Начало Общество Дневен ред от 11 точки и три общи събрания на сесията днес

Дневен ред от 11 точки и три общи събрания на сесията днес

СПОДЕЛИ
restorant

Сериозна работа очаква днес Общинския съвет, който се събира на редовното си заседание в 14:00 часа. Според предварителния дневен ред, съветниците ще обсъждат 11 точки:

1. Приемане на междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 година на община Панагюрище.
2. Приемане на актуализациите на анализа за правното състояние и приватизационната оценка на лечебно заведение „Многопрофилна болница за активно лечение – Събо Николов” ЕООД, с ЕИК 112520604, гр.Панагюрище, във връзка с предстоящата приватизация на обекта.
3. Апортиране на недвижими имоти – частна общинска собственост в капитала на „Диагностично-консултативен център І- Панагюрище” ЕООД.
4. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №13/226/00293 от 16.04.2013 год. по мярка 226 за Проект „Устойчиво развитие на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с.Баня, община Панагюрище”, сключен между Община Панагюрище и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.
5. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор №13/226/00293 от 16.04.2013 год. по мярка 226 за Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с.Баня, община Панагюрище”, сключен между Община Панагюрище и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.
6.  Даване съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване с обхват УПИ І – 223 „Производствена площадка” и част от поземлен имот с идентификатор 55302.2.232 в местността „Конска поляна” в землището на гр.Панагюрище за образуване на УПИ І -223, 232 „Производствена площадка”.
7. Даване съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.470.7 в местността „Полето” гр.Панагюрище.
8. Приемане на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Панагюрище.
9. Закупуване на специализиран автомобил за събиране, компактиране и транспорт на битови отпадъци и специализиран автомобил за измиване на улици за нуждите на  ОП”Чистота”.
10. Продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.
11. Възстановяване на гаранция за прекратен договор за управление с управителя на „Водоснабдяване и канализация – П”ЕООД – Панагюрище.

След изчерпването на всички точки от дневния ред, местните законотворци ще трябва да проведат и три Общи събрания –  на общинските търговски дружества  МБАЛ,  ДКЦ и на "Пазари и паркинги".