Начало Политика Евстатиев се отчете в селата Дюлево и Смилец

Евстатиев се отчете в селата Дюлево и Смилец

СПОДЕЛИ
restorant

Отчет за една година от началото на управлението си направи кметът на община Стрелча Иван Евстатиев в селата Дюлево и Смилец.

По време на срещата с жителите на с. Дюлево и Смилец бе предоставена информация за бюджета на общината, за приоритетите на общинското ръководство и за проектите, по които се работи. Основен приоритет на ръководството е осигуряване на заетост на жителите на населените места ообщината. Равносметката за 1 година управление- разкриване на над 300 работни места по националните програми "От социални помощи към осигуряване на заетост", „Насърчаване на работодателите за наемане на безработни лица с трайни увреждания, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Програма „Старт в кариерата”.

Решаването на демографските проблеми и приоритетна политика в социалната сфера и младежките дейности, също са сред акцентите в направеното до момента.  По предложение на кмета Иван Евстатиев за първи път през този мандат бяха гласувани средства от бюджета за създаване на фонд за новородени, както и Правилник за отпускане на средствата. Родителите на всяко новородено дете в община Стрелча получават еднократна помощ в размер на 500 лв. За първи път в Стрелча – на 21.12.2011г. се откри една смесена яслена група в ОДЗ „Д-р Стайко Стайков”. На 17-ти септември 2012 г.за първи път бе открита и Млечна кухня в гр. Стрелча за улеснение на младите родители и в изпълнение на предизборните обещания на кмета Иван Евстатиев.

В края на 2011 г. по наше искане БЧК предостави хранителни продукти, дрехи и проходилки, които бяха раздадени на над 200 нуждаещи се социално слаби жители на общината. От 01.10.2012г. Общината предоставя услугата „Обществена трапезария”, за която има сключен договор за безвъзмездна помощ  с МТСП на стойност 12 хил.лв. От тази услуга се възползват социално слаби и възрастни хора от цялата община.

В края на миналата година в четирите села от общината /с. Смилец, Блатница, Свобода и Дюлево/ бяха разкрити и оборудвани пенсионерски клубове. 

В селата от общината бяха извършени следните рeмонти:

  • Ремонт на кметството в село Дюлево на стойност 3 285 лв.
  • Ремонт на столова в с. Смилец на стойност 20 752 лв.
  • Ремонт на пътна отсечка с. Свобода- мина “Радка”26 600 лв.
  • Основен ремонт на кметството и пенсионерския клуб на с. Свобода на стойност 50 000 хил.лв.
  • Ремонт на кметството в с. Блатница на стойност  4 294 лв.
  • Ремонт на покрива на НЧ “Отец Паисий” в с. Блатница на стойност  8 077 лв.

Вече е спечелен Проект „Интегриран воден проект на с. Свобода”, общ. Стрелча. Проектът е на стойност
2 807 862,00лв.

По програма Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” се подготвят проекти по мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” /ПРСР/:
– Проект„Рехабилитация на обществени зелени площи в град Стрелча”
– „Възстановяване на паркови пространства  и градинки в с. Дюлево и с.Смилец”
– „Възстановяване на паркови пространства  и градинки в с. Свобода и с.Блатница”.

За 2012г. предвидените средства за читалищата от общината са в размер:
Народно читалище “Просвещение- 1871”гр. Стрелча – 23 104 лв.
НЧ “Зора- 1928” с.Дюлево- 2 888 лв.
НЧ “Отец Паисий- 1936” с. Блатница- 2 888 лв.
НЧ “Георги Михайлов- Силата-1908”с. Смилец- 2 888 лв.
НЧ “Фар- 1937” с. Свобода- 2 888 лв.

Сред проблемите, поставяни от жителите на населените места по време на срещите са състоянието на улиците и водопреносната мрежа.