Начало Общество Община Панагюрище разработва нов социален проект

Община Панагюрище разработва нов социален проект

СПОДЕЛИ
restorant

  Община Панагюрище ще кандидатства с проектно предложение “С мисъл за теб” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 “Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, Приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна областна интервенция 5.2 “Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Схемата за безвъзмездна финансова помощ дава възможност за създаване на социални услуги, в съответствие Националните карти за резидентните и съпътстващи услуги.

 Община Панагюрище е допустим кандидат, след като получи финансиране за изграждане на социална инфраструктура по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. за предоставяне на социалната услуга – Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).

Новият социален проект на Община Панагюрище цели да обслужва най-чувствителната група от населението – децата с увреждания. Той предвижда наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца, дейности по подготовката за преместване на децата от целевата група и настаняването им в ЦНСТ за деца с увреждания, дейности по управление на проекта и същинска дейност по функционирането на социалната услуга.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 200 000 лева. Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента.  Дейностите по проекта следва да приключат не по-късно от 31.10.2015 година.

Проектното предложение на община Панагюрище “С мисъл за теб” за предоставяне на социалната услуга – ЦНСТ се разработва паралелно с изграждането на центъра, с оглед своевременното стартиране на дейностите по предоставяне на социалните услуги.