Начало Общество Днес отбелязваме Световния ден на водата

Днес отбелязваме Световния ден на водата

СПОДЕЛИ
restorant

ден-на-водата1

Светът празнува Деня на водата всяка година на 22 март. За първи път този ден е отбелязан през 1993 г. с декларация на Организацията на обединените нации (ООН), приета на нейната Генерална асамблея. Този ден е посветен на изпълнение на препоръките на ООН за насърчаването на конкретни дейности в рамките на страните членки по отношение на световните водни ресурси.

Всяка година някоя от агенциите към ООН, занимаващи се с проблемите на водите, поема водеща роля за организацията и празнуването на Световния ден на водата. От създаването си през 2003 г., ООН-Вода е отговорна за избора на тема, послание и водеща агенция на ООН за съответната година.

В допълнение към усилията на ООН, редица национални правителствени и неправителствени организации работещи за насърчаване на „чиста вода и устойчиви водни местообитания“ използват Световния ден на водата като време за фокусиране на общественото внимание върху проблемите на водите; липсата на достъп на милиони хора до чиста питейна вода и много др.

Формулираните през 2015 г. ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ включват като една от ЦЕЛИТЕ да се гарантира достъп на всеки до безопасна вода до 2030 г., което прави водата ключов елемент в борбата за изкореняване на крайната бедност.

Мото на 2017 г. е отпадъчни води. Защо отпадъчни води?

В световен мащаб, по-голямата част от всички отпадъчни води от нашите домове, градове, промишленост и селско стопанство се вливат обратно в природата, без да се пречистват или без да се използват повторно, което води да замърсяване на околната среда, както и до загуба на ценни хранителни вещества и други възстановими материали.

Вместо да губим отпадъчни води, ние трябва да ги използваме и използваме отново. В нашите домове използваната веднъж вода може да се използва отново за напояване в градините и насажденията. В нашите градове отпадъчната вода може да бъде пречистена и използвана отново в зелените пространства. В индустрията и селското стопанство водата може да се пречиства и рециклира с последващо използване за охлаждане, напояване и др.

С правилното използване на този важен ресурс ВОДАТА, ние можем да помогнем на водния кръговрат да работи в полза на всеки жив организъм.

Нека всеки от нас да съдейства за постигане на цел за устойчиво развитие № 6 – за намаляване наполовина на дела на непречистени отпадъчни води и увеличаване на рециклирането на вода и безопасна повторна употреба.

1 КОМЕНТАР

  1. Денят на ВОДАТА!. Ангажименти на страните членки на ООН!. Местните медии, следва на този фон да разглеждат същестквуващите проблеми в местните региони. Защо посочваме фона, а не търсим решението на местните проблеми? Община Панагюрище, черпи питейна вода от промишлен водопровод (не от Средногорието, а от терасата на р. Марица, чрез над 40 км. тръбопровод). Местните водоизточни са „устойчиво“ замърсени. Близките хълмове са покрити с хвостохранилища. Средногорието прилича на лунен пейзаж (билата, не прекъснато понижават своята височина, което няма как да не се отрази на климата. Реките са негодни за земеделско ползване.Жизненият фактор „устойчиво“ е понижен. Да, това е продукт на олигархичната система! Играем си на избори. Слушаме обещания за „светло“ бъдеще (сега, за повишаване на доходите и образование). Но нищо не се предприема за да се излезе от максимумата – ЗА ДА СъЩЕСТВУВАШ, ТРЯБВА ДА КРОТУВАШ И ХИТРУВАШ!
    0    0