Начало Общество Изготвен е Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията

Изготвен е Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията

СПОДЕЛИ
restorant

Вчера се състоя среща между ръководството на общината, представители на Министерство на регионалното развитие и на Консорциум, изготвил Master plan на водоснабдяването и канализацията за Централен район на Република България, който включва 10 области и части от област Търговище. Срещата имаше за цел да бъде представен на вниманието на ръководството на общината Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на “В и К – П” ЕООД – град Панагюрище.

В началото на срещата началник отдел “Стратегическо управление” на Дирекция “Водоснабдяване и канализация” при Министерство на регионалното развитие г-жа Ивета Маринова обясни, че на основание чл.198и от Закона за водите е изготвен проект на Регионален генерален план (РГП) на водоснабдяването и канализацията (В и К) на обособената територия на “В и К – П” ЕООД – град Панагюрище. Целта на този проект е подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране на отпадъчни води. РГП на В и К на обособената територия на “В и К – П” ЕООД – град Панагюрище е изготвен в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите. Планът се съобразява и води до постигане на екологични цели, заложени в европейските и национални стратегически планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда , като пряко е насочен към осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво. След разглеждане, одобрение и приемане с решение на Общински съвет – Панагюрище, планът ще бъде предпоставка за кандидатстване на община Панагюрище за финансиране на проекти по Оперативна програма “Околна среда” за следващия програмен период.

Консорциумът, изготвил Master plan на водоснабдяването и канализацията за Централен район, включително за обособената територия на “В и К – П” ЕООД – град Панагюрище, обединява специалистите на четири фирми. Две от тях са френски – Seureca и SCE, а две – български – Хидропроект–София ООД и Аркадия инженеринг. Презентация на РГП на В и К на обособената територия на “В и К – П” ЕООД – град Панагюрище направи Лорен Фан, представител на водещата фирма в консорциума Seureca – Франция.