територията на Общински пазар да се заплащат на касата на ЦУИГ при ОбА, като бъдат осигурени дежурства на 30.03.2013 год и 06.04.2013 год.

            6.Възлагам на РУП – гр.Панагюрище да предприеме мерки за отклоняване на движението в дните на празниците на местата на провеждането им и да осигури безопасното им провеждане.

            7.Възлагам на ОП „Чистота” да осигури почистването на улиците след приключване на празниците.

           8. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на  Георги Костов Петров- Контрольор към община Панагюрище и Стоян Иванов Кеков – Гл. експерт в Дирекция “УОССД”.

            Заповедта да се съобщи на населението по местните медии и чрез поставяне на информационното табло в сградата на общината. При нарушаване на заповедта да бъдат наложени санкции по реда на законовите и подзаконови нормативни документи на Община Панагюрище.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на главния архитект на общината, дирекция „УОССД”, дирекция „ФСДМДТ”, дирекция „АПИО”, управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД, директора на ОП „Чистота” и началника на РУП гр.Панагюрище за сведение и изпълнение.

           

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище