Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 29 ноември

Общинският съвет ще заседава на 29 ноември

СПОДЕЛИ

Редовното си заседание ще проведе Общинският съвет на 29.11. 2022 г. от 16.00 часа,  при следния дневен ред:

  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и  администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

2. Промяна на Капиталовата програма на Община Панагюрище за 2022 година.

Реклама

3. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обект: „Площадка за изграждане на съоръжение за третиране на отпадъци“. 

4. Одобряване на Бизнес план на „Пазари и паркинги“ ЕООД, гр. Панагюрище за периода 2022-2023 година.

5.Разпореждане с общинско имущество.

 

 

5.1. Покана за изкупуване на апартамент с идентификатор №59375.501.571.3.2 разположен в сграда, построена в общински поземлен имот, находящ се на ул. „Елена Николай“ в с. Панагюрски колонии и гараж с идентификатор №59375.501.678.11, построен в общински поземлен имот, находящ се на ул. „Елена Николай“ в с. Панагюрски колонии

 

5.2. Продажбата на общински поземлен имот, придаващ се по регулация към УПИ УПИ I-5240,5166,5239  в кв.1206 по плана на гр. Панагюрище и прекратяване на съсобствеността в имота.

5.3. Продажба на общинска движима вещ, представляваща автобус „Хюндай Каунти“.

5.4. Предоставяне за безвъзмедно ползване на спортна зала „Орчо Войвода“, находяща се на ул.“Кръстьо Гешанов“ в гр. Панагюрище на „Тенис клуб Панагюрище 2020“. 

5.5. Удължаване срока на сключени през 2012г.  десетгодишни договори за наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд до изтичане на стопанската 2022-2023г.

5.6. Предоставяне на имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022-2023 година 

5.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Димитър Ненчов Наплатанов.