Начало Общество Амбициозна задача за интегриране на ромите си постави община Панагюрище

Амбициозна задача за интегриране на ромите си постави община Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Амбициозна задача за успешно интегриране на ромите си постави община Панагюрище за следващите две години. Това сочат очакваните резултати от реализирането на общинския план за действие на община Панагюрище за подкрепа на интеграционната политика 2012-2014 г. Той бе приет от ОбС на заседание във вторник. Според документа след реализиране на предвидените дейности се очаква създаване на устойчива схема на сътрудничество между местните институции, представители на ромските общности и неправителствените организации. Планът за интеграция се очаква да доведе до повишено качество на образование на децата от ромския етнос, обхващане на всички подлежащи на задължително обучение деца в детската градина, осигуряване на безплатни помагала на всички социално-слаби деца след 8 клас и унеличаване посещаемостта в учебните часове от учениците, застрашени от отпадане. Цели се още  своевременна хоспитализация на родилките и до 100 процента обхващане в лечебно заведение. След провеждане на образователните и информационни дейности се очаква намаляване на ранните раждания и родствените бракове.Предвиждаме още увеличаване иформираността сред ромите минимум на 60 процента, брой ромски семейства, обхванати от общински социални програми – минимум 30 процента, брой заети в квалификационни курсове – 30 процента, посочи Галина Матанова-зам.-кмет. Ще се вложат усилия за повишаване на екологичната култура на учениците и младите хора от ромския етнос и ще се подобри достъпа им до здравни услуги. Важна част от плана е подобряването на техническата инфраструктура, както и съхраняване индентичността на етноса.
Интегрирането ще се осъществи чрез включване на представители на етноса в основни социални системи – образование, здрвеопазване, местно самоуправление, пазар на труда, социални услуги и др.
Сратегията дефинира необходимостта от насочване на усилията на местна власт, неправителствени организации, бизнес и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Документът се основава на приоритетите и насоките в държавната политика в тази сфера и е съобразен с националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Той е неразделна част от областния план за интегриране на ромите на област Пазарджик.