Начало Бизнес „Аасарел-Медет“ АД търси кандидати за длъжността електромеханошлосер и електромонтьор

„Аасарел-Медет“ АД търси кандидати за длъжността електромеханошлосер и електромонтьор

СПОДЕЛИ
restorant
Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди. 
 „Асарел-Медет“АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Като едно от най-големите индустриални предприятия има структуроопределящо значение за българската икономика и важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.
КОМПАНИЯТА ТЪРСИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ЕЛЕКТРОМЕХАНОШЛОСЕР И ЕЛЕКТРОМОНТЬОР КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“
Изисквания към кандидатите:
Да притежава опит в оперативно и техническо обслужване на ел. уредби – средно и високо напрежение;
Необходими са подробни знания по общата електротехника;
Задължително е свободно да разчита сложни електрически схеми;
Да познава и спазва Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
Образователни и квалификационни изисквания 
образование:
средно специално или висше, специалност „Минна електромеханика“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, „Автоматизация на производството“
Професионален опит:
за изпълнение на професионалните задължения е необходим най-малко 3 години трудов стаж в областта на експлоатацията, обслужването, поддръжката и ремонта на оборудване за рудодобива и обогатяването
Лични качества:
отговорност, почтеност, способност за мотивиране на екип, добра комуникативност, организираност, експедитивност, способност за работа под напрежение
Необходими документи за кандидатстване:
Молба, подробна автобиография, диплома за завършено образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност.
Срокът за подаване на документите е до 15.05.2018 г. на е-mail: pbox@asarel.com и nelipoptoleva@asarel.com
Вашата кандидатура ще се разгледа при пълна конфиденциалност. Първоначалният подбор ще се извърши по документи и ще се свържем само с одобрените кандидати. Личните данни, които доброволно предоставяте се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.„Асарел Медет” АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.