Начало Общество Инвестиционно предложение за реконструкция на ул. „Спас Карабойчев“ в село Попинци

Инвестиционно предложение за реконструкция на ул. „Спас Карабойчев“ в село Попинци

62
0
СПОДЕЛИ
restorant

POPINTCI

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

ОТ НИКОЛА БЕЛИШКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

гр. Панагюрище-4500, пл. “20-ти април” № 13, ЕИК: 000351743

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: гр. Панагюрище п.к. 4500, пл.“20-ти април” № 13

Телефон, факс и е-mail: 0357 / 600-41; 0357 / 630-68; e-mail: obstina@abv.bg;

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител Никола Белишки – Кмет на Община Панагюрище

Лице за контакти: Димитър Бозаджиев; тел: 0357 / 600-64

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Община Панагюрище има следното инвестиционно предложение: Обект: „ Реконструкция на ул.” Спас Карабойчев – с.Попинци” общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив и др.:

Предмет на проекта е да се даде решение за основен ремонт на ул. „Спас Карабойчев”, което ще включи проект за дъждовна канализация по улицата.

2. Цел и предмет на инвестиционното предложение- производство, жилищно, пътно и др. строителство:

Инфраструкторно строителство –тротоарна настилка (оптимизиране на нивелетата); асфалтобетонова и бетонова настилка; дъждовна канализация

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Проектираното решение на улицата е съобразено с всички съществуващи планове, спазени са и необходимите сервитути и изисквания.

4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Улицата се намира на територията на Община Панагюрище и е отклонение от републикански път II-37 “Панагюрище – Пазарджик” в с. Попинци.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):

Земните маси в обхвата на строителството ще се депонират на място и ще се използват за обратен насип.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

В близост до обекта по време на строителството ще бъдат използвани площадки за складиране на строителни материали и обслужваща техника, които ще бъдат освободени и почистени и въведени в първоначалния им вид след приключване на строителството на улицата.

7. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Реализацията на дейностите по горепосоченото предложение ще започне, след одобряването на цялостният проект и подписването на договор за неговото изпълнение.

8. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

Няма такива.

9. Засегнати защитени зони от Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000:

Няма такива

10.Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение:

Главен архитект на община Панагюрище

Дата: 10.08.2016г.

Уведомител:

Никола Белишки

Кмет на Община Панагюрище