Начало Местна власт Бюджетният отчет за полугодието, и още средства за новородените в сесията

Бюджетният отчет за полугодието, и още средства за новородените в сесията

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Бюджетен отчетОбщинският съвет ще приеме отчетът за приемане на общинския Бюджет за първото полугодие на 2014 година. Другата важна точка е отпускането на още 20 000 лева за насърчаване на раждаемостта чрез актуализация на годишната финансова рамка. Ето и целият дневен ред на предстоящото редовно заседание, което ще се проведе на 16 октомври, четвъртък, от 14.00 часа.  

Ето и целият дневен ред на заседанията:

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. 1. Приемане Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за І-во полугодие на 2014 година.
  2. Промяна в списъка за капиталови разходи за 2014 год.
  3. Актуализация на Бюджета на Община Панагюрище за 2014 година. Увеличаване на целевите разходи за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на млади семейства.
  4. Закупуване на специализиран автомобил за измиване и оросяване на улици.
  5. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 30/3/3220974 от 08.08.2014г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие„ във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на площад „Пенчо Хаджилуков“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, сключен между Община Панагюрище, ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и „Местна инициативна група Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.
  6. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 30/3/3131348 от 08.08.2014г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие„ във връзка с реализацията на проект „Оборудване на център за временни изложения с туристическа цел“ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, сключен между Община Панагюрище, ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и „Местна инициативна група Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.
  7. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 30/3/3210978 от 08.08.2014г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие„ във връзка с реализацията на проект „Насърчаване на физическата активност на населението и подобряване на базата за отдих чрез реконструкция на панагюрски детски лагер в с.Панагюрски колони“ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, сключен между Община Панагюрище, ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и „Местна инициативна група Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.
  8. Даване съгласие за провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по съществуващи линии от утвърдените: общинска, областна и републиканска трънспортни схеми на община Панагюрище.
  9. Разпореждане с общинско имущество.

9.1.  Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване от кабелна шахта на ул.”Пятигорск” до разклона  на пътя за пречиствателна станция на „Асарел –Медет”АД, гр.Панагюрище”.

9.2. Даване съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.1.388 в местността “Алабалица” –землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

9.3. Даване съгласие за изработването на  проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект: „Базова станция на Globul GSM/UMTS №3079“с обхват поземлен имот с № 000647 в местността “Добрашинец” – землище на с.Оборище, Община Панагюрище.

9.4. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Мирослава Валериева Костова за изграждане на едноетажна пристройка към сграда, нейна собственост, находяща се в  Поземлен имот с идентификатор № 59375.501.520 в с.Панагюрски колонии.

9.5. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Цветан Тодоров Раков за изграждане на надстройка към сграда негова собственост, находяща се в Поземлен имот с идентификатор № 59375.501.3 в с.Панагюрски колонии.

9.6. Одобряване цена за продажба на УПИ VІІІ-„За смесен магазин и ресторант” находящ се в кв. 35 по плана на с.Оборище, на РПК „Средногорие”, собственик на сграда, находяща се в имота.

9.7. Одобряване цена за продажба на части от УПИ ХVІІ-547, находящ се в кв.4 по плана на с.Оборище, на Цвятко Н. Калайджиев, собственик на сграда, находяща се в имота.

9.8. Отдаване под наем без публичен търг или конкурс на част от общински имот – частна общинска собственост в сградата на Кметство с.Оборище  на СЛРД „Глиган” – гр.Панагюрище.

9.9. Отдаване под наем чрез публичен търг на помещение (учебна стая) в сградата на ОУ ”20-ти април” град Панагюрище за организиране на частна занималня за индивидуална подготовка на учениците от І-ви до ІV-ти клас.

9.10. Промяна на наемателя по Договор за наем №209/29.04.2013г.

9.11. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище Имот №081046, находящ се в местността „Стоянчовец”, землище Елшица, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследници на Стоян Петров Христосков.

9.12. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище следните имоти: Имот №097025 ; Имот №094054;  Имот №000947;  Имот №032071; Имот №032069 за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Георги Петров Дураков.

 9.13. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище   следните имоти: Имот №080057; Имот №036036;   Имот №041008  за възстановяването им в стари реални граници  на наследници на Марин Николов Дураков.

9.14. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище следните имоти: Имот №022024;   Имот №022002  за възстановяването им в стари реални граници на наследници на Манол Стефанов Сапунков.

9.15. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище следните имоти: Имот №050064;   Имот №058030  за възстановяването им в стари реални граници на наследници на Марин Симеонов Дураков.

9.16. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище Имот №033009, находящ се в местността „Ендеците”, землище Попинци, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследници на Димитър Петков Михов.

9.17. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище следните имоти: Имот №131056 ;  Имот №244003  за възстановяването  им в стари реални граници на наследници на Ганчо Стоянов Муховски.

9.18. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище Имот №117065,  находящ се в местността „Сюревица”, землище Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследници на Ганчо Стоянов Муховски.

9.19. Даване  съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище Имот №017323, находящ се в местността „Раздола”, землище Баня, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследници на Иван Тодоров Белоконски.

9.20. Даване  съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище Имот №090036, находящ се в местността „Кокльовата воденица”, землище Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследници на Димитър Николов Коклев

9.21. Даване  съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище Имот с идентификатор №55302.71.305, находящ се в местността „Стърчовица”, землище Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследници на Иван Никифоров Костов.