Начало Общество Искаме авансово плащане от ДФ “Земеделие” по три проекта

Искаме авансово плащане от ДФ “Земеделие” по три проекта

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Във връзка с изпълнение на договори сключени между Община Панагюрище,  ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група – общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за отпускане на финансова помощ по  мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР)”, Общински съвет – Панагюрище взе решение на последното си заседание от 26 септември да упълномощи кмета на общината Никола Белишки да подпише Запис на заповед за авансово плащане по три проекта.

За реализация на проект „Подобряване на материалната база в центровете за представяне на културни услуги – читалища – в община Панагюрище”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, сумата за авансово плащане е в размер на 23126, 10 лв.,  представляващо 50% от одобрената финансова помощ. По проекта ще бъдат извършени ремонти на Народно читалище “Васил Левски – 1925”, село Елшица и Народно читалище “Н.Й.Вапцаров – 1927”, село Бъта.

За реализация на проект „Насърчаване на физическата активност на населението в община Панагюрище”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, сумата за авансовото плащане е в размер на 22510, 93 лв.,  представляващо 50% от одобрената финансова помощ. По проекта ще бъдат изградени спортни площадки на открито.

За реализация на проект „Обособяване на център за временни изложения с туристическа цел”,  по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, сумата за авансовото плащане е в размер на 13300,41 лв.,  представляващо 50% от одобрената финансова помощ. По проекта ще се извърши реконструкция и ремонт на сградата на старата баня в Панагюрище, където ще бъде обособен център за временни изложения с туристическа цел.