Начало Местна власт Днес е редовното заседание на Общинския съвет

Днес е редовното заседание на Общинския съвет

СПОДЕЛИ

Редовното си заседание ще проведе Общинският съвет на 22 февруари, четвъртък, ot 15:00 часа.

Предварителният дневен ред включва 12 точки. Първата част на сесията ще премине под знака на отчетите.

Предстои приемането на  Отчети за работата на Общински съвет – Панагюрищеза 01.07.2017 г.-31.12.2017 г. и Отчет за изпълнение на решенията на законодателния орган за същия период. Предстои да бъде гласуван и План за работата му за първото шестмесечие на тази година.

Заседанието ще продължи с изслушване и приемане на годишните отчет-анализи на Районното полицейско управление и противопожарната служба в Панагюрище, както и отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (MKБППМН) и на изпълнението на Общински план за младежта за 2017 година.

Предстои да бъдат направени промени в отделни точки в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Панагюрище.

Като последна точка ще бъде приет годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите.